0702 De rusttijd van bepaalde werknemers, tewerkgesteld in opeenvolgende ploegen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 24/09/2001
Geldig vanaf: 01/07/2001

Principe

  • De rusttijd tussen de beëindiging en de hervatting van twee arbeidsprestaties bedraagt minstens 11 opeenvolgende uren.

Afwijkingen

  • Ondernemingen waar een continue dienstverlening moet verzekerd worden en werknemers worden tewerkgesteld in opeenvolgende ploegen.
  • Werknemers met referentiefuncties receptionist (306), nachtreceptionist (316) en night-auditor (821) : 8 uur bij wijziging van uurrooster of wissel van ploegen. De niet opgenomen rusttijd wordt gerecupereerd in de periode waarin de tijd tussen twee werkroosters toelaat die niet opgenomen rustperiode in te halen.
  • Voor andere functies : 8 uur bij wijziging van uurrooster of wissel van ploegen mits bedrijfsakkoord of toestemming van het paritair comité.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 27 augustus 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, in uitvoering van het Protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de rusttijd van bepaalde werknemers die tewerkgesteld zijn in opeenvolgende ploegen. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een KB van 14 februari 2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2003.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en vervolgens enige commentaar.

1. CAO van 27 augustus 2001

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder werknemers verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

In uitvoering van artikel 38ter §2 4° van de Arbeidswet van 16 maart 1971 kan in ondernemingen waar een continue dienstverlening moet verzekerd worden en werknemers tewerkgesteld worden in opeenvolgende ploegen, in afwijking van §1 van hetzelfde artikel, de rusttijd van werknemers tewerkgesteld in de referentiefuncties receptionist (306), nachtreceptionist (316) en night-auditor (821), zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, waaraan werkroosters in ploegen gekoppeld zijn, teruggebracht worden tot 8 uur bij wijziging van uurrooster of wissel van ploegen. De maximum drie uren rusttijd die aldus niet konden opgenomen worden, zullen gerecupereerd worden tijdens de periode waarin de tijd tussen twee werkroosters toelaat de niet opgenomen rustperiode in te halen.

Artikel 3

Voor de referentiefuncties die niet opgenomen zijn in artikel 2 maar die gekoppeld zijn aan werkroosters in ploegen kan de rusttijd van de werknemer teruggebracht worden tot 8 uur bij wijziging van uurrooster of wissel van ploegen, in zoverre hiertoe een bedrijfsovereenkomst wordt afgesloten of de werkgever de individuele toestemming krijgt van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf. De procedure voor de aanvraag en toekenning van de toestemming is bepaald in het reglement van inwendige orde van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2001.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en de erin vertegenwoordigde organisaties.

2. Commentaar

Artikel 38 ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 bepaalt:

§1. “De werknemers (…) hebben in elk tijdvak van 24 uur tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid recht op ten minste 11 opeenvolgende uren rust.”

§2, 4°  “Van het in § 1 bepaalde recht kan worden afgeweken in de gevallen bedoeld bij een bij Koninklijk Besluit algemeen verbindend verklaarde arbeidsovereenkomst.”

De CAO van 27 augustus 2001 werd gesloten in uitvoering van dit artikel 38ter §2, 4°.

Derhalve zal, vanaf het ogenblik dat deze CAO algemeen verbindend verklaard zal zijn bij Koninklijk Besluit, de minimale wettelijke rustperiode van 11 opeenvolgende uren tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid teruggebracht kunnen worden tot 8 uren, onder de hierna volgende voorwaarden.

1.   de werknemers tewerkgesteld in de referentiefuncties 306, 316 of 821.

De rusttijd voor werknemers tewerkgesteld als receptionist (referentiefunctie 306), nachtreceptionist (referentiefunctie 316) en night-auditor (referentiefunctie 821) in ondernemingen waar een continue dienstverlening moet verzekerd worden en waar de werknemers tewerkgesteld worden in opeenvolgende ploegen, zal kunnen teruggebracht worden tot 8 uren in geval van wijziging van uurrooster of van wissel van ploegen.

In deze gevallen zullen de maximum 3 uren rusttijd die aldus niet konden opgenomen worden, gerecupereerd moeten worden tijdens de periode waarin de tijd tussen twee  werkroosters dit toelaat.

2.   de werknemers tewerkgesteld in de andere referentiefuncties dan deze met onder 306, 316 of 821.

Voor de werknemers tewerkgesteld in ander referentiefuncties dan deze onder nr. 1 hierboven vermeld, maar die gekoppeld zijn aan werkroosters in ploegen, kan de rusttijd van de werknemer teruggebracht worden tot 8 uur bij wijziging van uurrooster of wissel van ploegen, in zoverre hiertoe een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten op ondernemingsvlak of de werkgever de individuele toestemming krijgt van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Om deze toestemming te verkrijgen moet hij een aanvraagformulier invullen.  Een model hiervan vindt U hierna.  Dit moet ondertekend worden en, voorzien van de gevraagde bijlagen, verstuurd worden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf, p/a Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven (Anspachlaan 111 bus 4 in 1000 Brussel).

De aanvraag wordt dan na advies te hebben ingewonnen bij een "adviesgroep afwijkingen" voorgelegd aan het Paritair Comité, die dan al dan niet een beslissing neemt tot toekenning van de afwijking.  Deze beslissing wordt  schriftelijk ter kennis van de werkgever gebracht.  Zij geldt trouwens slechts tot 30 juni 2003, daarna moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden.

2.2. Model aanvraagformulier

Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

Aan de Voorzitter van het P.C. 302 – Horeca p/a

Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven,

Anspachlaan, 111 bus 4

1000 BRUSSEL

aanvraag dossier nr.: ………………………………..

(in te vullen door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Areid)

VERZOEK TOT AANVRAAG GOEDKEURING AFWIJKING PER ONDERNEMING (* )OF PER TECHNISCHE ENTITEIT

m.b.t rusttijd bij wijziging van uurrooster of wissel van de ploegen van werknemers tewerkgesteld in opeenvolgende ploegen.

Naam en adres van de onderneming: ……………………………………………………………………………

Adres van tewerkstelling: ……………………………………………………………………………………….

BTW-nummer: ……………………………………  RSZ-nummer: …………………………………………...

Naam, voornaam en telefoonnummer van de werkgever of van de gevolmachtigde van de werkgever: ……………………………………………………………………………………

Naam, adres en telefoonnummer van het sociaal secretariaat van de onderneming: ………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

Dossiernummer van de onderneming bij het sociaal secretariaat: ……………………………………………...

Aantal voltijdse / aantal deeltijdse werknemers in de onderneming of de technische entiteit (op datum van aanvraag) : voltijdse werknemers: ……………………….  Deeltijdse werknemers: …………………………..

Aantal werknemers waarvoor een afwijking aangevraagd wordt (op datum van aanvraag): …………………...

Naam, rijksregisternummer en functie (**) van de werknemers waarvoor een afwijking wordt aangevraagd: …………………………………………………………………………………………………………………...

Is er een vakbondsafvaardiging in de onderneming? …………………………………………………………...

Indien ja, de aanvraag tot afwijking moet voorgelegd worden aan de vakbondsafvaardiging.

Kopie toe te voegen van het akkoord van de syndicale delegatie of van de ondernemingsraad.

Kopie toe te voegen van attest van neerlegging van het arbeidsreglement bij de inspectie van de sociale wetten.

Datum en handtekening:

…………………………………………………………………..


(*) Afwijking wordt toegestaan  oor een periode van 2 jaar, die kan worden verlengd.

(**) volgens de functieclassificatie van 1997.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/08/2001
Registratienr
58944
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/08/2001
Registratiedatum
28/09/2001
Onderwerp
rusttijd van bepaalde werknemers die tewerkgesteld zijn in opeenvolgende ploegen
BS Bericht van neerlegging
11/10/2001
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/02/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
02/05/2003
Keywords
ARBEIDSDUURMODALITEITEN

Historiek
01/07/2001 31/12/2999 0702 De rusttijd van bepaalde werknemers, tewerkgesteld in opeenvolgende ploegen