302 Een flexi-job is niet altijd mogelijk ingeval van gelijktijdige tewerkstelling in België en in een ander land van de EU

04/05/2016

De tewerkstelling in het kader van een sociaalvriendelijke FLEXI-job in de HORECA veronderstelt dat deze tewerkstelling onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid. De toepassing van de Europese sociale zekerheidsrechtelijke regels ingeval van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen van de EU kan in sommige situaties ervoor zorgen dat de Belgische sociale zekerheid niet van toepassing is op deze tewerkstelling en er bijgevolg geen sprake kan zijn van een FLEXI-job.

De volgende hiernavolgende situatie maakt ietwat duidelijker.

Een Belgische werkgever uit de HORECA wenst een in Nederland wonende werknemer te werk te stellen met een FLEXI-job in zijn in België gevestigde HORECA-zaak.

Deze werknemer heeft ook een voltijdse job bij een werkgever in Nederland. Deze werknemer werkt dus in twee of meerdere lidstaten van de EU, namelijk Nederland en België, voor verschillende werkgevers die hun zetel hebben in twee verschillende lidstaten, namelijk Nederland en België, waarvan één de woonstaat is van de betrokken werknemer, hij woont namelijk in Nederland..

Aangezien deze werknemer in Nederland een voltijdse job heeft en dus een substantieel deel (25%) van zijn werkzaamheden uitoefent in de lidstaat waar hij woont, bepalen de toepasselijke Europese sociale zekerheidsrechtelijke dat in dat geval alle tewerkstellingen van deze werknemer onderworpen moeten worden aan de sociale zekerheid van het land van zijn woonplaats, dus Nederland. De tewerkstelling in de HORECA-zaak in België moet dus ook aangegeven worden aan de Nederlandse sociale zekerheid en niet aan de Belgische sociale zekerheid. Deze tewerkstelling kan bijgevolg geen FLEXI-job zijn.

Had deze werknemer nu in Nederland geen werkzaamheden gehad of hij oefende geen substantieel deel (25%) van zijn werkzaamheden uit in Nederland, dan had de tewerkstelling in de HORECA-zaak in België wel moeten aangegeven worden aan de Belgische sociale zekerheid en had dit kunnen gebeuren met een FLEXI-job, natuurlijk in de veronderstelling dat alle voorwaarden om in het kader van een FLEXI-job te kunnen tewerkgesteld worden vervuld zijn.

Hou hier dus mee rekening als werknemers die in één van de ons omringende landen wonen en werken en in een in België gevestigde HORECA-zaak wensen te komen bijklussen in het kader van een FLEXI-job.

Dezelfde opmerking gaat ook op ingeval zij komen bijklussen als EXTRA.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 3702 van de sectorale documentatie.