05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 17/08/2012
Geldig vanaf: 28/06/2012
Geldig tot: 18/11/2012

CAO van 27 juli 2010, gewijzigd door CAO van 28/06/2012

Geldigheid: 01/01/2011 - onbepaalde duur

Bedrag

 • voltijdse werknemer of tijdelijke “extra” werknemers: vastgesteld in verhouding tot het aantal dagen van effectieve aanwezigheid van de werknemer in de onderneming met een maximum van 4 1/3 weken loon
 • deeltijdse werknemers: 1/12 van dit bedrag per urenschijven van effectieve aanwezigheid. Aantal in aanmerking te nemen schijven: (gemiddelde wekelijkse arbeidsduur x 52) / 12
 • voltijdse werknemer: 1/12 van dit bedrag per schijf van 21,666 effectieve aanwezigheids­dagen in de regeling van 5 dagen en 26 dagen in de regeling van 6 dagen
 • tijdelijke “extra” werknemers: uurloon x 174,33 (40u/week) of forfaitair dagloon (5 dagen/week) x 21,666. 1/12 van dit bedrag per urenschijf van effectieve aanwezigheid overeenstemmend met (aantal gepresteerde uren tijdens het kalenderjaar : 8) = aantal dagen / 21,666

Betaling

uiterlijk op 31 januari (ten laste van het Sociaal Fonds) 

Toekenningsmodaliteiten

 • in de loop van het kalenderjaar minstens 2 maanden ononderbroken door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn geweest
 • voor de tijdelijke werknemers, minstens 44 werkdagen gepresteerd hebben in het kalenderjaar bij dezelfde werkgever
 • de werknemer die werd afgedankt, behalve om een dringende reden, behoudt het recht op een eindejaarspremie voor zover hij minstenes 2 maanden ononderbroken heeft gewerkt (of 44 dagen voor de tijdelijke werknemers) in de loop van het kalenderjaar. Als de werknemer niet voldoet aan de voornoemd voorwaarden voornoemd zal hij nochtans het recht op een eindejaarspremie behouden voor zover hij drie jaar ononderbroken door een arbeidsovereenkomst was gebonden in dezelfde onderneming.
 • de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigde door overmacht, behoudt het recht op de eindejaarspremie voor zover hij minstens 2 maanden ononderbroken heeft gewerkt (of 44 dagen voor de tijdelijke werknemers) in de loop van het kalenderjaar. Onder overmacht wordt verstaan de verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid vastgesteld in een medisch attest
 • de ontslagnemende werknemer behoudt het recht op de eindejaarspremie alleen als:
  - hij zijn opzegging geeft op 31 december van het kalenderjaar, aan het einde van zijn dienst overeenkomstig zijn arbeidsurenregeling, zoals vermeld in het arbeidsreglement
  - zijn effectief gepresteerde opzeggingstermijn ten vroegste eindigt op 1 december
  - hij op verzoek van zijn werkgever de opzeggingsperiode niet presteert die aan de werkgever werd betekend en die ten vroegste eindigt op 31 december of tijdens het volgende kalender­jaar

Gelijkstellingen

Zie CAO

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 27 juli 2010 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot toekenning van een eindejaarspremie. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 27 september 2010 onder het nr. 101764/CO/302; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 november 2010.

Deze CAO werd gewijzigd door een CAO van 28 juni 2012 (nr 110550/CO/302): artikel 9, punt 15 wordt vervangen. De wijzigingen zijn van toepassing op de eindejaarspremies die betrekking hebben op het jaar 2012 en volgende.

Sedert het jaar 1987 wordt de eindejaarspremie niet meer betaald door de werkgevers maar door het Waarborg en Sociaal Fonds voor hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven. Dit Fonds wordt gespijsd door werkgeversbijdragen. Aan de betalingsmodaliteiten van deze werkgeversbijdragen hebben wij een afzonderlijke sectorale documentatie Hfdst. 1902 gewijd. Voor de statuten van dit Fonds verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 1901.

Wij geven u hierna de tekst van de CAO van 27 juli 2010, waarin u de toekenningsvoorwaarden en het bedrag van de eindejaarspremie terugvindt.

A. Tekst CAO, zoals gewijzigd

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder werknemers verstaan: de mannelijke en de vrouwelijke werknemers.

HOOFDSTUK II - Voorwaarden en modaliteiten van toekenning

Artikel 2

De partijen komen overeen aan de werknemers zoals bepaald in artikel 1 een eindejaarspremie toe te kennen.

Artikel 3

Het recht voor de werknemers op een eindejaarspremie ontstaat wanneer aan de in § 1 en/of §2 vermelde voorwaarden werd voldaan:

§1 De voltijdse en deeltijdse werknemers dienen in de loop van het kalenderjaar minstens twee maanden ononderbroken door een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden.

§2 De tijdelijke werknemers, ook "extra's" genoemd, die in onderbroken periodes bij dezelfde werkgever zijn tewerkgesteld, dienen in de loop van het kalenderjaar tenminste 44 dagen arbeidsprestaties te verrichten en dit onafgezien van de duur van de dagprestaties.

Artikel 4

De werknemer die bij beslissing van de werkgever wordt ontslagen, behalve wanneer dit ontslag geschiedt op grond van dringende reden, behoudt het recht op een eindejaarspremie voor zover werd voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 4bis

Indien de individuele arbeidsovereenkomst een einde neemt door overmacht, behoudt de werknemer het recht op een eindejaarspremie voor zover werd voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Door overmacht dient verstaan te worden de beëindiging van de individuele arbeidsovereenkomst door fysische of psychische ongeschiktheid die vastgesteld wordt door een medisch attest.

Artikel 5

De werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die bij beslissing van de werkgever wordt ontslagen, behalve wanneer dit ontslag geschiedt op grond van dringende reden, behoudt het recht op een eindejaarspremie voor zover hij drie jaar ononderbroken door een arbeidsovereenkomst was gebonden in dezelfde onderneming.

Artikel 6

De werknemer die uit vrije wil de onderneming verlaat heeft geen recht op een eindejaarspremie, wat ook zijn anciënniteit weze.

De werknemer behoudt het recht op eindejaarspremie wanneer:

 • hij uit vrije wil de onderneming verlaat en zijn ontslag geeft op 31 december van het kalenderjaar, bij het beëindigen van zijn dienst overeenkomstig zijn uurrooster, zoals vermeld in het arbeidsreglement;
 • hij uit vrije wil de onderneming verlaat en waarvan de effectief gepresteerde opzegtermijn een einde neemt ten vroegste op 31 december;
 • hij uit vrije wil de onderneming verlaat en op verzoek van zijn werkgever geen arbeid hoeft te presteren tijdens de opzegtermijn, die werd betekend aan de werkgever en een einde neemt ten vroegste op 31 december of in het daaropvolgende kalenderjaar;
 • hij uit vrije wil de onderneming verlaat om zijn wettelijk pensioen op te nemen.

HOOFDSTUK III - Vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie

Artikel 7

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt vastgesteld voor de voltijdse werknemer en de tijdelijke werknemer pro rata van het aantal dagen effectieve aanwezigheid van de werknemer in de onderneming; voor de deeltijdse werknemer pro rata van het aantal uren effectieve aanwezigheid van de werknemer in de onderneming.

Artikel 7bis

Voor de voltijdse tewerkgestelde werknemers en de tijdelijke werknemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in hoofdstuk II van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt 1/12e van het in artikel 10 bepaalde bedrag van de eindejaarspremie toegekend per schijf van 21,666 dagen effectieve aanwezigheid in het regime van vijf dagen en van zesentwintig dagen effectieve aanwezigheid in het regime van zes dagen.

Artikel 8

Door effectieve aanwezigheid dient te worden verstaan de dagen of uren dat de werknemer fysisch in de onderneming aanwezig is in uitvoering van de uurregeling vermeld in zijn arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement.

Artikel 9

Worden met effectieve aanwezigheid gelijkgesteld met uitsluiting van alle andere:

1. de dagen van algehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval;

2. de dagen begrepen in de eerste twaalf maanden van de periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volgend op een tijdelijk algehele arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat het erkend percentage van tijdelijke arbeidsongeschiktheid tenminste gelijk is aan 66 pct.;

3. de rustperiode voor zwangerschap en bevalling: 7 weken vóór en 8 weken na de bevalling. Indien de werkneemster haar beroepsbezigheid op minder dan zeven weken vóór haar bevalling heeft stopgezet, dan wordt de gelijkstelling verlengd met een termijn die overeenkomt met de periode gedurende welke zij met werken is voortgegaan vanaf de zevende week vóór de bevalling;

4. de dagen van gewone wederoproeping onder de wapens waarvan de duur 74 of 66 dagen niet mag overschrijden, naargelang de werknemer al dan niet deelneemt aan de vorming van reservekaders;

5. de dagen gewijd aan de vervulling van burgerplichten (voogd, lid van een familieraad, getuige in rechte, gezworene, kiezer, lid van een stembureau);

6. de dagen gewijd aan de uitoefening van een openbaar mandaat en syndicale verplichtingen bedoeld in artikel 16, 9° en 10°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders (Belgisch Staatsblad van 6 april 1967), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1970 (Belgisch Staatsblad van 30 juli 1970);

7. de dagen van deelneming aan stages of studiedagen welke aan de arbeidsopleiding of aan vakbondsvorming zijn gewijd en worden georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties of door de bevoegde Minister erkende gespecialiseerde instituten, naar rata van maxima twaalf dagen per jaar;

8. de dagen van werkstaking of lock-out, volgens de voorwaarden voorzien in artikel 19 van voormeld koninklijk besluit van 30 maart 1967;

9. de periode van gedeeltelijke werkloosheid;

10a. de dagen begrepen in een ononderbroken ziekteperiode van minstens zes maanden. De gelijkstelling is beperkt tot een periode van maximum zes maanden en de te betalen premie voor deze periode is gelijk aan 50 pct. van het bedrag dat zou dienen betaald te worden indien de werknemer zou gewerkt hebben;

10b. de dagen begrepen in een ononderbroken ziekteperiode van maximum een week (zeven kalenderdagen) in de loop van het kalenderjaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft, op voorwaarde dat deze afwezigheid verantwoord wordt door een medisch attest. Duurt de ziekteperiode langer dan een week, dan is er geen gelijkstelling met effectieve aanwezigheid. 
De gelijkstelling duurt zolang de gecumuleerde ziekteperiodes niet meer bedragen dan één week (7 kalenderdagen) gedurende het kalenderjaar.

11. voor de gepensioneerden: de periode na opruststelling en dit tot 31 december van lopend jaar;

12. de militaire dienst, voor zover de belanghebbende werkzaam was in een firma vallend onder de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst op het ogenblik dat hij deze verlaat om zijn dienstplicht te vervullen, met een maximum van zes maanden gelijkstelling;

13. de extra wettelijke vakantieperiode die door de werkgever aan de vreemde werklieden die naar hun land terugkeren wordt toegekend;

14. de periode tussen de datum van het overlijden en 31 december van het lopend jaar, met een maximum van zes maanden gelijkstelling bij het overlijden van een werknemer in dienst gedurende de periode vóór 31 december van het lopend jaar;

15. Voor de voltijds bruggepensioneerden is er gelijkstelling voor de periode van het brugpensioen, echter beperkt tot het jaar tijdens hetwelk de werknemer op brugpensioen wordt gesteld. Dit is het kalenderjaar tijdens hetwelk de werknemer uit dienst treedt.
Dit betekent dat per "gepresteerde" maand één twaalfde van het bedrag van de eindejaarspremie wordt betaald en voor de maanden van het brugpensioen 20% van het resterend bedrag van de premie wordt betaald en dit tot 31 december van het kalenderjaar tijdens hetwelk de werknemer uit dienst treedt;

16. de wettelijke vakantiedagen;

17. de betaalde feestdagen;

18. de inhaalrustdagen toegekend in het kader van de wetgeving op de arbeidsduurvermindering;

19. de dagen toegekend in toepassing van de wetgeving op het educatief verlof;

20. de dagen kort verzuim zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 augustus 1963.

21. de extralegale vakantiedagen die aan de werknemer toegekend worden in uitvoering van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 10

Voor voltijds tewerkgestelde werknemers en deeltijdse werknemers stemt het maximumbedrag van de eindejaarspremie overeen met vier en één derde weekloon voor zover de werknemers voldoen aan de voorwaarden vermeld in hoofdstuk II en onverminderd de bepalingen van de artikel 7, 7 bis en 12.

Artikel 10bis

Voor tijdelijke werknemers vergoed op basis van een uurloon stemt het maximum bedrag van de eindejaarspremie overeen met het laatst toegepaste uurloon vermenigvuldigd met 173,33 in het arbeidsregime van 40 uur per week. Voor tijdelijke werknemers vergoed op basis van het dienstpercentage wordt het laatst toegepaste forfaitair dagloon in het vijfdagenstelsel vermenigvuldigd met 21,666.

Artikel 11

Onder loon wordt verstaan, de uurlonen, weeklonen, forfaitaire daglonen of de maandlonen welke van toepassing zijn in de maand december van het kalenderjaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft.

Voor de werknemers die in de loop van het kalenderjaar de onderneming verlaten, worden voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie die lonen in aanmerking genomen die van toepassing zijn op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.

Artikel 12

Voor de deeltijdse tewerkgestelde werknemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in hoofdstuk II van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt één twaalfde van het in artikel 10 bepaalde bedrag van de eindejaarspremie toegekend per schijf van zoveel uren effectieve aanwezigheid als bekomen wordt door volgende vergelijking:

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemer x 52 weken
———————————————————————————————————
12 maanden

Artikel 12bis

Voor de tijdelijke werknemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in hoofdstuk II van onderhavige overeenkomst wordt 1/12e van het in artikel 10bis bepaalde bedrag van de eindejaarspremie toegekend per schijf van zoveel dagen effectieve aanwezigheid als bekomen wordt door volgende vergelijking:

totaal aantal gepresteerde uren tijdens kalenderjaar   aantal dagen  
———————————————————————— = ——————— = pro rata van de eindejaarspremie
 8   21,666  

HOOFDSTUK IV - Datum en wijze van betaling

Artikel 13

Uiterlijk op 31 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalender jaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft zal het “Waarborg en Sociaal Fonds voor hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven” bij middel van een cheque aan de werknemer het bedrag van de netto-eindejaarspremie betalen.

De werknemer kan vragen zijn netto eindejaarspremie te storten op zijn bankrekening voor zover hij het geëigende formulier behoorlijk ingevuld en gecertifieerd door zijn financiële instelling aan het Fonds heeft overgemaakt. Indien het Fonds niet beschikt over het formulier wordt aan de werknemer ambtshalve zijn netto-eindejaarspremie met een circulaire cheque overgemaakt.

Door netto-eindejaarspremie dient verstaan te worden de eindejaarspremie zoals vastgesteld in de hoofdstukken II en III van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, verminderd met de wettelijke inhoudingen die door de werkgever dienen verricht te worden.

Artikel 14

De verworven gunstiger voorwaarden welke de werknemers van sommige ondernemingen inzake eindejaarspremie worden toegekend blijven gehandhaafd.

HOOFDSTUK V - Slotbepalingen

Artikel 15

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf, tot toekenning van een eindejaarspremie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 december 1991, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 11 december 1991, van 31 mei 1995, van 25 juni 1997, van 14 februari 2001 en van 30 juni 2003, respectievelijk algemeen verbindend verklaard door de koninklijke besluiten van 26 juni 1992, 8 december 1995, 5 juli 1998, 17 februari 2002, en van 5 mei 2004, en de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf tot toekenning van een eindejaarspremie, geregistreerd onder het nummer 91035/C0/302.

Artikel 16

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011. Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd (...).

Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten van Groep S – Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie, slechts de werknemers vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dienen zij de werknemers toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/06/2012
Registratienr
110550
Geldig van
28/06/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
18/07/2012
Registratiedatum
06/08/2012
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
21/08/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/05/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
12/09/2013
Keywords
EINDEJAARSPREMIE, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 05 Eindejaarspremie
01/01/2023 31/12/2023 05 Eindejaarspremie
01/01/2022 31/12/2022 05 Eindejaarspremie
01/01/2020 31/12/2021 05 Eindejaarspremie
01/01/2018 31/12/2019 05 Eindejaarspremie
01/12/2016 31/12/2017 05 Eindejaarspremie
01/01/2016 30/11/2016 05 Eindejaarspremie
01/01/2014 31/12/2015 05 Eindejaarspremie
19/11/2012 31/12/2013 05 Eindejaarspremie
28/06/2012 18/11/2012 05 Eindejaarspremie
01/01/2011 27/06/2012 05 Eindejaarspremie
01/10/2007 31/12/2010 05 Eindejaarspremie
01/07/2003 30/09/2007 05 Eindejaarspremie
01/06/2001 30/06/2003 05 Eindejaarspremie
01/01/1997 31/05/2001 05 Eindejaarspremie