302 Gelegenheidswerknemers: werkgeverscontingent van 200 dagen vanaf 1 juli 2015.

01/07/2015

Een gelegenheidswerknemer in de horeca, een zogenaamde 'extra', is een werknemer die voor een maximumduur van twee opeenvolgende dagen in dienst wordt genomen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk.

Voor een beperkt aantal dagen per jaar worden de socialezekerheidsbijdragen op gelegenheidswerk niet op het werkelijke loon, maar op basis van een voordeliger forfaitair loon berekend. Het betreft een limiet van 100 dagen per jaar voor de werkgever (werkgeverscontingent) en 50 dagen per jaar voor de werknemer (werknemerscontingent).

In het raam van de concretisering van het "horecaplan" werd op 12 juni 2015 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het werkgeverscontingent vanaf 1 juli 2015 op 200 dagen per kalenderjaar brengt. 

Voor het jaar 2015 bedraagt het globale werkgeverscontingent 200 dagen, maar de limiet blijft vastgesteld op 100 dagen voor de eerste 6 maanden van 2015. Met andere woorden,  de 101e dag mag pas na 1 juli 2015 vallen.

Het werknemerscontingent blijft onveranderd: 50 dagen per kalenderjaar bij één of meer werkgevers.

We merken hierbij op dat de definitieve tekst nog altijd niet verschenen is in het Belgisch Staatsblad!

Bron: http://www.onss.fgov.be/nl/home -  tussentijdse instructies