302 De horeca in het centrum van de debatten: stand van zaken!

27/02/2015

De installatie van de geregistreerde kassa en de kosten die eraan verbonden zijn, doen veel inkt vloeien. We achten het nuttig te herinneren wie betrokken is bij de installatie van de geregistreerde kassa en wat de maatregelen zijn om de installatiekosten van deze kassa te compenseren.

Geregistreerde kassa verplicht vanaf 1 januari 2015

In 2010 werd het btw-tarief van 21% naar 12% verlaagd voor restaurant- en cateringdiensten. Daartegenover hebben de regering en de horecasector overeenstemming bereikt over de invoering van een geregistreerde kassa om fraude in de sector te bestrijden. Het doel is de gegevens die in de kassa worden ingevoerd, mee te delen aan de fiscus.

Vanaf 1 januari 2015 wordt deze geregistreerde kassa verplicht waarbij de implementatie in verschillende fases verloopt.

Voor wie?

Alle horecazaken waar regelmatig maaltijden worden verbruikt, zijn verplicht een geregistreerde kassa te plaatsen in hun vestigingen. Met 'regelmatig verbruik van maaltijden' worden de ondernemingen bedoeld waarvan minstens 10% van de horecaomzet wordt gehaald uit het aanbieden van maaltijden ter plaatse.

Voor meer inlichtingen over de 10%-regel verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën http://www.geregistreerdkassasysteem.be

Wanneer?

Vanaf 1 januari 2015 is de invoering van het geregistreerd kassasysteem (GKS) verplicht in alle voormelde ondernemingen. In de praktijk moeten alle horecaondernemingen zich uiterlijk tegen 28 februari 2015 registreren bij de FOD Financiën via een applicatie die hiertoe voorzien is.

Na registratie deelt de administratie de uiterste datum voor de installatie van het GKS in de onderneming aan de werkgever mee. Dit zal één van de volgende datums zijn:

 • 30 juni 2015 ;
 • 30 september 2015 ;
 • 31 december 2015.

Sancties?

Als de werkgever het GKS niet gebruikt terwijl hij hiertoe gehouden is, worden boetes van 1500 tot 5000 € toegepast. Bovendien zal de werkgever de situatie binnen 3 maanden moeten rechtzetten. Doet hij dit niet, dan zullen nieuwe boetes worden toegepast.

Belangrijke opmerking: Voor 2015 heeft de bevoegde minister een administratieve tolerantie toegestaan: de werkgevers die in overtreding zijn, worden gevraagd de situatie recht te zetten. De sancties zullen effectief worden toegepast vanaf 2016.

Voorziene maatregelen om de installatiekosten van de kassa te compenseren

De installatie van de geregistreerde kassa brengt niet te verwaarlozen kosten met zich mee voor de horecazaken. Er werden dan ook compensatiemaatregelen voorzien.

1. Doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca

Voor welke werkgevers?

Het betreft de ondernemingen van het PC 302 die volgende voorwaarden vervullen:

 • maximum 49 werknemers tewerkstellen (belangrijkheidscode RSZ 1 tot 4) en;
 • gans het kwartaal over een geregistreerde kassa beschikken en;
 • de aanwezigheid van de werknemers registreren.
  • Naar keuze:

   • hetzij via de geregistreerde kassa: begin- en einduren van de aanwezige vaste werknemers worden als een verkoop geregistreerd met behulp van een Arbeid IN/Arbeid OUT-toets en met vermelding van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ);
   • hetzij via een alternatief systeem: een functie die direct verbonden is met het nummer van de periode van de betrokken werknemer is hiertoe voorzien in de Dimona-applicatie. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de RSZ : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/horeca/daily-registration.htm

Voor welke werknemers?

De vermindering geldt voor maximum 5 vaste werknemers (geen gelegenheidswerknemers) die voltijds tewerkgesteld zijn in de horecasector.

Onder 'voltijdse werknemer’ verstaat men:

 • de werknemer van wie de normale contractuele arbeidsduur overeenstemt met de maximale arbeidsduur die in de onderneming van toepassing is;
 • de werknemer die tewerkgesteld is volgens een arbeidsregeling in toepassing van het koninklijk besluit nr. 179 van 30 december 1982 betreffende de experimenten van aanpassing van de arbeidstijd of de werknemer die in het kader van een nieuwe arbeidsregeling tewerkgesteld is.

Onder 'vaste werknemer' verstaat men:

 • een werknemer die geen gelegenheidswerknemer is.

Bedrag van de forfaitaire vermindering?

 • 500 EUR/kwartaal zonder beperking in de tijd. Het forfaitaire bedrag zal tot 800 EUR worden opgetrokken als de werknemer jonger dan 26 jaar is.

2. Verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overuren

Principe

Onder bepaalde voorwaarden zijn werkgevers die een wettelijk overloon van 50 % of 100 % betalen voor het verrichten van overuren, vrijgesteld van de doorstorting van een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling stemt overeen met 41,25 % van het brutoloon dat als berekeningsbasis van het overloon dient.
Het fiscale voordeel is in principe beperkt tot de eerste 130 overuren per werknemer en per jaar.

Specificiteit voor de horeca

Sinds 1 januari 2014 werd de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op 180 overuren per jaar gebracht voor werkgevers van de horecasector die een geregistreerde kassa gebruiken.

Perspectieven - ‘ Horecaplan ‘

Het regeerakkoord kondigt een verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aan. Ze zou op 360 overuren per jaar worden gebracht.

3. Soepelere arbeidsregeling voor gelegenheidswerk in de horeca

Een gelegenheidswerknemer in de horeca (‘extra’) is een werknemer die voor een maximumduur van twee opeenvolgende dagen wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk.

Principe

Het bijzondere kenmerk van het 'extrastatuut' is dat de socialezekerheidsbijdragen worden berekend op basis van een lager forfaitair bedrag. Beroep doen op 'extra's' is dus financieel interessant voor de werkgever.

Werkgeverscontingent

De werkgever mag werknemers met het extrastatuut tewerkstellen gedurende maximum 100 kalenderdagen per jaar. Boven deze 100 dagen worden de sociale bijdragen berekend op basis van het werkelijke loon.

Opgepast, de gelegenheidsarbeiders mogen hoogstens 50 kalenderdagen per jaar tewerkgesteld worden in het zogenoemde ‘extrastatuut’.

Perspectieven - ‘ Horecaplan ‘

Het ‘Horecaplan’ voorziet een versoepeling van gelegenheidswerk. Hogergenoemd werkgeverscontingent zou van 100 op 200 kalenderdagen per jaar worden gebracht. Dit betekent dat de bijdragen langer op een lager forfaitair bedrag worden berekend!

4. Een systeem van flexi-jobs in het vooruitzicht

Ten slotte voorziet het regeerakkoord een systeem van "flexi-jobs". Flexi-jobs zijn bedoeld voor personen die een hoofdactiviteit van minstens 4/5 hebben waarop volledige sociale lasten worden betaald. Deze personen mogen een "bijbaan" in de horeca hebben om te helpen in de drukke periodes. Op dit werk moet slechts 25% bevrijdende patronale RSZ-bijdrage worden betaald.

5. Een eenmalige verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s van 4% op de aanschafwaarde van de geregistreerde kassa

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën: http://www.geregistreerdkassasysteem.be/een-gks-kopen/moet-ik-die-kosten-alleen-dragen-er-steun