3803 Overdracht van onderneming - collectieve restauratie

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 03/04/2003
Geldig vanaf: 01/12/2002

Verplichting tot overname:

 • De werknemers van de cedent waarvan de arbeidsrelatie nog loopt op het ogenblik van de wijziging van de onderneming die diensten verstrekt, worden overgenomen door de cessionaris.
 • De cedent kan nochtans met één of meerdere werknemers overeenkomen dat zij tewerkgesteld zullen blijven in zijn onderneming. Het schriftelijk akkoord van de werknemer is dan vereist.
 • Deze sector moet een specifieke procedure volgen.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 3 december 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van een werkgever in geval van overdracht van een onderneming of een gedeelte van een onderneming (nummer 65728/CO/302). 

1. Principe

Er is sprake van overdracht van onderneming wanneer twee ondernemingen die diensten verstrekken en die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf elkaar opvolgen, zelfs na een onderbreking, voor zover deze minder dan drie maanden duurt, bij de uitvoering van contracten die betrekking hebben op de bereiding en/of bediening van maaltijden en dranken, met of zonder aanvullende diensten, in de lokalen van de begunstigde van genoemde diensten.

2. Verplichting tot overname

 • De werknemers van de cedent waarvan de arbeidsrelatie nog loopt op het ogenblik van de wijziging van de onderneming die diensten verstrekt, worden overgenomen door de cessionaris.
 • De cedent kan nochtans met één of meerdere werknemers overeenkomen dat zij tewerkgesteld zullen blijven in zijn onderneming. Het schriftelijk akkoord van de werknemer is dan vereist.

3. Sanctie ingeval van niet overname

De cessionaris die een werknemer niet overneemt, is gehouden om aan de niet overgenomen werknemer, bovenop de opzeggingsvergoeding, een forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van zes maanden te betalen. Deze vergoeding vervangt.

4. Procedure

 • Binnen de twee werkdagen die volgen op de ondertekening van het contract met betrekking tot het verstrekken van diensten of de ontvangst van de brief waarin de begunstigde van de diensten hem in kennis stelt van de aanvaarding van zijn offerte, ondervraagt de cessionaris de cedent over de identiteit, de anciënniteit, het loon en de functie van iedere werknemer die door hem aangesteld werd voor de uitvoering van het contract met betrekking tot het verstrekken van diensten waaraan een einde werd gesteld, over het aantal uren die werden gepresteerd op de site en over zijn eventueel statuut van vertegenwoordiger van de werknemers of van beschermde werknemer.
 • De vraag voor inlichtingen moet, vergezeld van het bewijs van toekenning van het contract met betrekking tot het verstrekken van diensten, gebeuren per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, door middel van een modelformulier.
 • Een kopie van de vraag dient, per aangetekend schrijven, gericht te worden aan de drie nationale syndicale organisaties.
 • De cedent maakt de gevraagde inlichtingen over per aangetekend schrijven binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de vraag tot inlichtingen. Indien nodig, deelt hij aan de cessionaris de identiteit mee van de werknemers die in zijn dienst blijven en overhandigt de kopie van hun akkoord.
 • Het feit dat de cedent nalaat aan de cessionnaris deze inlichtingen of één van deze inlichtingen over te maken heeft geen gevolg op de overgang.
 • Vanaf het ogenblik dat hij kennis heeft van de intentie tot opzeggen van het contract voor het leveren van diensten waarvan hij een partij is en, in ieder geval, gedurende de opzegperiode die betrekking heeft op het contract, kan de cedent geen wijzigingen aanbrengen aan de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers en meer bepaald aan de plaats van uitvoering, behalve in toepassing van de wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • Binnen de 14 werkdagen die volgen op de ontvangst van de inlichtingen voor de cessionaris en de verzending van de inlichtingen voor de cedent, en laatste 7 dagen voor de wijziging van de onderneming, informeren de cedent en de cessionaris de ondernemingsraden of, bij ontstentenis, de syndicale delegaties en de betrokken werknemers met betrekking tot de datum voor de wijziging van de onderneming, het motief van deze wijziging en de gevolgen voor de werknemers.

 

 

5. Bijlage - Modelformulier

Hier klikken

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/12/2002
Registratienr
65728
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
16/12/2002
Registratiedatum
14/03/2003
Onderwerp
behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van een werkgever wegens een wijziging in de uitvoering van contracten
BS Bericht van neerlegging
26/03/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
OVERGANG VAN PERSONEEL NAAR EEN ANDERE ONDERNEMING

Historiek
01/12/2002 31/12/2999 3803 Overdracht van onderneming - collectieve restauratie
14/05/1997 30/11/2002 3803 50 Overdracht van onderneming