11 Economische werkloosheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 30/04/2020
Geldig vanaf: 01/05/2020
Geldig tot: 30/04/2022

Volledige schorsing: maximum 3 maanden

Gedeeltelijke schorsing:

  • minder dan 3 arbeidsdagen/week of minder dan 1 arbeidsweek (met ten minste 2 arbeidsdagen) /2 weken  : maximum 6 maanden
  • minder dan 1 arbeidsweek (met minder dan 2 arbeidsdagen) /2 weken : maximum 4 weken
  • het maximum aantal werkloosheidsdagen in een regeling van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld op 4 dagen wanneer het een wekelijkse regeling betreft. Wanneer er één week per 2 weken gewerkt wordt, wordt dit maximumaantal gebracht op acht in een arbeidsregeling van 5 dagen per week en op 10 in een arbeidsregeling van 6 dagen per week.

Kennisgeving: ten minste 7 kalenderdagen vooraf kennisgeving doen.

Tussen 2 regelingen: 1 week volledige arbeidsprestaties.

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, kan de werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werklieden die hij tewerkstelt schorsen of hun de arbeidsprestaties verminderen.

1. Wettelijk regime

1.1. Volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst

Regime Maximaal duur
Volledige schorsing 4 weken

1.2. Vermindering van de prestaties

Regime Maximaal duur
1 arbeidsdag op 2 weken 4 weken
Minder dan 3 arbeidsdagen per week 3 maanden
Minder dan 1 arbeidsweek (met minstens 2 arbeidsdagen) op 2 weken
Ten minste 3 arbeidsdagen per week Geen limiet (er moet toch steeds een einddatum vermeld worden in de mededeling)
Ten minste 1 arbeidsweek op 2 weken

2. Sectorale afwijking

Een koninklijk besluit kan voorzien in periodes van tijdelijke werkloosheid die langer of korter zijn dan de maximale wettelijke duur.

De werkgever moet dus nagaan of er een specifieke koninklijk bestaat voor de bedrijfssector of subsector waaronder hij ressorteert.

3. PC 302

In het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020 verscheen het koninklijk besluit van 16 april 2020 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst.

3.1. Maximale duur

3.1.1. Volledige schorsing

De duur van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk economische oorzaken mag 3 maanden niet overschrijden.

3.1.2. Vermindering van de prestaties

De regeling van gedeeltelijke arbeid mag voor een duur van ten hoogste 6 maanden worden ingevoerd indien zij minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per 2 weken omvat.

Wanneer de regeling minder dan één arbeidsweek per 2 weken omvat, moet de week waarin  er gewerkt wordt ten minste 2 arbeidsdagen omvatten. Bij ontstentenis hiervan mag de duur van de regeling van gedeeltelijke arbeid 4 weken niet overschrijden.

Wanneer de regeling van gedeeltelijke arbeid de maximumduur van 6 maanden heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een volledige schorsing of een nieuwe regeling van gedeeltelijke arbeid kan ingaan.

3.2. Kennisgeving

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst, of mag er een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd vanaf de zevende dag volgend op deze van de kennisgeving.

De kennisgeving geschiedt bij aangetekend schrijven gericht aan de werknemer.

3.3. Tussen 2 regelingen

Als de economische moeilijkheden blijven aanhouden, is een nieuwe periode van schorsing of vermindering van arbeidsprestaties slechts mogelijk nadat de werkgever eerst weer op zijn minst gedurende een volledige arbeidsweek heeft ingevoerd.

3.4. Geldigheidsduur van het KB

1 mei 2020-30 april 2022.


Historiek
01/07/2022 30/06/2024 11 Economische werkloosheid
01/05/2020 30/04/2022 11 Economische werkloosheid
30/05/2018 30/04/2020 11 Economische werkloosheid
01/05/2016 30/04/2018 11 Economische werkloosheid
01/04/2014 31/03/2016 11 Economische werkloosheid
01/04/2012 31/03/2014 11 Economische werkloosheid
03/06/2010 31/03/2012 11 Economische werkloosheid
01/04/2008 31/03/2010 11 Economische werkloosheid
10/05/2007 31/03/2008 11 Economische werkloosheid
01/04/2005 01/04/2007 11 Economische werkloosheid
01/04/2003 01/04/2005 11 Economische werkloosheid
01/04/2001 01/04/2003 11 Economische werkloosheid
01/04/1999 31/03/2001 11 Economische werkloosheid