1002 Anciënniteitsverlof

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 27/10/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016

Aantal dagen:

 • Werkgevers die gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstellen : Eén dag bij de10de verjaardag van de arbeidsovereenkomst en daarna telkens een bijkomende dag bij elke 5de verjaardag van de arbeidsovereenkomst (prorata voor deeltijdse werknemers)
 • Werkgevers die gemiddeld 50 werknemers of meer tewerkstellen : Eén bijkomende dag op elke 5de verjaardag van de arbeidsovereenkomst (prorata voor deeltijdse werknemers)

Ogenblik van toekenning:

 • In het jaar van bereiken van de voorwaarden

Loon:

 • loon wordt berekend zoals bij een feestdag.

Overdraagbaarheid:

 • Het anciënniteitsverlof is overdraagbaar indien deze dagen niet opgenomen kunnen worden omdat er bijvoorbeeld op het einde van het jaar te veel werk was.
 • Het anciënniteitsverlof is niet overdraagbaar indien deze dagen niet opgenomen kunnen worden omdat de arbeidsovereenkomst op het einde van het jaar geschorst was.  Het betreft hier eender welke wettelijke schorsing. In een dergelijk geval moet(en) de nog resterende dag(en) uitbetaald worden.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 27 augustus 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, in uitvoering van het Protocolakkoord van 29 juni 2001, tot toekenning van anciënniteitsverlof (registratienummer 58955/CO/302). Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 5 november 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2003. Deze CAO is van toepassing op werkgevers die gemiddeld 50 werknemers of meer tewerkstellen. (zie punt A)

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 maart 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, in uitvoering van het Protocolakkoord van 14 maart 2016, tot toekenning van anciënniteitsverlof (registratienummer 133461/CO/302). Deze CAO is van toepassing in de ondernemingen die gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstellen. (zie punt B)

Wij geven u hierna de tekst van de beide CAO’s  gevolgd door een commentaar.

1. CAO van 27 augustus 2001

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en die op 31 december van het jaar waarin onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst in werking treedt, of de daaropvolgende jaren, gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder “werknemers”, de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Het gemiddeld aantal werknemers, vermeld in artikel 1, wordt op 31 december berekend overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, en dit voor de vier trimesters van het betrokken kalenderjaar.

Artikel 3

In de ondernemingen bedoeld in artikel 1 waarin nog geen gelijkaardig voordeel bestaat wordt:

 1. bij elke vijfde verjaring van de arbeidsovereenkomst in de onderneming wordt elk jaar aan de voltijdse werknemers één bijkomende extralegale verlofdag toegekend, en
 2. bij elke vijfde verjaring van de arbeidsovereenkomst in de onderneming wordt elk jaar aan de deeltijdse werknemers één bijkomende extralegale verlofdag toegekend in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

De extralegale verlofdagen worden opgenomen in onderling akkoord met de werkgever.  Zij moeten worden opgenomen ten laatste op 31 december van het jaar van toekenning.  In geval van onmogelijkheid, niet te wijten aan een schorsing van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij worden overgedragen naar het volgend kalenderjaar.

Artikel 4

In het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de onderneming valt onder het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, zullen alle werknemers in functie van de door hen opgebouwde anciënniteit in de onderneming, in de loop van dat kalenderjaar de betaalde extralegale verlofdagen zoals bepaald in artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst kunnen opnemen.

Artikel 5

Het loon voor de extralegale verlofdagen wordt berekend volgens de wetgeving op de wettelijke feestdagen.

Artikel 6

Vanaf het ogenblik dat in de onderneming in uitvoering van artikel 1 en 2 het recht op anciënniteitsverlof zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst ontstaat, blijft dit recht behouden ongeacht het aantal in de onderneming tewerkgestelde werknemers berekend volgens de bepalingen van artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties. 

2. CAO van 14 maart 2016

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en die op 31 december van het jaar waarin de huidige collectieve arbeidsovereenkomst in werking treedt, of de daaropvolgende jaren, gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstellen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder “werknemers”: de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Het gemiddeld aantal werknemers, vermeld in artikel 1, wordt op 31 december berekend overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 58954/CO/302), en dit voor de vier trimesters van het betrokken kalenderjaar.

Artikel 3

In de ondernemingen bedoeld in artikel 1 waarin nog geen gelijkaardig voordeel bestaat, wordt

 • aan de voltijdse werknemers met een anciënniteit van tenminste 10 jaar bij elke vijfde verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming één bijkomende extralegale verlofdag per jaar toegekend;
 • aan de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van tenminste 10 jaar bij elke vijfde verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming één bijkomende extralegale verlofdag toegekend in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

De betaalde extralegale verlofdagen worden opgenomen in onderling akkoord met de werkgever. Zij moeten worden opgenomen ten laatste op 31 december van het jaar van toekenning. In geval van onmogelijkheid, niet te wijten aan een schorsing van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij worden overgedragen naar het volgend kalenderjaar.

Artikel 4

In het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de onderneming valt onder het toepassingsgebied van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, zullen alle werknemers in functie van de door hen opgebouwde anciënniteit in de onderneming, in de loop van dat kalenderjaar de extralegale betaalde verlofdagen zoals bepaald in artikel 3 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst kunnen opnemen.

Artikel 5

Het loon voor de extralegale verlofdagen wordt berekend volgens de wetgeving op de wettelijke feestdagen.

Artikel 5bis

De Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, geregistreerd onder het nummer 67734, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot toekenning van anciënniteitsverlof wordt opgeheven.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

3. Commentaar

3.1. Toepassingsgebied

CAO 27 augustus 2001

Op werkgevers en werknemers van ondernemingen, ressorterend onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, die op 31 december 2001 of de daarop volgende jaren, gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen.

Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers wordt berekend op 31 december van het betreffend jaar voor de 4 trimesters van dat jaar (voor de effectieve berekening verwijzen wij naar Hfst. 23 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging).

Eens het recht op anciëniteitsverlof ontstaan is in een onderneming, wordt dit recht behouden, welke ook de wijzigingen van het personeelsbestand zijn.

CAO 14 maart 2016

Op werkgevers en werknemers van ondernemingen ressorterend onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, en die op 31 december van het jaar waarin de huidige collectieve arbeidsovereenkomst in werking treedt, of de daaropvolgende jaren, gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstellen.

3.2. Toekenning anciënniteitsverlof

 • CAO 27 augustus 2001

In de ondernemingen die nog geen gelijkaardig voordeel kennen, wordt één dag anciënniteitsverlof toegekend bij elke vijfde verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming.

Dus: na 5 jaar: 1 extralegale verlofdag, na 10 jaar: 2 extralegale verlofdagen, na 15 jaar: 3 extralegale verlofdagen enz.

Voorbeeld:

Een voltijdse werknemer werkt sinds juni 1987 in een onderneming die onder het toepassingsgebied valt van de CAO.  Vanaf juni 2001 heeft hij recht op 2 dagen anciënniteitsverlof.  Vanaf juni 2002 heeft hij recht op 3 dagen anciënniteitsverlof. Enz…

Bij deeltijdse werknemers wordt bij elke vijfde verjaring van de arbeidsovereenkomst 1 bijkomende extralegale verlofdag in verhouding tot de arbeidsduur toegekend. Vb. De halftijdse werknemer heeft recht op ½ dag anciënniteitsverlof na 5 jaar anciënniteit, op 1 dag na 10 jaar anciënniteit enz.

 

 • CAO 14 maart 2016

Aan de voltijdse werknemers met een anciënniteit van tenminste 10 jaar bij elke vijfde verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming één bijkomende extralegale verlofdag per jaar toegekend.

Dus: Na 10 jaar: 1 extralegale verlofdag, na 15 jaar: 2 extra legale verlofdagen, na 20 jaar: 3 extralegale verlofdagen enz.

Voorbeeld:

Een voltijdse werknemer werkt sinds juni 1987 in een onderneming die onder het toepassingsgebied valt van de CAO van 30 juni 2003.  Vanaf  juli 2003 heeft hij recht op 1 extralegale verlofdag.  Vanaf juni 2007 zal hij recht hebben op 2 extralegale verlofdagen.

Aan de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van tenminste 10 jaar bij elke vijfde verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming één bijkomende extralegale verlofdag toegekend in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

3.3. Loon van het anciënniteitsverlof

 • CAO 27 augustus 2001 en CAO 14 maart 2016

Dit wordt berekend zoals bij een feestdag.

3.4. Is het anciënniteitsverlof overdraagbaar?

 • CAO 27 augustus 2001 en CAO 14 maart 2016

Het anciënniteitsverlof is overdraagbaar indien deze dagen niet opgenomen kunnen worden omdat er bijvoorbeeld op het einde van het jaar te veel werk was.

Het anciënniteitsverlof is niet overdraagbaar indien deze dagen niet opgenomen kunnen worden omdat de arbeidsovereenkomst op het einde van het jaar geschorst was.  Het betreft hier eender welke wettelijke schorsing.

In een dergelijk geval moeten de nog resterende dag uitbetaald worden.

TIP: Om uitbetaling en problemen omtrent de al dan niet overdraagbaarheid van het anciënniteitsverlof te vermijden is het aan te raden in het arbeidsreglement volgende bepaling op te nemen. “ Het anciënniteitsverlof toegekend en verworven op basis van de CAO van 27 augustus 2001 (K.B. 5 november 2002, B.S. 3 januari 2003) en de CAO van 30 november 2015 wordt opgenomen voor het wettelijk verlof.”

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/03/2016
Registratienr
133461
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/04/2016
Registratiedatum
27/06/2016
Onderwerp
anciënniteitsverlof
BS Bericht van neerlegging
18/07/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/02/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
27/03/2017
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 1002 Anciënniteitsverlof
01/01/2016 01/01/2016 1002 Anciënniteitsverlof
01/07/2003 31/12/2015 1002 Anciënniteitsverlof
01/01/2001 30/06/2003 1002 Anciënniteitsverlof