2801 Tijdskrediet

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 04/03/2016
Geldig vanaf: 01/07/2005
Geldig tot: 31/12/2015

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

  • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
  • palliatieve zorgen verlenen;
  • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
  • een erkende opleiding volgen.

NB : Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 48 maanden te overschrijden.

Pas op :

  • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen;
  • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op onderbrekingsuitkeringen 48 maanden, terwijl de maximumduur van het recht op tijdskrediet nog steeds 36 maanden is. Men verwacht dat de reglementering van het recht nog in overeenstemming zal worden gebracht met die van de uitkeringen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, op 30 juni 2003 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het tijdskrediet. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 1 september 2004 en gepubliceerd in het belgisch Staatsblad van 7 oktober 2004.

Zij werd gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 (K.B. 16/02/2006; B.S. 16/05/2006). Zij is op 1 juli 2005 in werking getreden.

Wij geven u hierna de gecoördineerde tekst van deze CAO en vervolgens een commentaar. 

Voor de algemene reglementering, zie ook onze brochure.

Gecoördineerde tekst van de CAO van 30 juni 2003

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002, wordt in uitvoering van artikel 15, §7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, in ondernemingen met gemiddeld 10 werknemers het recht op tijdskrediet toegekend aan tenminste één werknemer (full time equivalent), op voorwaarde dat deze werknemer tenminste 5 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in de onderneming op het moment van de aanvraag zoals bedoeld in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst dient onder ondernemingen met gemiddeld 10 werknemers verstaan te worden, de ondernemingen waar in de loop van de vier trimesters die voorafgaan aan 1 januari van het kalenderjaar waarin de aanvraag tot tijdskrediet, zoals bedoeld in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, wordt ingediend, gemiddeld tenminste 10 voltijdse equivalenten verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en effectief aanwezig zijn in de onderneming. Hiertoe telt men het aantal werknemers aangegeven aan de RSZ, met uitzondering van de vervangingscontracten, op het einde van elk kwartaal van dat kalenderjaar in voltijds equivalent op, en deelt men dit totaal door het aantal kwartalen van dat jaar waarvoor een aangifte bij de RSZ werd ingediend.

Artikel 3bis

In uitvoering van art. 3§2 van de collectieve arbeidsovereekomst nr. 77 bis wordt de duur van uitoefening van het recht op tijdskrediet voor de werknemers die de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt, verlengd tot 2 jaar.

Opmerking: zie de commentaar hier onder.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2003. Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Commentaar

Deze collectieve arbeidsovereenkomst die gesloten werd in het kader van het oude regime van tijdskrediet moet gelezen worden in het licht van het nieuw regime van tijdskrediet.

De CAO nr.77bis van 19 december 2001 voorzag in de mogelijkheid voor sectoren en ondernemingen om het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet te verlengen van 1 tot maximum 5 jaar.

De CAO nr.103 vervangt deze mogelijkheid door de mogelijkheid om bovenop de 12 maanden tijdskrediet zonder motief 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief op te nemen.

De werknemers die nog in het stelsel van de CAO nr.77bis rechten uitoefenen en degene die voor 1 september 2012 hun recht op tijdskrediet of loopbaanvermindering hebben aangevraagd, blijven onder de toepassing van de oude CAO nr.77bis.

De nieuwe aanvragen en de verlengingsaanvragen waarvan de werkgever in kennis werd gesteld na 1 september 2012, vallen onder toepassing van deze nieuwe CAO nr.103. De werknemer heeft dus overeenkomstig deze CAO recht op 12 maanden tijdskrediet zonder motief en zal van een bijkomend recht van 36 maanden tijdskrediet met motief kunnen genieten, indien er binnen de sector of de onderneming een CAO bestaat die dit recht ook toelaat.

De CAO’s die op ondernemingsniveau en sectoraal niveau  gesloten werden voor de inwerkingtreding van de CAO nr.103 blijven gelden. De verlenging die hierin werd voorzien op basis van de CAO nr.77bis, zal echter gelezen moeten worden in het licht van de nieuwe CAO nr.103:

Indien de CAO’s op basis van de CAO nr.77bis spreken over een…, zal dit gelezen moeten worden als een:
verlenging van het voltijds en/of halftijds tijdskrediet met 1 jaar/ tot 2 jaar recht op 12 maanden tijdskrediet zonder motief en 12 maanden voltijds en/of halftijds tijdskrediet met motief
verlenging van het voltijds en/of halftijds tijdskrediet met 2 jaar/ tot 3 jaar recht op 12 maanden  tijdskrediet zonder motief en 24 maanden voltijds en/of halftijds tijdskrediet met motief
Verlenging van het voltijds en/of halftijds tijdskrediet met 3 of 4 jaar/ tot 4 of 5 jaar recht op 12 maanden tijdskrediet zonder motief en 36 maanden jaar voltijds en/of halftijds tijdskrediet met motief

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/09/2005
Registratienr
77020
Geldig van
01/07/2005
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
28/09/2005
Registratiedatum
18/11/2005
Onderwerp
tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
14/12/2005
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/02/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
16/05/2006
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN

Datum CAO
30/06/2003
Registratienr
67735
Geldig van
01/07/2003
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
04/07/2003
Registratiedatum
25/09/2003
Onderwerp
tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
14/10/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/09/2004
Gepubliceerd in het B.St. van
07/10/2004
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN

Historiek
01/04/2017 31/12/2050 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2017 31/03/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2016 31/12/2016 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2005 31/12/2015 2801 Tijdskrediet
01/07/2003 30/06/2005 2801 28 Tijdskrediet
01/01/2001 31/12/2001 2801 28 Loopbaanonderbreking
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Loopbaanonderbreking