1002 Anciënniteitsverlof

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 21/09/2001
Geldig vanaf: 01/01/2001
Geldig tot: 30/06/2003

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 27 augustus 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, in uitvoering van het Protocolakkoord van 29 juni 2001, tot toekenning van anciënniteitsverlof. 

Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 58955/CO/302; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2001.

 

Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard bij KB van 5 november 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2003.

 

Wij geven u hierna de tekst van de CAO gevolgd door een commentaar.

A. CAO van 27 augustus 2001

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en die op 31 december van het jaar waarin onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst in werking treedt, of de daaropvolgende jaren, gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder “werknemers”, de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Het gemiddeld aantal werknemers, vermeld in artikel 1, wordt op 31 december berekend overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, en dit voor de vier trimesters van het betrokken kalenderjaar.

Artikel 3

In de ondernemingen bedoeld in artikel 1 waarin nog geen gelijkaardig voordeel bestaat wordt:

1°    bij elke vijfde verjaring van de arbeidsovereenkomst in de onderneming wordt elk jaar aan de voltijdse werknemers één bijkomende extralegale verlofdag toegekend, en

2°    bij elke vijfde verjaring van de arbeidsovereenkomst in de onderneming wordt elk jaar aan de deeltijdse werknemers één bijkomende extralegale verlofdag toegekend in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

De extralegale verlofdagen worden opgenomen in onderling akkoord met de werkgever.  Zij moeten worden opgenomen ten laatste op 31 december van het jaar van toekenning.  In geval van onmogelijkheid, niet te wijten aan een schorsing van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij worden overgedragen naar het volgend kalenderjaar.

Artikel 4

In het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de onderneming valt onder het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, zullen alle werknemers in functie van de door hen opgebouwde anciënniteit in de onderneming, in de loop van dat kalenderjaar de betaalde extralegale verlofdagen zoals bepaald in artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst kunnen opnemen.

Artikel 5

Het loon voor de extralegale verlofdagen wordt berekend volgens de wetgeving op de wettelijke feestdagen.

Artikel 6

Vanaf het ogenblik dat in de onderneming in uitvoering van artikel 1 en 2 het recht op anciënniteitsverlof zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst ontstaat, blijft dit recht behouden ongeacht het aantal in de onderneming tewerkgestelde werknemers berekend volgens de bepalingen van artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001.

 

 

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

 

 

B. Commentaar

 

Deze CAO regelt het anciënniteitsverlof vanaf 1 januari 2001.

 

Toepassingsgebied

 

Op werkgevers en werknemers van ondernemingen, ressorterend onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, die op 31 december 2001 of de daarop volgende jaren, gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen.

Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers wordt berekend op 31 december van het betreffend jaar voor de 4 trimesters van dat jaar (voor de effectieve berekening verwijzen wij naar Hfst. 23 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging).

Eens het recht op anciëniteitsverlof ontstaan is in een onderneming, wordt dit recht behouden, welke ook de wijzigingen van het personeelsbestand zijn.

 

 

Toekenning anciënniteitsverlof

 

In de ondernemingen die nog geen gelijkaardig voordeel kennen, wordt één dag anciënniteitsverlof toegekend bij elke vijfde verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming.

Dus: na 5 jaar: 1 extralegale verlofdag, na 10 jaar: 2 extralegale verlofdagen, na 15 jaar: 3 extralegale verlofdagen enz.

Voorbeeld:

Een voltijdse werknemer werkt sinds juni 1987 in een onderneming die onder het toepassingsgebied valt van de CAO.  Vanaf juni 2001 heeft hij recht op 2 dagen anciënniteitsverlof.  Vanaf juni 2002 heeft hij recht op 3 dagen anciënniteitsverlof. Enz…

 

Bij deeltijdse werknemers wordt bij elke vijfde verjaring van de arbeidsovereenkomst 1 bijkomende extralegale verlofdag in verhouding tot de arbeidsduur toegekend. Vb. De halftijdse werknemer heeft recht op ½ dag anciënniteitsverlof na 5 jaar anciënniteit, op 1 dag na 10 jaar anciënniteit enz.

 

Loon van het anciënniteitsverlof

 

Dit wordt berekend zoals bij een feestdag.

 

Is het anciënniteitsverlof overdraagbaar?

 

Het anciënniteitsverlof is overdraagbaar indien deze dagen niet opgenomen kunnen worden omdat er bijvoorbeeld op het einde van het jaar te veel werk was.

 

Het anciënniteitsverlof is niet overdraagbaar indien deze dagen niet opgenomen kunnen worden omdat de arbeidsovereenkomst op het einde van het jaar geschorst was.  Het betreft hier eender welke schorsing.

In een dergelijk geval moeten de nog resterende dag uitbetaald worden.

 

TIP: Om uitbetaling en problemen omtrent de al dan niet overdraagbaarheid van het anciënniteitsverlof te vermijden is het aan te raden in het arbeidsreglement volgende bepaling op te nemen.

“ Het anciënniteitsverlof toegekend en verworven op basis van de CAO van 27 augustus 2001 (KB 5 november 2002, BS 3 januari 2003) wordt opgenomen voor het wettelijk verlof.”

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/08/2001
Registratienr
58955
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/08/2001
Registratiedatum
28/09/2001
Onderwerp
ancienniteitsverlof
BS Bericht van neerlegging
11/10/2001
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/11/2002
Gepubliceerd in het B.St. van
03/01/2003
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 1002 Anciënniteitsverlof
01/01/2016 01/01/2016 1002 Anciënniteitsverlof
01/07/2003 31/12/2015 1002 Anciënniteitsverlof
01/01/2001 30/06/2003 1002 Anciënniteitsverlof