1601 Gewaarborgd dagloon

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 29/07/2002
Geldig vanaf: 20/09/1979

Het gewaarborgd dagloon is gelijk aan:

  • het forfaitaire loon toepasselijk inzake sociale zekerheid, wanneer de werknemer met bedieningsgeld wordt verloond;
  • het werkelijk loon wanneer de werknemer met een vast loon wordt betaald.

De werknemers bezoldigd met een aandeel in de fooien of met bedieningsgeld kunnen, voor deze afwezigheidsdag, geen aanspraak maken op de deelneming aan de verdeling ervan, zoals voorzien door het paritair comité voor het hotelbedrijf.

1. Wettelijk kader

In artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten werd bepaald wat volgt :

"Recht op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, heeft de werknemer die op het ogenblik dat hij op het werk komt, geschikt is om te werken en :

  1. die, zich normaal naar zijn werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil ;
  2. die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid, waaraan hij bezig was, niet kan voortzetten".

2. PC 302

In toepassing van het laatste lid van artikel 27 werd voor de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf een afwijkende regeling voorzien door het KB van 27 augustus 1979 (BS van 20 september 1979).

Wanneer de werknemer afwezig is op het werk gedurende de ganse dag in toepassing van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, heeft hij, als bezoldiging voor deze dag, recht :

  • op het forfaitaire loon toepasselijk inzake sociale zekerheid, wanneer het een met bedieningsgeld betaalde werknemer betreft;
  • op het werkelijk loon wanneer het een werknemer betreft die betaald wordt met een vast loon.

De werknemers bezoldigd met een aandeel in de fooien of met het samengebracht dienstpercentage (busstelsel) kunnen, voor deze afwezigheidsdag, geen aanspraak maken op de deelneming aan de verdeling ervan, zoals voorzien door het paritair comité voor het hotelbedrijf.


Historiek
20/09/1979 31/12/2999 1601 Gewaarborgd dagloon