4002 Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de variabele werkroosters

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 25/01/2023
Geldig vanaf: 01/07/2002
Geldig tot: 31/12/2022

  • de variabele deeltijdse werkroosters kunnen ter kennis worden gebracht van de werknemers ten minste 48 uur (in de plaats van 5 werkdagen) vooraf door aanplakking van een gedateerd bericht
  • akkoord moet gevraagd worden aan de voorzitter van het paritair comité

Op 27 augustus 2001 werd in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, betreffende de aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers.

Wij geven u hierna de tekst van de CAO gevolgd door een commentaar.

1. CAO 27 augustus 2001

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder werknemers verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

In uitvoering van artikel 159, alinea’s 1 en 3 van de Programmawet van 22 december 1989, moet de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, de dagelijkse werkroosters ten minste 48 uur vooraf door aanplakking van een gedateerd bericht, ter kennis brengen van de werknemers, in de lokalen van de onderneming, op de plaats bedoeld bij artikel 15 van de Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Dit gedateerd bericht moet voor iedere deeltijdse werknemer afzonderlijk het werkrooster bepalen. Het moet gedurende één jaar bewaard worden, te rekenen vanaf de dag waarop het werkrooster ophoudt van kracht te zijn.

Artikel 3

Om gebruik te kunnen maken van de afwijking zoals bepaald in artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst dienen de werkgevers, individueel, de toestemming te krijgen van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. De procedure voor de aanvraag en toekenning van de toestemming is bepaald in het reglement van inwendige orde van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2001.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggings­termijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en de erin vertegenwoordigde organisaties.

2. Commentaar

Wij brengen eerst de interprofessionele regels ter herinnering en dan geven we de sectorale bepalingen in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

2.1. Formaliteiten voor de bekendmaking van het werkrooster van deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster op interprofessioneel vlak

Artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bepaalt dat “het werkrooster voor deeltijdse arbeid kan variabel zijn”. Een variabel werkrooster kan toegepast worden in het kader van een vaste of een flexibele deeltijdse arbeidsregeling.  In beide gevallen weet de werknemer niet op voorhand op welke dagen en uren hij moet werken. Bijgevolg moet de werknemer vooraf op de hoogte worden gebracht van de dagen en uren waarop hij zijn arbeidsprestaties zal moeten leveren, en dit volgens welbepaalde formaliteiten.

Deze formaliteiten worden bepaald door artikel 159 van de Programmawet van 22 december 1989, die een dubbele informatieplicht oplegt.

  1. Een individuele informatie: de dagelijkse werkroosters moeten ter kennis worden gebracht aan de betrokken werknemers. Deze kennisgeving kan gebeuren, ofwel door aanplakking ten minste vijf werkdagen vooraf van een gedateerd bericht op de zichtbare en toegankelijke plaats waar het bericht met opgave van de plaats waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden, ofwel door andere modaliteiten (opgenomen in een CAO of in het arbeidsreglement). Deze termijn van vijf dagen kan worden gewijzigd door een in een paritair comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die bij Koninklijk Besluit algemeen verbindend verklaard wordt.
  2. Een collectieve informatie: een bericht, gedateerd door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebbers, moet voor iedere deeltijdse werknemer afzonderlijk het werkrooster bepalen.
    De aanplakking moet vóór het begin van de arbeidsdag gebeuren, in de lokalen van de onderneming op dezelfde zichtbare en toegankelijke plaats waar het bericht met opgave van de plaats waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden. Het betrokken bericht moet gedurende één jaar bewaard worden, te rekenen vanaf de dag waarop het werkrooster vervalt.

2.2. Formaliteiten voor de bekendmaking van het werkrooster van deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf

In uitvoering van bovenvermeld artikel 159, wordt de termijn van 5 dagen waarin de deeltijdse werknemers met variabel uurrooster voorafgaandelijk in kennis moeten gesteld worden van hun dagelijks werkroosters door aanplakking van een bericht, gewijzigd (aanplakking op dezelfde plaats als het bericht dat aanduidt waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan worden, zoals onder punt 1 hierboven vermeld). Deze termijn wordt tot ten minste 2 arbeidsdagen teruggebracht. Wanneer de werkgever gebruik maakt van deze minimale termijn van 48 uur, moet hij het bewijs leveren dat hij de betrokken werknemers in kennis heeft gesteld van hun werkrooster.

In tegenstelling tot de vroegere CAO’s moeten de werkgevers een vraag richten tot het Paritair Comité van het Hotelbedrijf en van haar de toestemming krijgen (zie de artikelen 3 en 4 van de CAO) om dit afwijkend stelsel te kunnen toepassen.

Hierna vindt u een model aanvraagformulier opgesteld door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca.  Indien u van deze afwijking wilt genieten, vult u het aanvraagformulier in.  U stuurt dit dan ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf, p/a Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven (Anspachlaan 111 bus 4 in 1000 Brussel). 

De aanvraag wordt dan na advies te hebben ingewonnen bij een “adviesgroep afwijkingen” voorgelegd aan het Paritair Comité, die dan al dan niet een beslissing neemt tot toekenning van de afwijking.  Deze beslissing wordt u schriftelijk ter kennis gebracht. 

Opgelet ! Indien de werkgever de uurroosters niet bekendmaakt volgens de hierboven vermelde modaliteiten, worden de werknemers vermoed voltijdse arbeidsprestaties te hebben verricht (artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989).

3. Andere te eerbiedigen formaliteiten

De werkgevers moeten nog andere formaliteiten naleven, die geldig zijn voor elke deeltijdse werknemer, o.a.:

  • een geschreven overeenkomst voor iedere werknemer afzonderlijk vaststellen, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt;
  • een kopie van de deeltijdse arbeidsovereenkomst bewaren op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd (of een uittreksel ervan met vermelding van de identiteit, de deeltijdse arbeidsregeling van toepassing en de handtekening van beide partijen).

De regelgeving met betrekking tot de deeltijdse arbeid is zeer omvangrijk en voorziet in vele formaliteiten. Bovendien kunnen boetes opgelegd worden in geval van niet naleving van deze formaliteiten.

Wij verwijzen naar onze interprofessionele documentatie i.v.m. deeltijdse arbeid.

Verzoek tot aanvraag goedkeuring afwijking per onderneming of per technische entiteit m.b.t. bekendmaking variabele uurroosters van deeltijdse werknemers

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/08/2001
Registratienr
58942
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/08/2001
Registratiedatum
28/09/2001
Onderwerp
aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers
BS Bericht van neerlegging
11/10/2001
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/09/2002
Gepubliceerd in het B.St. van
08/11/2002
Keywords
ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID

Historiek
01/01/2023 31/12/2050 4002 Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de variabele werkroosters
01/07/2002 31/12/2022 4002 Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de variabele werkroosters
01/07/2001 30/06/2002 4002 Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de variabele werkroosters