040108 Premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 14/12/2007
Geldig vanaf: 01/07/2008

  • 2 EUR per effectief gepresteerd uur op een zondag of een wettelijke feestdag tussen 0u00 en 24u00
  • maximum van 12 EUR dag

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 23 oktober 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 85833/CO/302, het bericht van neerlegging is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2007. 

Wij geven u hierna de tekst van de CAO van 23 oktober 2007.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Elke effectieve arbeidsprestatie verricht op een zondag of een wettelijke feestdag tussen 0 uur en 24 uur geeft aanleiding tot de betaling van een premie van 2 EUR per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 EUR per zondag of wettelijke feestdag.

Artikel 3

De premie bedoeld in artikel 2 wordt niet toegekend in de ondernemingen waar, in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst, gunstiger voorwaarden aan de werknemers worden toegekend voor werk zoals gedefinieerd in artikel 2.

Artikel 4

De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 tot toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002, wordt opgeheven vanaf 1 juli 2008.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2008.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en de erin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/10/2007
Registratienr
85833
Geldig van
01/07/2008
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
30/10/2007
Registratiedatum
29/11/2007
Onderwerp
toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen
BS Bericht van neerlegging
18/12/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/05/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
08/07/2008
Keywords
ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN

Historiek
01/07/2008 31/12/2999 040108 Premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen
01/07/2003 30/06/2008 040108 0601 Premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen
01/07/2001 30/06/2003 040108 0601 Premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen