2302 Urenkrediet uitoefening mandaat

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 26/02/2018
Geldig vanaf: 01/10/1977
Geldig tot: 31/12/2017

Werknemers

  • elk effectief lid van de ondernemingsraad, het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en/of de syndicale afvaardiging

Aantal

  • 2u/maand per maand

Op 1 juni 1977 werd in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten betreffende de toekenning van een urenkrediet voor het uitoefenen van mandaten door aangeslotenen van de representatieve werknemersorganisaties. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 5 juli 1978 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 september 1978. Zij treedt in werking op 1 oktober 1977.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 2

Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake de uitoefeningsvoorwaarden van een mandaat in de ondernemingsraad, het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en/of de syndicale afvaardiging, mag elk effectief lid van een van de voornoemde organen beschikken over een urenkrediet van twee uren per maand met het oog op de uitoefening van zijn mandaat.

Artikel 3

Het in artikel 2 vermelde urenkrediet mag op verzoek van een representatieve werknemersorganisatie worden bijeengeteld en vervolgens worden toegekend aan één of meerdere effectieve leden van de ondernemingsraad, van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en/of van de syndicale afvaardiging.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 1977.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.


Historiek
01/01/2018 31/12/2999 23 Syndicale afvaardiging
01/10/1977 31/12/2017 23 02 Urenkrediet uitoefening mandaat
01/01/2016 31/12/2017 23 01 Syndicale afvaardiging
01/01/2014 31/12/2015 23 01 Syndicale afvaardiging
01/10/2007 31/12/2013 23 01 Syndicale afvaardiging
01/07/2001 30/09/2007 23 01 Syndicale afvaardiging
14/05/1997 30/06/2001 23 01 Syndicale afvaardiging