2401 Vorming van de syndicale afgevaardigden

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 26/02/2018
Geldig vanaf: 01/02/2012
Geldig tot: 31/12/2017

Aantal dagen:

  • 8 bezoldigde dagen per jaar en per effectief mandaat in de ondernemingsraad, de comités voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale afvaardigingen.
  • 8 bezoldigde dagen per jaar in het kader van de uitoefening van Europees mandaat.

Begunstigden:

  • effectieve leden in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming, de Europese ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging.
  • andere aangeslotenen, personeelsleden van de onderneming, aangewezen door de representatieve werknemersorganisaties.

Betaling van het loon:

  • De werkgever betaalt het loon
  • De werkgever kan terugbetaling ervan bekomen door het Sociaal Fonds, verhoogd met de sociale lasten.

Procedure

  • De vorming dient betrekking te hebben op de economische en sociale problemen, teneinde de vertegenwoordigers van de werknemers in staat te stellen hun opdracht op ondernemingsvlak ten volle te vervullen, in het belang van alle partijen. Aan de leergangen dient om het even welk eisenkarakter vreemd te zijn.
  • De representatieve werknemersorganisaties verwittigen het ondernemingshoofd minstens drie weken op voorhand van de aanwijzing en de deelneming van sommige werknemers aan de cursussen of seminaries.
  • De doeltreffende werking van de betrokken onderneming mag niet belemmerd worden.
  • De vormingsperiodes moeten in de mate van het mogelijke worden vastgesteid op data die niet samenvallen met de traditionele periodes van hoogseizoen in de sectoren waartoe de ondernemingen behoren.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 18 januari 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de vorming voor syndicale afgevaardigden.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in toepassing van het punt 7 van het nationaal interprofessioneel akkoord van 15 juni 1971, de collectieve arbeidsovereenkomsten n° 5bis en 6 gesloten op 30 juni 1971 in de Nationale Arbeidsraad en de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 9 maart 1972 in de Nationale Arbeidsraad tot coördinatie van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 1972, gewijzigd bij deze van 25 juli 1974, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 september 1974, is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is eveneens van toepassing op de Belgische werknemersvertegenwoordigers in een Europese ondernemingsraad die werd opgericht in uitvoering van de Richtlijn 94/95/E.G. van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.

HOOFDSTUK II - Begunstigden

Artikel 3

Wanneer door de meest representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, cursussen of seminaries worden ingericht ter vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de leden van de vertegenwoordigingsorganen van de werknemers, dan is deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing.

Het aantal begunstigden bedoeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst mag het totale aantal effectieve mandaten in de verschillende vertegenwoordigingsorganen van de werknemers in de onderneming, hetzij de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming, de Europese ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging niet overschrijden.

Met gemeenschappelijk akkoord, kunnen andere aangeslotenen, personeelsleden van de onderneming, aangewezen door de representatieve werknemersorganisaties, van deze collectieve arbeidsovereenkomst genieten, in plaats van de titelhouders waarvan hierboven sprake.

HOOFDSTUK III - Organisatie

Artikel 4

Door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café en aanverwante bedrijven waarvan de statuten algerneen verbindend werden verklaard bij koninklijk besluit van 14 april 1988 en de daarop volgende wijzigingen, wordt ingestaan voor de financiering van de syndicale vorming en de terugbetaling van de loon- en organisatiekosten.

De vorming dient betrekking te hebben op de economische en sociale problemen, teneinde de vertegenwoordigers van de werknemers in staat te stellen hun opdracht op ondernemingsvlak ten volle te vervullen, in het belang van alle partijen. Aan de leergangen dient om het even welk eisenkarakter vreemd te zijn.

Bij de organisatie van de vormingscursussen kan een beroep worden gedaan op een vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties om als lesgever op te treden.

Artikel 5

De representatieve werknemersorganisaties verwittigen het ondernemingshoofd minstens drie weken op voorhand van de aanwijzing en de deelneming van sommige werknemers aan de cursussen of seminaries. Na afloop van de vorming, bezorgen de representatieve werknemersorganisaties de aanwezigheidslijst aan het Fonds.

De partijen geven toe dat de aanwijzing waarvan hierboven sprake, de doeltreffende werking van de betrokken onderneming niet mag belemmeren en dat de vormingsperiodes in de mate van het mogelijke worden vastgesteid op data die niet samenvallen met de traditionele periodes van hoogseizoen in de sectoren waartoe de ondernemingen behoren.

HOOFDSTUK IV - Duur van de afwezigheden

Artikel 6

De meeste representatieve organisaties van de werknemers, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, beschikken over een krediet van 8 bezoldigde dagen per jaar en per effectief mandaat in de ondernemingsraad, de comités voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale afvaardigingen.

Artikel 7

De werknemersvertegenwoordigers van de Belgische ondernemingen in een Europese ondernemingsraad, zoals bepaald in artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, beschikken over een krediet van 8 bezoldigde dagen per jaar in het kader van de uitoefening van Europees mandaat.

HOOFDSTUK V - Financiering van de syndicale vorming

Artikel 8

Teneinde de financiering van de syndicale vorming te verzekeren, wordt de bijdrage van de werkgevers met 50 werknemers of meer, vastgesteld op 0,05 pct. van het loon dat in aanmerking wordt genomen voor het berekenen van de sociale zekerheidsbijdragen.

HOOFDSTUK VI - Terugbetaling van de loon- en organisatiekosten

Artikel 9

De werkgevers waarvan sommige werknemers syndicale cursussen of seminaries volgen, betalen het loon van het aantal effectief gevolgde uren syndicale vormingen en bekomen de terugbetaling ervan door het Sociaal Fonds, verhoogd met de sociale lasten.

Artikel 10

De representatieve werknemersorganisaties bekomen mits rechtvaardiging van het Fonds de terugbetaling van de organisatiekosten van de vormingsactiviteiten voor de werknemers waarvan sprake in artikel 3.

Artikel 11

Het bedrag van de loonkosten erugbetaald aan de werkgevers, alsmede het bedrag van de organisatiekosten terugbetaald aan de representatieve werknemersorganisaties, worden afgetrokken van de bijzondere rekening van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, die financieel voor de eventuele overschrijding van haar krediet verantwoordelijk is.

Artikel 12

Op het einde van het dienstjaar wordt een verslag opgesteld en aan de betrokken organisaties meegedeeld.

HOOFDSTUK VII - Verhaalprocedure

Artikel 13

Ieder geschil betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst mag op aanvraag van de meest gerede partij worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

HOOFDSTUK VIII - Duur van de overeenkomst

Artikel 14

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1976, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 22 oktober 1976, 22 maart 1989 en 27 maart 1991, respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijk besluiten van 4 januari 1977, 2 september 1977, 27 juni 1989 en 21 oktober 1991, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden.

Artikel 15

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2012 en houdt op van kracht te zijn op 1 februari 2013. Zij vervangt de CAO nr 10 van 25/06/1997 betreffende de vorming van syndicale afgevaardigden.

Op 1 februari van elk jaar wordt ze stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar behoudens opzegging door één van de partijen, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/01/2012
Registratienr
110890
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
24/08/2012
Registratiedatum
03/09/2012
Onderwerp
syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
03/10/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
04/07/2013
Keywords
SYNDICALE VORMING

Historiek
01/01/2018 31/12/2999 24 Syndicale vorming
01/02/2012 31/12/2017 24 01 Vorming van de syndicale afgevaardigden
20/09/2011 31/01/2012 24 Vorming van de syndicale afgevaardigden
01/04/1997 19/09/2011 24 Vorming van de syndicale afgevaardigden