302 Sectoraal akkoord 2019-2020

06/11/2019

In het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302) werd een sectoraal akkoord voor 2019-2020 gesloten.

Opgelet! Het gaat om een akkoord. De verschillende cao’s ter uitvoering moeten nog gesloten worden. De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen ten gepaste tijden aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden:

I. Koopkracht

1 oktober 2019 (hoofdstukken 040101 en 0402):

 • minimum- en effectieve brutolonen: verhoging met 0,93%.

II. Mobiliteit

1 oktober 2019:

 • Fietsvergoeding (hoofdstuk 1201) : 0,24 EUR/km (vóór: 0,22 EUR/km).

III. Eindejaarspremie

 • in de ondernemingen waar een geregistreerd kassasysteem wordt gebruikt, worden studenten (solidariteitsbijdrage - contingent van 475 uur) uitgesloten van de eindejaarspremie (hoofdstuk 05).

IV. Controle van de arbeidsongeschiktheid

Wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte minstens 5 werkdagen bedraagt, zal de werknemer zich de eerste 3 werkdagen thuis ter beschikking houden:

 • voltijdse werknemers dienen zich ter beschikking te houden gedurende de eerste 4 uren van hun arbeidsrooster;
 • voor deeltijdse medewerkers wordt de tijd waarin ze zich ter beschikking moeten houden pro rata berekend en toegepast vanaf het aanvangsuur van hun arbeidsrooster;
 • bepalingen van toepassing ongeacht of de werknemer blijkens het medisch attest het huis mag verlaten of niet;
 • bepalingen zijn niet van toepassing indien andere bepalingen voorzien zijn in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst.

V. Arbeidsduur: vrijwillige overuren

 • aantal vrijwillige overuren: verhoging van 120 naar 360 uren;
 • aantal vrijwillige overuren die tellen niet mee voor de interne grens: verhoging van 25 naar 60 uren;
 • deze verhogingen zijn echter enkel van toepassing in ondernemingen waar een geregistreerd kassasysteem wordt gebruikt.

VI. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels:

 • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103): 59 jaar – 33 jaar loopbaan;
 • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 59 jaar – 40 jaar loopbaan;
 • de cao SWT wordt aangepast, opdat het Fonds de capitatieve bijdrage ten laste neemt en deze dus niet meer ten laste valt van de werkgever.

VII. Tijdskrediet

 • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803): 55 jaar (vermindering 1/5) – 57 jaar (vermindering½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan.

VIII. Fonds 2e Pijler

1 januari 2020:

 • de werkgeversbijdragen in het Sectoraal Sociaal Pensioenfonds (Fonds 2e Pijler) worden verhoogd met 0,1 %.

IX. Opleiding

1 januari 2020:

 • Opleidingsinspanning (hoofdstuk 4801): 2 dagen gemiddeld, per voltijds equivalent, per jaar.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.