302 300 of 360 netto-overuren in de HORECA : het is mogelijk !

17/08/2016

In een artikel van 29 april 2016 deelden wij u mede dat de vakbond een bom had gelegd onder de netto-overuren in de HORECA.

In het kader van het HORECA-plan  kunnen werkgevers aan voltijdse werknemers gepresteerde en niet ingehaalde overuren bruto-netto uitbetalen en dit zonder overloon. Dit aantal overuren bedraagt in principe 300 of 360 uur per jaar naargelang de onderneming niet of wel over een kasregister beschikt. 

Dit systeem werd ingevoerd ter vervanging van de limiet van 143 uur die werd vastgelegd in een sectorale CAO. Deze CAO was echter niet meer van toepassing sedert 1 januari 2016 omdat de vakbonden deze CAO niet meer wilden verlengen.Dit betekende dat het aantal niet in te halen overuren die bruto-netto kunnen uitbetaald worden en dit zonder toeslag beperkt was tot 91 uur per jaar in de plaats van 300 of 360 uur 

Bij gebrek aan een geldige CAO werd de interne grens ingeval van prestatie van overuren in 2016 ook gebracht op 91 uur in de plaats van 143 uur.

Het aantal niet in te halen overuren die bruto-netto kunnen uitbetaald worden en dit zonder overloon evenals de interne grens konden wel nog verhoogd worden tot 130 uur via een ondernemings-cao of wijziging van het arbeidsreglement.

Wij konden alleen maar hopen op een tussenkomst van onze regering om deze situatie te deblokkeren en liefst met een terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Dit is uiteindelijk gebeurd. De programmawet (II) van 3 augustus 2016 (BS van 16 augustus 2016) heeft de bom die de vakbond onder de netto-overuren had gelegd, onschadelijk gemaakt. De regering heeft de wet zodanig aangepast dat werkgevers in het kader van het HORECA-plan aan voltijdse werknemers gepresteerde en niet in te halen overuren bruto-netto kunnen uitbetalen en dit zonder overloon en dit ten belope van 300 of 360 uur per jaar naargelang de onderneming niet of wel over een kasregister beschikt. Met deze overuren wordt evenmin rekening gehouden om de interne grens te controleren ingeval van prestatie van overuren.

Deze wettelijke correctie geldt met een terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0701 van de sectorale documentatie.