05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 04/07/2023
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 31/12/2022

Bedrag:

 • Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling: vastgesteld naar rato van het aantal dagen effectieve aanwezigheid of ermee gelijkgestelde dagen van de werknemer in de onderneming met een maximum van 4 weken + 1/3 (4,33 weken) loon:

  • Voltijdse werknemers: 1/12 van dit bedrag per schijf van 21,666 dagen effectieve aanwezigheid in het 5-dagenstelsel en 26 dagen in het 6-dagenstelsel. Het resultaat van de berekening per maand mag in geen geval lager zijn dan het aantal volledige kalendermaanden die effectief werden gepresteerd of ermee gelijkgesteld.
  • Deeltijdse werknemers:1/12 van dit bedrag per schijf van effectieve aanwezigheidsuren. Aantal in aanmerking te nemen schijven: (gemiddelde wekelijkse arbeidsduur x 52) / 12.
   Het resultaat van de berekening per maand mag in geen geval lager zijn dan het aantal volledige kalendermaanden die effectief werden gepresteerd of ermee gelijkgesteld.
 • Tijdelijke werknemers (extra's): uurloon x 173,33 (40 u/week) of forfaitair dagloon (5 dagen /week) x 21,666. 1/12 van dit bedrag per schijf van effectieve aanwezigheidsuren stemt overeen met (aantal gewerkte uren tijdens het kalenderjaar : 8) = aantal dagen / 21,666.

Toekenningsvoorwaarden:

 • Tijdens het kalenderjaar minstens twee ononderbroken maanden gebonden geweest zijn door  een arbeidsovereenkomst. De ononderbroken periode kan over twee kalenderjaren gespreid zijn.
 • Voor tijdelijke werknemers: tijdens het kalenderjaar minstens 44 arbeidsdagen bij dezelfde werkgever hebben gewerkt (ongeacht de duur van de dagelijkse prestaties).
 • Flexi-jobs: werknemers met een flexi-job-arbeidsovereenkomst  zijn niet uitgesloten van het toepassingsgebied van de sector-cao betreffende de eindejaarspremie. Als de tewerkstellingsvoorwaarden bepaald door de cao vervuld zijn, hebben deze werknemers net zoals 'gewone' werknemers recht op een eindejaarspremie.

Betaling door: het Fonds.

Betalingsdatum: uiterlijk op 31 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft.

Referteperiode: kalenderjaar.

Pro-rata-regels en gelijkstellingen: ja

Op 27 juli 2010 werd een collectieve basisarbeidsovereenkomst betreffende de eindejaarspremie gesloten (nr. 101764/CO/302) die verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten wijzigde waaronder deze laatste 173145/CO/302.

1. Toepassingsgebied

Werkgevers en werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren, met uitzondering van studenten die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor studenten en enkel onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdrage.

De uitzondering is enkel van toepassing op vestigingseenheden die het geregistreerd kassasysteem in de horecasector gebruiken en dit kassasysteem bij de belastingadministratie hebben aangegeven.

2. Toekenningsvoorwaarden

 • Tijdens het kalenderjaar minstens twee ononderbroken maanden gebonden geweest zijn door  een arbeidsovereenkomst. De ononderbroken periode kan over twee kalenderjaren gespreid zijn.
 • Voor tijdelijke werknemers: tijdens het kalenderjaar minstens 44 arbeidsdagen bij dezelfde werkgever hebben gewerkt.
 • De ontslagen werknemer, tenzij om dringende reden, en de werknemer die ontslag neemt wegens dringende reden in hoofde van de werkgever, behoudt het recht op de eindejaarspremie, ook wanneer de werknemer een tegenopzegging geeft , voor zover hij in de loop van het kalenderjaar gedurende ten minste 2 ononderbroken maanden aan een arbeidsovereenkomst gebonden is geweest (of 44 werkdagen voor tijdelijke werknemers).  Als de werknemer voornoemde voorwaarde niet vervult, geniet hij de premie toch als hij minstens 3 ononderbroken jaren was gebonden door een arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming.
 • De werknemer van wie de arbeidsovereenkomst een einde neemt door overmacht, behoudt het recht op de eindejaarspremie voor zover hij in de loop van het kalenderjaar gedurende ten minste 2 ononderbroken maanden aan een arbeidsovereenkomst gebonden is geweest (of 44 werkdagen voor tijdelijke werknemers). Onder moet worden verstaan: de verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens fysieke of psychische ongeschiktheid vastgesteld door een medisch attest.
 • De werknemer die ontslag neemt, behoudt enkel in de volgende gevallen het recht op de eindejaarspremie:
  - hij neemt zijn ontslag op 31 december van het kalenderjaar, bij het beëindigen van zijn dienst overeenkomstig zijn uurrooster, zoals vermeld in het arbeidsreglement;      - zijn effectief gepresteerde opzeggingstermijn eindigt ten vroegste op 31 december; ;
  - op verzoek van zijn werkgever presteert hij de opzeggingstermijn niet die aan de werkgever werd betekend en ten vroegste op 31 december of in het daaropvolgende kalenderjaar een einde neemt;
  - hij verlaat de onderneming uit vrije wil om zijn wettelijk pensioen te nemen;
  - hij neemt ontslag wegens dringende reden in hoofde van de werkgever.
 • Flexi-jobs: werknemers met een flexi-job-arbeidsovereenkomst  zijn niet uitgesloten van het toepassingsgebied van de sector-cao betreffende de eindejaarspremie. Als de tewerkstellingsvoorwaarden bepaald door de cao vervuld zijn, hebben deze werknemers net zoals 'gewone' werknemers recht op een eindejaarspremie. De betaling van de eindejaarspremie wordt gefinancierd door voorafbetalingen van de werkgevers uit de horecasector  in de vorm van een maandelijkse bijdrage van 12 % (maandelijks vóór de 15e van de maand betaald) verschuldigd op de lonen die aan gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn. Met andere woorden: er bestaan geen voorafbetalingen om de eindejaarspremie van flexi-jobbers te betalen. Als een flexi-jobber bijgevolg recht heeft op een eindejaarspremie,  dan moet de werkgever die niet voldoende voorafbetalingen heeft gedaan, eerst het verschuldigde bedrag aan het fonds betalen zodat het fonds de eindejaarspremie van de betrokken werknemer kan betalen.

3. Wie betaalt de eindejaarspremie

Het Waarborg en Sociaal Fonds van de Horeca.

4. Betalingsdatum

Uiterlijk op 31 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft,  betaalt het Waarborg en Sociaal Fonds voor hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven, het nettobedrag van de eindejaarspremie per overschrijving op de bankrekening van de werknemer voor zover hij het geschikte formulier behoorlijk ingevuld en gecertificeerd door zijn financiële instelling aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven heeft overgemaakt.

Onder netto-eindejaarspremie moet worden verstaan: de eindejaarspremie verminderd met de wettelijke inhoudingen die de werkgever moet verrichten.

5. Bedrag

 • Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling: vastgesteld naar rato van het aantal dagen effectieve aanwezigheid of ermee gelijkgestelde dagen van de werknemer in de onderneming met een maximum van 4 weken + 1/3 loon:

  • Voltijdse werknemers: 1/12 van dit bedrag per schijf van 21,666 dagen effectieve aanwezigheid in het 5-dagenstelsel en 26 dagen in het 6-dagenstelsel. Het resultaat van de berekening per maand mag in geen geval lager zijn dan het aantal volledige kalendermaanden die effectief werden gepresteerd of ermee gelijkgesteld.
  • Deeltijdse werknemers:1/12 van dit bedrag per schijf van effectieve aanwezigheidsuren. Aantal in aanmerking te nemen schijven: (gemiddelde wekelijkse arbeidsduur x 52) / 12.
   Het resultaat van de berekening per maand mag in geen geval lager zijn dan het aantal volledige kalendermaanden die effectief werden gepresteerd of ermee gelijkgesteld.
 • Tijdelijke werknemers (extra's): uurloon x 173,33 (40 u/week) of forfaitair dagloon (5 dagen /week) x 21,666. 1/12 van dit bedrag per schijf van effectieve aanwezigheidsuren stemt overeen met (aantal gewerkte uren tijdens het kalenderjaar : 8) = aantal dagen / 21,666.

6. Referteperiode

Kalenderjaar.

7. Pro rata eindejaarpremie

Indiensttreding tijdens de referteperiode?

 Ja

 

(indien tewerkstellingsvoorwaarden vervuld zijn: minstens 2 ononderbroken maanden dienst hebben tijdens het kalenderjaar of 44 arbeidsdagen tijdens het kalenderjaar voor extra's)

Ontslag BEHALVE dringende reden?

Ja, ook wanneer de werknemer een tegenopzegging geeft

Tewerkstellingsvoorwaarden:

 • hetzij minstens 2 ononderbroken maanden dienst hebben tijdens het kalenderjaar of 44 arbeidsdagen tijdens het kalenderjaar voor extra's;
 • hetzij minstens 3 ononderbroken jaren gebonden geweest zijn door een arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming.

Ontslag OM dringende reden?

Nee

Einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht?

 Ja

 

(indien tewerkstellingsvoorwaarden vervuld zijn: minstens 2 ononderbroken maanden dienst hebben tijdens het kalenderjaar of 44 arbeidsdagen tijdens het kalenderjaar voor extra's)

Einde van de arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming?

 Nee

Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk?

 Ja

 

(indien tewerkstellingsvoorwaarden vervuld zijn: minstens 2 ononderbroken maanden dienst hebben tijdens het kalenderjaar of 44 arbeidsdagen tijdens het kalenderjaar voor extra's)

Ontslag door de werknemer?

Nee, tenzij de werknemer de tewerkstellingsvoorwaarden vervult* en zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • de werknemer neemt zijn ontslag op 31 december van het kalenderjaar, bij het beëindigen van zijn dienst overeenkomstig zijn uurrooster, zoals vermeld in het arbeidsreglement;
 • de effectief gepresteerde opzeggingstermijn eindigt ten vroegste op 31 december;
 • op verzoek van zijn werkgever presteert de werknemer de opzeggingstermijn niet die aan de werkgever werd betekend en ten vroegste op 31 december of in het daaropvolgende kalenderjaar een einde neemt;
 • de werknemer verlaat de onderneming uit vrije wil om zijn wettelijk pensioen te nemen;
 • ontslag om dringende reden in hoofde van de werkgever.

De werknemer die de tewerkstellingsvoorwaarden* niet vervult en ontslag neemt om dringende reden behoudt het recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat hij gedurende drie ononderbroken jaren door een arbeidsovereenkomst was gebonden in dezelfde onderneming.

 

(*) tewerkstellingsvoorwaarden: : minstens 2 ononderbroken maanden dienst hebben tijdens het kalenderjaar of 44 arbeidsdagen tijdens het kalenderjaar voor extra's.

Einde van de arbeidsovereenkomst wegens SWT

Ja (zie ontslag behalve om dringende reden)

Einde van de arbeidsovereenkomst wegens pensioen?

 Ja

 

(indien tewerkstellingsvoorwaarden vervuld zijn: minstens 2 ononderbroken maanden dienst hebben tijdens het kalenderjaar of 44 arbeidsdagen tijdens het kalenderjaar voor extra's)

8. Met prestaties gelijkgestelde afwezigheden

AFWEZIGHEIDSTYPE

GELIJKGESTELD

MODALITEITEN

Adoptieverlof

Nee

 

Arbeidsongeval - algehele arbeidsongeschiktheid Nee  
Arbeidsongeval - gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Ja de dagen begrepen in de eerste twaalf maanden van de periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volgend op een tijdelijk algehele arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat het erkend percentage van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten minste
gelijk is aan 66 %

Burgerplichten

Ja

voogd, lid van een familieraad, getuige in rechte, gezworene, kiezer, lid van een stembureau

Educatief verlof

Ja

 

Europese vakantie

Ja

 

Extralegaal verlof

Ja

 • Periode extralegaal verlof toegekend door de werkgever aan buitenlandse werknemers die naar hun land terugkeren
 • Extralegaal verlof overeenkomstig een cao

Extralegale feestdagen

 Ja

 betaald

Geboorteverlof Ja

15 dagen sinds 01/01/2021

20 dagen vanaf 01/01/2023

Inhaalrust (overuren)

 Ja

 

Jaarlijkse vakantie

Ja

 

Jeugd- en seniorvakantie

Nee

 

Klein verlet

Ja

 

Militaire dienst

 Ja

voor zover de belanghebbende werkzaam was in  een horecabedrijf op het ogenblik dat hij dit bedrijf verlaat om zijn dienstplicht te vervullen, met een maximum van 6 maanden gelijkstelling

Moederschapsverlof

 Ja

 

Ongerechtvaardigde afwezigheid

Nee

 

Ongeval (privé)

Ja

idem ziekte (privé)

Oproeping onder de wapens (gewoon)

Ja

de duur mag niet langer zijn dan 74 of 66 dagen,  naargelang de werknemer al dan niet deelneemt aan de vorming van reservekaders

Overlijden

Ja

periode tussen de datum van overlijden en 31 december van het lopende jaar, met een maximum van 6 maanden gelijkstelling bij overlijden van een werknemer in dienst gedurende de periode voor 31 december van het lopende jaar

Overmacht

Ja

tijdelijke werkloosheid, met inbegrip van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in verband met het coronavirus

Politiek verlof

Ja

dagen gewijd aan de uitoefening van een openbaar mandaat

Profylactisch verlof

Nee

 

Schorsing in onderling akkoord

 Ja

periode van extralegaal verlof door de werkgever toegekend aan buitenlandse werknemers die  naar hun land terugkeren

Sociale promotie

 Ja

in het kader van syndicale verplichtingen

Sollicitatieverlof

Ja

 

Staking en lock-out

Ja

staking in de onderneming voor de werknemers die eraan deelnamen op voorwaarde dat de staking het akkoord of de steun had van de interprofessionele vakorganisaties die in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn

SWT

Ja

gelijkstelling van de SWT-periode beperkt tot het jaar waarin de werknemer in SWT werd gezet. Het betreft het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt.  
 

toekenning van 1/12 van het bedrag van de eindejaarspremie per ‘gewerkte’ maand en 20 % van het resterende bedrag van de premie voor de maanden SWT en dit tot 31 december van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst van de werknemer een einde neemt

Syndicale opdrachten

Ja

 

Syndicale vorming

Ja

9 betaalde dagen per jaar en per effectief mandaat.

8 betaalde dagen per jaar in het kader van een Europees mandaat.

Thematisch verlof

Nee

 

Tijdelijke werkloosheid economische redenen

Ja

 

Tijdelijke werkloosheid slecht weer

Ja

 

Tijdelijke werkloosheid technische stoornis

Ja

 

Tijdskrediet

Nee

 

Verlof arbeidsduurvermindering

Ja

 

Verlof om dwingende redenen (cao nr. 45)

Nee

 

Verlof zonder wedde

Nee

tenzij periode van extralegaal verlof door de werkgever toegekend aan buitenlandse werknemers die naar hun land terugkeren

 

Voorlopige hechtenis

Nee

 

Wettelijk pensioen

Ja

periode na pensionering, tot 31 december van het lopende jaar

Interpretatie door het sectoraal Fonds: de gelijkstelling naar aanleiding van de oppensioenstelling geldt niet ingeval de werknemer op het ogenblik van zijn uitdiensttreding reeds langdurig arbeidsongeschikt was én voor deze arbeidsongeschiktheidperiode reeds de gelijkstelling van zes maanden genoot.
 

Wettelijke feestdagen

 Ja

 

Ziekte

 Ja

A. Dagen begrepen in een ononderbroken ziekteperiode van minstens 6 maanden

Deze ononderbroken periode van 6 maanden kan over twee kalenderjaren gespreid zijn tenzij de arbeidsongeschiktheid in één van beide kalenderjaren 6 maanden overschrijdt. In geen geval mag de gelijkstelling 6 maanden overschrijden.

De gelijkstelling is beperkt tot een periode van maximum 6 maanden en de verschuldigde premie voor deze periode stemt overeen met 50 % van het bedrag dat verschuldigd zou zijn als de werknemer zou hebben gewerkt hebben.

Voor elke periode van meer dan een jaar ononderbroken arbeidsongeschiktheid kan de gelijkstelling slechts eenmaal worden toegepast.

 

B. Dagen begrepen in een ononderbroken ziekteperiode van maximum een week (zeven kalenderdagen) in de loop van het kalenderjaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft, op voorwaarde dat deze afwezigheid verantwoord wordt door een medisch attest.

 

De gelijkstelling duurt zolang de gecumuleerde ziekteperiodes  niet meer bedragen dan één week (7 kalenderdagen) gedurende het kalenderjaar.Voor werknemers met meer dan een jaar anciënniteit in de onderneming, blijft de periode van 7 dagen gelijkstelling bij arbeidsongeschiktheid behouden, zelfs als tijdens een jaar de 7 dagen arbeidsongeschiktheid worden overschreden voor meerdere gecumuleerde ziekteperiodes, en dit totdat een  periode van 6 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid wordt bereikt.

 

C. Dagen begrepen in de eerste 12 maanden van de periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volgend op een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat het erkende percentage van tijdelijke arbeidsongeschiktheid minstens gelijk is aan 66 %.

9. Praktische bepalingen

We vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij GROUP S – Sociaal Secretariaat op het feit dat de prestatieopgaven (op papier, elektronisch of online) opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie enkel de werknemers vermelden die in dienst zijn.

Werknemers die de onderneming hebben verlaten en recht hebben op de eindejaarspremie moeten in voorkomend geval worden toegevoegd.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/06/2018
Registratienr
146639
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/06/2018
Registratiedatum
06/07/2018
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
16/07/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/10/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
12/11/2018
Keywords
-

Datum CAO
15/03/2018
Registratienr
145934
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/04/2018
Registratiedatum
30/04/2018
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
08/05/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
06/09/2018
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
13/12/2016
Registratienr
136880
Geldig van
01/12/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/12/2016
Registratiedatum
09/01/2017
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
18/01/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/08/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
27/09/2017
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
30/11/2015
Registratienr
131299
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/12/2015
Registratiedatum
10/02/2016
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
19/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/12/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
27/12/2016
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
13/01/2014
Registratienr
120384
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
24/01/2014
Registratiedatum
26/03/2014
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
15/04/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/11/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
13/01/2015
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
19/11/2012
Registratienr
112315
Geldig van
19/11/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/11/2012
Registratiedatum
29/11/2012
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
07/12/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/05/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
17/10/2013
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
28/06/2012
Registratienr
110550
Geldig van
28/06/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
18/07/2012
Registratiedatum
06/08/2012
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
21/08/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/05/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
12/09/2013
Keywords
EINDEJAARSPREMIE, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Datum CAO
27/07/2010
Registratienr
101764
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2010
Registratiedatum
27/09/2010
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
16/11/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/01/2011
Gepubliceerd in het B.St. van
09/02/2011
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
18/12/2019
Registratienr
156842
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/12/2019
Registratiedatum
05/02/2020
Onderwerp
Eindejaarspremie.
BS Bericht van neerlegging
17/02/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
30/07/2020
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
03/02/2022
Registratienr
173145
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/02/2022
Registratiedatum
03/06/2022
Onderwerp
Eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/01/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
30/03/2023
Keywords
EINDEJAARSPREMIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE
Tekst aangepast op
08/06/2022

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 05 Eindejaarspremie
01/01/2023 31/12/2023 05 Eindejaarspremie
01/01/2022 31/12/2022 05 Eindejaarspremie
01/01/2020 31/12/2021 05 Eindejaarspremie
01/01/2018 31/12/2019 05 Eindejaarspremie
01/12/2016 31/12/2017 05 Eindejaarspremie
01/01/2016 30/11/2016 05 Eindejaarspremie
01/01/2014 31/12/2015 05 Eindejaarspremie
19/11/2012 31/12/2013 05 Eindejaarspremie
28/06/2012 18/11/2012 05 Eindejaarspremie
01/01/2011 27/06/2012 05 Eindejaarspremie
01/10/2007 31/12/2010 05 Eindejaarspremie
01/07/2003 30/09/2007 05 Eindejaarspremie
01/06/2001 30/06/2003 05 Eindejaarspremie
01/01/1997 31/05/2001 05 Eindejaarspremie