2801 28 Tijdskrediet

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 24/07/2003
Geldig vanaf: 01/07/2003
Geldig tot: 30/06/2005

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, op 30 juni 2003 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het tijdskrediet.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 67735/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2003.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO; de titels werden door ons aangebracht. Voor de algemene reglementering, zie ook onze interprofessionele documentatie onder nr. 356.

CAO van 30 juni 2003

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002, wordt in uitvoering van artikel 15, §7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, in ondernemingen met gemiddeld 10 werknemers het recht op tijdskrediet toegekend aan tenminste één werknemer (full time equivalent), op voorwaarde dat deze werknemer tenminste 5 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in de onderneming op het moment van de aanvraag zoals bedoeld in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst dient onder ondernemingen met gemiddeld 10 werknemers verstaan te worden, de ondernemingen waar in de loop van de vier trimesters die voorafgaan aan 1 januari van het kalenderjaar waarin de aanvraag tot tijdskrediet, zoals bedoeld in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, wordt ingediend, gemiddeld tenminste 10 voltijdse equivalenten verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en effectief aanwezig zijn in de onderneming. Hiertoe telt men het aantal werknemers aangegeven aan de RSZ, met uitzondering van de vervangingscontracten, op het einde van elk kwartaal van dat kalenderjaar in voltijds equivalent op, en deelt men dit totaal door het aantal kwartalen van dat jaar waarvoor een aangifte bij de RSZ werd ingediend.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2003. Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.


Historiek
01/04/2017 31/12/2050 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2017 31/03/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2016 31/12/2016 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2005 31/12/2015 2801 Tijdskrediet
01/07/2003 30/06/2005 2801 28 Tijdskrediet
01/01/2001 31/12/2001 2801 28 Loopbaanonderbreking
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Loopbaanonderbreking