2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 19/04/2012
Geldig vanaf: 01/07/2011
Geldig tot: 27/06/2012

CAO van 14/07/2011

Toepassing: 01/07/2011 - 30/06/2013
Door de werkgever te betalen uitkeringen aan arbeiders met minstens 6 maanden anciënniteit in geval van tijdelijke werkloosheid (economisch) met max. 90 werkdagen / jaar. Deze 90 dagen beginnen te lopen vanaf de eerste dag van werkloosheid, zelfs indien de werknemer pas in die periode de anciënniteit van 6 maanden bereikt.
Uitsluiting: niet in dienst bij de werkgever
Bedrag (01/01/2012): 0,4689 EUR/uur, vermenigvuldigd met het aantal uren voorzien voor de werkloosheidsdag (met min. 2 EUR)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder werknemers wordt verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Artikel 2

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hebben de werklieden recht op een bestaanszekerheidsuitkering wanneer zij voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

  1. gebonden zijn door een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  2. ten minste 9 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Vanaf 1 september 2011 wordt de anciënniteitsvoorwaarde bepaald in artikel 2, 2. teruggebracht op 6 maanden.

Artikel 3

§1. Per kalendenjaar is de bestaanszekerheidsuitkering slechts betaalbaar voor de eerste negentig werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

§2. In afwijking op de bepalingen vermeld in punt 2° van artikel 2, wanneer de werknemer een anciënniteit van 9 maanden bereikt in dezelfde onderneming, in een ononderbroken periode van economische werkloosheid, dan vatten de eerste negentig dagen, voorzien in §1 van dit artikel, aan op de eerste dag van deze periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Vanaf 1 september 2011 wordt deze anciënniteitsvoorwaarde bepaald in artikel 3, §2, teruggebracht op 6 maanden.

Artikel 4

De bestaanszekerheidsuitkering bedraagt 0,4689 EUR per uur te vermenigvuldigen met het aantal uren voorzien in het uurrooster van de werknemer op de dag dat hij werkloos is wegens economische oorzaken.

Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 12 april 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord heeft de werkman vanaf 1 januari 2012 recht op een bestaanszekerheidsuitkering van 2 euro per dag waarop hij niet gewerkt heeft, of een ander bedrag indien dit bedrag door de Koning bij een in Ministerraad overgelegd besluit wordt gewijzigd.

Commentaar:  De sociale partners zijn het er over eens dat vanaf 1/01/2012 de aanvullende vergoeding voor alle arbeiders minimum 0,4689 EUR per uur bedraagt te vermenigvuldigen met het aantal uren voorzien in het uurrooster van de werknemer op de dag dat hij werkloos is wegens economische oorzaken en dit met een minimum van 2 EUR per dag.

Artikel 5

De bestaanszekerheidsuitkering is ten laste van de werkgever en dient betaald te worden op de eerste effectieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en treedt buiten werking op 30 juni 2013.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/07/2011
Registratienr
105801
Geldig van
01/07/2011
Geldig tot
30/06/2013
Neerleggingsdatum
30/08/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
bijzondere vergoeding in geval van gebrek aan werk wegens economischeoorzaken
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/12/2012
Gepubliceerd in het B.St. van
01/03/2013
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk