2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 07/12/2005
Geldig vanaf: 01/01/2005
Geldig tot: 30/06/2005

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 20 augustus 1999 een collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijzondere vergoeding - gebrek aan werk gesloten.

Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen op 1 september 1999 en geregistreerd op 2 december 1999 onder het nr. 53170/CO/302. Het bericht van neerlegging is in het Belgisch Staatsblad van 17 december 1999 verschenen. Zij werd algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 2 april 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2001.

Deze CAO werd gewijzigd door de CAO van 27 augustus 2001, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001.  Zij werd neergelegd op de Griffie der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder nr. 58947/CO/302, het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2001.

Deze CAO werd verlengd tot 30 juni 2005 door een CAO van 22 septembre 2005.

Een CAO van 30 juni 2003 in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003 verlengd en wijzigt de CAO van 20 augustus 1999, gewijzigd door de CAO van 27 augustus 2001.

Wij geven U hierna de tekst van de CAO van 20 augustus 1999, zoals gewijzigd door de CAO van 27 augustus 2001 en de CAO van 30 juni 2003. Zij werd neergelegd op de Griffie der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder nr. 67432/CO/302.  Zij werd algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 juli 2004 en gepubliceerd in het Belgisch Staablad van 20 september 2004.

 

De wijzigingen aangebracht door de CAO van 30 juni 2003 worden door een verticale streep aangeduid.

 

CAO van 20 augustus 1999, gewijzigd door de CAO van 27 augustus 2000 en de CAO van 30 juni 2003

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en de vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hebben de werklieden recht op een bestaanszekerheidsuitkering wanneer zij voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

1°    gebonden zijn door een voltijdse arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd;

2°    ten minste 12 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Artikel 3

§1:      

Per kalenderjaar is de bestaanszekerheidsuitkering slechts betaalbaar voor de eerste negentig werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

§2:

Onverminderd de bepalingen vermeld in punt 2° van artikel 2, wanneer de werknemer een anciënniteit van 12 maanden bereikt in dezelfde onderneming, in een ononderbroken periode van economische werkloosheid, dan vatten de eerste negentig werkdagen, voorzien in §1 van onderhavig artikel, aan op de eerste dag van de periode van deze periode van economische werkloosheid.

Artikel 4

Vanaf 1 juli 2001 wordt de bestaanszekerheidsuitkering aangepast en bedraagt 2, 97 EUR (120 BEF) per dag werkloosheid wegens economische oorzaken.

Artikel 5

De bestaanszekerheidsuitkering is ten laste van de werkgever en dient betaald te worden op de eerste definitieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van tijdelijke werkloosheid.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2003 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2005.

Verlengd tot 31 december 2004 (CAO van 30 juni 2003).

 

 

Commentaar

Artikel 3 van de CAO van 20 augustus 1999 wordt gewijzigd door de CAO van 30 juni 2003.  Deze wijzigingen impliceren het volgende.

Vanaf 1 juli 2003 is de bestaanszekerheidsuitkering verschuldigd voor de eerste 90 werkdagen waarop de werknemer effectief werkloos omwille van economische redenen.  Tot 1 juli was de bestaanszekerheidsuitkering slechts verschuldigd gedurende de eerste 60 werkdagen waarop de werknemer effectief werkloos was omwille van economische redenen.

Tot 1 juli 2003 was het zo dat je de vereiste anciënniteit van 12 maanden bereikt moest hebben bij het begin van de schorsing.  Indien je de vereiste anciënniteit bereikte tijdens een periode van schorsing (werkloosheid omwille van economische redenen), kon de werknemer voor die schorsingsperiode geen aanspraak maken op de bestaanzekerheidsuitkering.

Vanaf 1 juli 2003 is dit anders.  Indien de werknemer tijdens een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van economische redenen de vereiste anciënniteit bereikt kan de werknemer wel aanspraak maken op de betaling van de bestaanszekerheidsuitkering. 

Voorbeeld:  De arbeidsovereenkomst wordt geschorst omwille van economische werkloosheid van 15 juli tot 5 augustus.  Op 1 augustus bereikt de werknemer de anciënniteit van 1 jaar.  Voor 1 juli 2003 had de werknemer geen recht op de betaling van de bestaanszekerheidsuitkering voor de volledige werkloosheidsperiode.  Vanaf 1 juli 2003 kan de werknemer aanspraak maken op de betaling van de bestaanszekerheidsuitkering vanaf 1 augustus.


Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk