2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 25/09/2001
Geldig vanaf: 01/04/2000
Geldig tot: 31/12/2002

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 20 augustus 1999 een collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijzondere vergoeding - gebrek aan werk gesloten.

Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen op 1 september 1999 en geregistreerd op 2 december 1999 onder het nr. 53170/CO/302. Het bericht van neerlegging is in het Belgisch Staatsblad van 17 december 1999 verschenen.

Deze CAO werd gewijzigd door de CAO van 27 augustus 2001, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001.  Zij werd neergelegd op de Griffie der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder nr. 58947/CO/302, het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2001.

Wij geven U hierna de tekst van de CAO van 20 augustus 1999, aangepast door deze van 27 augustus 2001.

De wijzigingen aangebracht door de CAO van 27 augustus 2001 worden door een verticale streep aangeduid.

 

CAO van 20 augustus 1999, aangepast door de CAO van 27 augustus 2000

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder de toepasselijkheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en de vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hebben de werklieden recht op een bestaanszekerheidsuitkering wanneer zij voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

1°    gebonden zijn door een voltijdse arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd;

2°    ten minste 12 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 3

Per kalenderjaar is de bestaanszekerheidsuitkering slechts betaalbaar voor de eerste zestig werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 4

Vanaf 1 juli 2001 wordt de bestaanszekerheidsuitkering aangepast en bedraagt 2, 97 EUR (120 BEF) per dag werkloosheid wegens economische oorzaken.

Artikel 5

De bestaanszekerheidsuitkering is ten laste van de werkgever en dient betaald te worden op de eerste definitieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van tijdelijke werkloosheid.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2000 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2002.

 

Commentaar

Art. 2 van de CAO van 27 augustus 2001 bepaalt dat de CAO van 20 augustus 1999 wordt verlengd tot 31 december 2002.

In de CAO van 20 augustus 1999 was de bestaanszekerheidsuitkering afhankelijk van het loon van de werknemers.

Dit is in de CAO van 27 augustus 2001 niet meer het geval. De bestaanszekerheidsuitkering is immers voor iedere werknemer in de sector gelijk aan 2,97 EUR (120 BEF) per dag werkloosheid wegens economische oorzaken.


Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk