302 Flexi-jobs in de horeca: amendementen ter verduidelijking van het begrip flexiloon

13/01/2016

De programmawet van  26 december 2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015,  geeft ons meer bijzonderheden omtrent de bezoldiging van flexi-jobs.

We geven u hierna de inhoud van deze toelichtingen die al in aanmerking te nemen zijn voor de prestaties die vanaf 1 december 2015 worden verricht met een flexi-job-arbeidsovereenkomst.

1. Begrip flexiloon   

Het flexiloon omvat niet enkel het basisuurloon (8,82 euro, aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen) maar ook de vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever in aanvulling op het flexiloon worden betaald ter vergoeding van de prestaties in het kader van de flexi-job. Deze vergoedingen zijn onder andere:

  • Premies en aanvullende vergoedingen zoals voorzien in het PC 302;
  • Eindejaarspremie;
  • Gewaarborgd loon bij ziekte;
  • Loon voor een feestdag;
  • Voordelen in natura;
  • … enz.

 

2. Flexivakantiegeld 

 

Flexivakantiegeld is vakantiegeld dat verschuldigd is voor een prestatie in het kader van een flexi-job.

Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67 %  van het totale flexiloon zoals hierboven bepaald, namelijk het basisloon van minimum 8,82 euro/uur maar ook alle vergoedingen, premies en voordelen die door de werkgever als bezoldiging van de flexi-job worden betaald.

3. Behandeling van flexiloon en flexivakantiegeld op sociaal vlak 

Het flexiloon zoals hierboven bepaald en het flexivakantiegeld zijn niet aan de gewone patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen noch aan de bijzondere socialezekerheidsbijdrage onderworpen. Ze zijn echter wel onderworpen aan een specifieke patronale bijdrage van 25% die volgens dezelfde voorwaarden als de gewone socialezekerheidsbijdragen wordt betaald en geïnd (zelfde termijnen en zelfde sancties).

De compenserende opzeggingsvergoeding is daarentegen  aan de gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen.

4. Behandeling van flexiloon en flexivakantiegeld op fiscaal vlak  

Het flexiloon zoals hierboven bepaald en het flexivakantiegeld zijn niet belastbaar en dus niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.