2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 14/12/2007
Geldig vanaf: 01/07/2007
Geldig tot: 31/03/2008

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 23 oktober 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, betreffende een bijzondere vergoeding voor arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 29 november 2007 onder het nummer 85828/CO/302. 

Hieronder volgt de tekst van deze CAO, gevolgd door een commentaar.

I. Tekst van de CAO van 23 oktober 2007

Art. 1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hebben de werklieden recht op een bestaanszekerheidsuitkering wanneer zij voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

1. gebonden zijn door een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst ;

2. ten minste 9 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Art. 3.

§ 1. Per kalenderjaar is de bestaanszekerheidsuitkering slechts betaalbaar voor de eerste negentig werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

§ 2. Onverminderd de bepalingen vermeld in punt 2° van art. 2., wanneer de werknemer een anciënniteit van 9 maanden bereikt in dezelfde onderneming, in een ononderbroken periode van economische werkloosheid, dan vatten de eerste negentig dagen, voorzien in § 1 van onderhavig artikel, aan op de eerste dag van deze periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Art. 4.

De bestaanszekerheidsuitkering bedraagt 0,4689 EUR per uur te vermenigvuldigen met het aantal uren voorzien in het uurrooster van de werknemer op de dag dat hij werkloos is wegens economische oorzaken.

Art. 5.

De bestaanszekerheidsuitkering is ten laste van de werkgever en dient betaald te worden op de eerste effectieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Art. 6.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007 en houdt op van kracht te zijn op 1 april 2008.

II. Commentaar

Deze CAO wijzigt  de vorige CAO van 22 september 2005.

1. Voortaan mogen de voltijdse en deeltijdse arbeiders met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur ook van de bestaanzekerheidsuitkering in geval van werkloosheid wegens economische oorzaken genieten.

2. De anciënniteitsvoorwaarde is versoepeld (9 maanden ipv 12 maanden).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/10/2007
Registratienr
85828
Geldig van
01/07/2007
Geldig tot
31/03/2008
Neerleggingsdatum
30/10/2007
Registratiedatum
29/11/2007
Onderwerp
bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken
BS Bericht van neerlegging
18/12/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/09/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
02/12/2008
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk