302 Invoering Sociaal sectoraal pensioenstelsel

03/08/2012

Een collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 voert een sociaal sectoraal pensioenplan in dat op 1 januari 2013 in werking zal treden.

De aansluiting bij dat aanvullend pensioen gebeurt automatisch. Een onderneming die op ondernemingsvlak voor alle werknemers al een aanvullend pensioenstelsel heeft, dat minstens gelijkwaardig is aan dat van de sector, valt buiten het toepassingsgebied van dat sectoraal stelsel. In dat geval moet de onderneming ten laatste op 1 oktober 2012 een verklaring en een actuarieel attest per aangetekend schrijven versturen naar:
Fonds Tweede Pijler PC 302
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 5202 van de sectorale documentatie.