2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 18/09/2009
Geldig vanaf: 01/01/2010
Geldig tot: 31/12/2010

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 8 juli 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar. Deze CAO werd geregistreerd op 29 oktober 2009. Het bericht omtrent deze registratie verscheen in het BS van 10 november 2009.

Deze CAO is geldig van 1 januari tot en met 31 december 2010.

Tekst van de CAO 

U kan de tekst van de CAO consulteren door op bovenstaande link te klikken. 

Commentaar

Voor de toepassing van het brugpensioen dient men bovendien rekening te houden met het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1992. Wij verwijzen hiervoor naar onze brochure brugpensioen.

1. Leeftijdsvoorwaarde

Wanneer een werknemer ontslagen wordt door zijn werkgever kan hij het brugpensioen genieten op voorwaarde dat hij de leeftijd van minstens 56 jaar bereikt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst werkelijk wordt beëindigd. Bovendien moet hij deze leeftijd bereiken uiterlijk op 31 december 2009. Als deze dubbele voorwaarde vervuld is, kan de opzeggingstermijn na 31 december 2009 eindigen.

2. Anciënniteitsvoorwaarde

Ingevolge het KB van 7 december 1992 dient de werknemer die het brugpensioen wil genieten het bewijs te leveren van minstens 40 jaar loondienst. Bovendien moet hij overeenkomstig de CAO kunnen aantonen dat er vóór de leeftijd van 17 jaar gedurende ten minste 78 dagen arbeidsprestaties zijn geleverd waarvoor socialezekerheidsbijdragen zijn betaald met volledige onderwerping aan de sociale zekerheid of tenminste 78 dagen arbeidsprestaties zijn geleverd in het kader van het leerlingenwezen welke zich situeren vóór 1 september 1983.

3. Vervanging van de bruggepensioneerde

In toepassing van het KB van 7 december 1992 moet de bruggepensioneerde werknemer verplicht vervangen worden door één of twee uitkeringsgerechtigde volledige werkloze(n) of hiermee gelijkgestelde werknemers. De vervanging moet plaatsvinden in de periode die zich uitstrekt vanaf de eerste dag van de vierde maand die de maand voorafgaat waarin het brugpensioen van de vervangen werknemer een aanvang neemt, tot de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand gedurende welke het brugpensioen een aanvang neemt. De vervanger moet in dienst worden gehouden gedurende de eerste 36 maanden die volgen op zijn indienstneming. Slechts in bepaalde gevallen kan een afwijking van de vervangingsplicht worden toegestaan.

Voor de hoedanigheid van de vervanger, de modaliteiten inzake de vervangingsplicht en de mogelijke afwijkingen, zie onze brochure brugpensioen.

4. Aanvullende vergoeding

Naast de werkloosheidsuitkeringen geniet de bruggepensioneerde een aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen de netto-refertebezoldiging en de werkloosheidsuitkering en wordt betaald door het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven".

5. Maandelijkse bijdrage

Als deelname in de meerkost van de werkloosheidsverzekering die voortvloeit uit deze regeling, wordt bepaald dat bij vervanging van de bruggepensionneerde door een langdurige werkloze (meer dan een jaar werkloos), de onderneming een maandelijkse bijdrage verschuldigd is aan de sociale zekerheid ten belope van een derde van de aanvullende vergoeding. Bij vervanging door een andere werknemer beloopt de bijdrage de helft van de aanvullende vergoeding.

Deze bijdrage blijft verschuldigd tot en met de maand waarin de bruggepensionneerde de leeftijd van 58 jaar bereikt.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
08/07/2009
Registratienr
95423
Geldig van
01/01/2010
Geldig tot
31/12/2010
Neerleggingsdatum
29/07/2009
Registratiedatum
29/10/2009
Onderwerp
brugpensioen op 56 jaar
BS Bericht van neerlegging
10/11/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/06/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
11/08/2010
Keywords
BRUGPENSIOEN

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58 jaar/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2015 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2013 31/12/2015 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2011 31/12/2012 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar
01/01/2010 31/12/2010 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar
01/01/2008 31/12/2009 2104 2103 Brugpensioen vanaf 56 jaar (40 jaar loondienst)