2801 28 Loopbaanonderbreking

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 05/08/2002
Geldig vanaf: 01/01/2001
Geldig tot: 31/12/2001

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 februari 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 56672/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2001.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO; de titels werden door ons aangebracht. Voor de algemene reglementering, zie ook onze interprofessionele documentatie onder nr. 356.

CAO van 14 februari 2001

I.    Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

II. Voorwaarden en modaliteiten van toekenning

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wordt het recht op loopbaanonderbreking zoals bepaald in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot instelling van een recht op loopbaanonderbreking uitgebreid tot 4 % van het gemiddeld aantal werknemers dat tijdens het afgelopen kalenderjaar in de onderneming was tewerkgesteld, uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Deze uitbreiding met 1 % wordt voorbehouden aan de werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en die tegelijkertijd aan de hierna volgende voorwaarden voldoen:

1°  verbonden zijn door een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en

2°  minstens 12 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming, en

3°  zich niet in vooropzeg bevinden, en

4°  a.   voor de werknemers bezoldigd op vast loon, behoren tot de functiecategorieën I tot en met IX zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 tot vaststelling van de functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de Horecasector. De werknemers die een functie uitoefenen behorende tot de functiecategorieën VI tot en met IX kunnen enkel genieten van de mogelijkheid hun loopbaan volledig te onderbreken.

      b.   voor de werknemers vergoed op basis van een dienstpercentage, een functie uitoefenen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997 tot vaststelling van de wijze waarop de ten behoeve van sommige werknemers overhandigde fooien of bedieningsgeld moeten worden verdeeld. Werknemers vergoed op een dienstpercentage, die een functie uitoefenen die overeenstemt met een functiebenaming vermeld in de functiecategorieën VI tot en met IX zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 tot vaststelling van de functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de Horecasector, kunnen enkel genieten van de mogelijkheid hun loopbaan volledig te onderbreken.

III.        Geldigheid

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2001.

 


Historiek
01/04/2017 31/12/2050 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2017 31/03/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2016 31/12/2016 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2005 31/12/2015 2801 Tijdskrediet
01/07/2003 30/06/2005 2801 28 Tijdskrediet
01/01/2001 31/12/2001 2801 28 Loopbaanonderbreking
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Loopbaanonderbreking