302 Geregistreerde kassa in de horecasector: tolerantie tot 30 april 2015!

03/04/2015

Sinds 1 januari 2015 zijn alle horecazaken waar regelmatig maaltijden worden verbruikt verplicht  een geregistreerde kassa te plaatsen in hun vestigingen. De implementatie verloopt in verschillende fases. De eerste fase zou in principe tegen 28 februari 2015 uitgevoerd moeten zijn: op deze datum hadden de betrokken horecaondernemingen geregistreerd moeten zijn bij de FOD Financiën via een applicatie die daartoe is voorzien.

Voor het ogenblik stelt deze registratie echter praktische problemen voor een groot gedeelte van de horecazaken.

De administratie heeft dan ook beslist een tolerantie toe te passen tot en met 30 april 2015.

Meer bepaald zal de FOD Financiën tot en met 30 april 2015 geen sancties wegens laattijdige registratie opleggen voor de horecazaken die zich in één van de volgende situaties bevinden:

  • Een aantal ondernemingen ondervindt problemen bij de toegang tot de e-services van de FOD Financiën (en dus ook tot het GKS) omdat bepaalde gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) niet up-to-date zijn: ofwel zijn er geen wettelijke vertegenwoordigers opgenomen in de KBO ofwel zijn er geen vestigingseenheden geregistreerd in de KBO.

De FOD Financiën vraagt de ondernemingen/rechtspersonen hun gegevens vooraf na te kijken en zo nodig te laten aanpassen. Er is echter een lange wachttijd voor de correcties.

  • Bij de registratieprocedure hebben heel wat personen problemen met de pin-/pukcode van hun eID. Dit probleem kan enkel worden opgelost via de gemeenten, maar dit kan verschillende weken in beslag nemen.
  • Horeca-uitbatingen met buitenlandse wettelijke vertegenwoordigers kunnen zich enkel via een token als horeca-uitbating inschrijven. Dit token kan worden aangevraagd via de lokale kantoren van Fedict in een 70-tal gemeenten, maar ook die procedure neemt een aantal weken in beslag.  
  • Feitelijke verenigingen zonder vestigingseenheid kunnen zich momenteel niet registreren via de applicatie omdat de registratie op vestigingsniveau moet gebeuren. De FOD Financiën werkt voor het ogenblik aan een technische oplossing.

Bron: http://financien.belgium.be/nl/Actueel/150302_geregistreerd_kassasysteem_tolerantie_laattijdige_registratie_tot_en_met_30_april_2015.jsp

et_30_april_2015.jsp