2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 19/09/2019
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2018

Voorwaarden:

  • gebonden zijn door een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  • ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Bedrag:

  • 0,5187 EUR per uur te vermenigvuldigen met het aantal uren voorzien in het uurrooster van de werknemer op de dag dat hij werkloos is wegens economische oorzaken
  • Per kalenderjaar slechts betaalbaar voor de eerste 110 werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken. Deze 110 dagen beginnen te lopen vanaf de eerste dag van werkloosheid, zelfs indien de werknemer pas in die periode de anciënniteit van 6 maanden bereikt.

Schuldenaar: de werkgever betaalt de vergoeding op de eerste effectieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 20 december 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken (registratinummer 144674/CO/302).

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder werknemers wordt verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Artikel 2

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hebben de werklieden recht op een bestaanszekerheidsuitkering wanneer zij voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

  1. gebonden zijn door een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  2. ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 3

§1. Per kalendenjaar is de bestaanszekerheidsuitkering slechts betaalbaar voor de eerste 110 werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

§2. In afwijking op de bepalingen vermeld in punt 2° van artikel 2, wanneer de werknemer een anciënniteit van 6 maanden bereikt in dezelfde onderneming, in een ononderbroken periode van economische werkloosheid, dan vatten de eerste 110 dagen, voorzien in §1 van dit artikel, aan op de eerste dag van deze periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 4

De bestaanszekerheidsuitkering bedraagt 0,5187 EUR per uur te vermenigvuldigen met het aantal uren voorzien in het uurrooster van de werknemer op de dag dat hij werkloos is wegens economische oorzaken.

Artikel 5

De bestaanszekerheidsuitkering is ten laste van de werkgever en dient betaald te worden op de eerste effectieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 6

De bestaanszekerheidsuitkering zoals bepaald in de artikelen 2, 3, 4 en 5 doet niets af aan de verplichte toepassing van artikel 9 van de wet van 12 april 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2017
Registratienr
144674
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
22/12/2017
Registratiedatum
22/02/2018
Onderwerp
bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken
BS Bericht van neerlegging
05/03/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
06/09/2018
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk