2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 28/04/2000
Geldig vanaf: 01/04/1999
Geldig tot: 31/03/2000

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 20 augustus 1999 een collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijzondere vergoeding - gebrek aan werk gesloten.

Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen op 1 september 1999 en geregistreerd op 2 december 1999 onder het nr. 53170/CO/302. Het bericht van neerlegging is in het Belgisch Staatsblad van 17 december 1999 verschenen.

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO vervolledigd met een commentaar.

 

CAO van 20 augustus 1999

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 2

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hebben de werklieden recht op een bestaanszekerheidsuitkering wanneer zij voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

1°    gebonden zijn door een voltijdse arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd;

2°    ten minste 12 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 3

Per kalenderjaar is de bestaanszekerheidsuitkering slechts betaalbaar voor de eerste zestig werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 4

§1            De bestaanszekerheidsuitkering bedraagt per dag werkloosheid 50 % van één uurloon op 0 functiejaren van de functiecategorie waartoe de werknemer behoort.

§2            De uitkering zoals bepaald in §1 kan nooit groter zijn dan de helft van het verschil tussen enerzijds het theoretisch nettomaandloon en 60 % van het theoretisch brutomaandloon in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, gedeeld door het theoretisch gewerkte aantal dagen met een minimum van 100 BEF per dag.

Onder theoretisch brutomaandloon voor werknemers op vast loon dient verstaan te worden, het uurloon vermenigvuldigd met zijn wekelijkse arbeidsduur, vermenigvuldigd met 52/12.

Onder theoretisch brutomaandloon voor werknemers op dienstpercentage dient verstaan te worden, het forfaitair dagloon vermenigvuldigd met 26 of 21,66 in respectievelijk het 6-dagenstelsel en het 5-dagenstelsel.

Het theoretisch nettomaandloon voor werknemers met vast loon of op dienstpercentage is het theoretisch brutomaandloon, verminderd met de sociale zekerheidsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing van toepassing op de werknemer.

Artikel 5

De bestaanszekerheidsuitkering is ten laste van de werkgever en dient betaald te worden op de eerste definitieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van tijdelijke werkloosheid.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2000.

 

Commentaar

 

Wij vestigen uw aandacht erop dat de bestaanszekerheidsuitkering niet meer verschuldigd is sedert 31 maart 2000.


Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk