2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 21/12/2015
Geldig vanaf: 01/07/2013
Geldig tot: 31/12/2015

Door de werkgever te betalen uitkeringen aan arbeiders gebonden zijn door een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst, met minstens 6 maanden anciënniteit in geval van tijdelijke werkloosheid (economisch) met max. 90 werkdagen/jaar. Deze 90 dagen beginnen te lopen vanaf de eerste dag van werkloosheid, zelfs indien de werknemer pas in die periode de anciënniteit van 6 maanden bereikt.

Bedrag: 0,4689 EUR/uur, vermenigvuldigd met het aantal uren voorzien voor de werkloosheidsdag

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 13 januari 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken (registratienummer 120387/CO/302).

Deze CAO wordt verlengd tot 31 december 2015 door een CAO van 18 juni 2015 (registratienummer 128590/CO/302).

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder werknemers wordt verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Artikel 2

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hebben de werklieden recht op een bestaanszekerheidsuitkering wanneer zij voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

  1. gebonden zijn door een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  2. ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 3

§1. Per kalendenjaar is de bestaanszekerheidsuitkering slechts betaalbaar voor de eerste negentig werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

§2. In afwijking op de bepalingen vermeld in punt 2° van artikel 2, wanneer de werknemer een anciënniteit van 6 maanden bereikt in dezelfde onderneming, in een ononderbroken periode van economische werkloosheid, dan vatten de eerste negentig dagen, voorzien in §1 van dit artikel, aan op de eerste dag van deze periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 4

De bestaanszekerheidsuitkering bedraagt 0,4689 EUR per uur te vermenigvuldigen met het aantal uren voorzien in het uurrooster van de werknemer op de dag dat hij werkloos is wegens economische oorzaken.

Artikel 5

De bestaanszekerheidsuitkering is ten laste van de werkgever en dient betaald te worden op de eerste effectieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 6

De bestaanszekerheidsuitkering zoals bepaald in de artikelen 2, 3, 4 en 5 doet niets af aan de verplichte toepassing van artikel 9 van de wet van 12 april 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

ommentaar: lees 31 december 2015.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/06/2015
Registratienr
128590
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
31/12/2015
Neerleggingsdatum
30/06/2015
Registratiedatum
11/08/2015
Onderwerp
bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken
BS Bericht van neerlegging
17/08/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/12/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
25/01/2016
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Datum CAO
13/01/2014
Registratienr
120387
Geldig van
01/07/2013
Geldig tot
31/12/2015
Neerleggingsdatum
24/01/2014
Registratiedatum
26/03/2014
Onderwerp
bestaanszekerheid
BS Bericht van neerlegging
15/04/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/12/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
29/01/2015
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk