040105 Loontoeslag voor nachtprestaties

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 02/01/2024
Geldig vanaf: 01/01/2008

Bedrag (01/01/2024): 1,5315 EUR/u.

Werknemers: de werknemers die vergoed worden op basis van een vast uur- of maandloon of die vergoed worden op basis van een dienstpercentage.

Nachtprestaties:  tussen middernacht en 5 uur.

Uitsluiting:

 • geen loontoeslag indien reeds overloontoeslag;
 • geen loontoeslag indien premie voor zondagsarbeid en feestdagen. De premie voor zondagsarbeid en feestdagen is voordeliger.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 9 december 1998 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers die arbeidsprestaties leveren tussen 24 uur en 5 uur (KS van 13/11/2000, BS van 23/12/2000).

Zij werd gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst van:

Het artikel 7 werd gewijzigd van 23 oktober 2007 (K.B. 18/05/2008; B.S. 08/07/2008).

1. Bedrag

De werknemers die vergoed worden op basis van een vast uur- of maandloon of die vergoed worden op basis van een dienstpercentage, recht op een loontoeslag van 1,5315 EUR per uur, en dit voor alle arbeiduren gepresteerd tussen middernacht en vijf uur ’s morgens.

LET OP!  Vanaf 1 juli 2003 is de toeslag verschuldigd op het reële loon.

2. Voorwaarden

De loontoeslag:

 • wordt enkel toegekend voor prestaties die geen recht geven op een loontoeslag zoals bepaald in art. 29 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
 • wordt niet toegekend voor arbeidsprestaties die recht geven op een premie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen.

3. Jeugdige werknemers

Jeugdige werknemers ouder dan zestien jaar mogen in ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf tewerkgesteld worden tot 23 uur.

De werkgever die van deze afwijking wenst gebruik te maken brengt dit schriftelijk ter kennis van de inspecteur - districtshoofd van de inspectie der sociale wetten in wiens ambtsgebied de onderneming gelegen is.

4. Vervoer

 • Voor de werknemers die bij het beëindigen van hun dagtaak niet meer beschikken over een openbaar vervoermiddel of een eigen vervoermiddel of de mogelijkheid tot carpoolen om hun verblijfplaats te vervoegen, wanneer deze meer dan 5 km van de arbeidsplaats is verwijderd dient de werkgever te voorzien in hun vervoer of de werkelijke kosten op basis van een bewijsstuk te vergoeden.
 • Voor de jeugdige werknemers die bij het beëindigen van hun dagtaak niet meer beschikken over een openbaar vervoermiddel om hun verblijfplaats te vervoegen, dient de werkgever te voorzien in hun vervoer of de werkelijke kosten op basis van een bewijsstuk te vergoeden.

5.  Historiek van de bedragen

2003 0,98 EUR (CCT 30/06/2003)
2004 0,9958 EUR (indexatie: +1,611 %)
2005 1,0131 EUR (indexatie: +1,737 %)
2006 1,0349 EUR (indexatie: +2,154 %)
2007 1,0532 EUR (indexatie: +1,765 %)
2008 1,0705 EUR (indexatie: +1,647 %)
2009 1,1206 EUR (indexatie: +4,683 %)
2010 1,1159 EUR (indexatie: -0,423 %)
2011 1,1429 EUR (indexatie: +2,422 %)
2012 1,1791 EUR (indexatie: +3,168 %)
2013 1,2073 EUR (indexatie: +2,395 %)
2014 1,2199 EUR (indexatie: +1,044 %)
2015 1,2203 EUR (indexatie: +0,036 %)
2016 1,2260 EUR (indexatie: +0,469 %)
2017 1,2398 EUR (indexatie: +1,123 %)
2018 1,2620 EUR (indexatie: +1,788 %)
2019 1,2886 EUR (indexatie: +2,104 %)
2020 1,3001 EUR (indexatie: +0,889 %)
2021 1,3131 EUR (indexatie: +1,003 %)
2022 1,3554 EUR (indexatie: +3,219%)
2023 1,5040 EUR (indexatie +10,964%)
2024 1,5315 EUR (indexatie +1,83%)

6. CAO van 9 december 1998

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemer" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

 1. nachtarbeid: alle arbeid, verricht gedurende een tijdsruimte van tenminste zeven achtereenvolgende uren, waarin begrepen de periode tussen 24 uur en 5 uur 's morgens zoals bepaald in de wet van 3 april 1997 houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid.
 2. nachtarbeider: de werknemer die in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst of een  uurrooster zoals voorzien in het arbeidsreglement meer dan 51% van zijn arbeidstijd presteert tussen 24 uur en 5 uur s’morgens.
 3. arbeidsregeling met nachtprestaties: een werknemer die onder andere arbeidsprestaties levert tussen 24 uur en voor 5 uur 's morgens.
 4. wet: de wet van 3 april 1997 houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid.

Artikel 3

De begeleidende maatregelen zoals voorzien in de artikelen 4 tot en met 7 van de wet zijn enkel van toepassing op de werknemers die nachtarbeid verrichten en de nachtarbeiders zoals gedefinieerd in artikel 2, 1° en 2° van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 4

In uitvoering van artikel 8 van de wet hebben de werknemers bedoeld in artikel 2, 3° van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die vergoed worden op basis van een vast uur- of maandloon of die vergoed worden op basis van een dienstpercentage, recht op een loontoeslag van 0,98 EUR per uur, en dit voor alle arbeiduren gepresteerd tussen middernacht en vijf uur ’s morgens.

Commentaar:  Voor de evolutie van deze toeslag , zie hier onder.

LET OP!  Vanaf 1 juli 2003 is de toeslag verschuldigd op het reële loon.

Artikel 5

§1. De loontoeslag zoals gedefinieerd in art. 4 wordt enkel toegekend voor prestaties die geen recht geven op een loontoeslag zoals bepaald in art. 29 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

§2. De loontoeslag zoals gedefinieerd in artikel 4 wordt niet toegekend voor arbeidsprestaties die recht geven op een premie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen.

Commentaar: voor de bepalingen betreffende de premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0601.

Indien de loontoeslag groter is dan deze premie, dan is enkel het verschil tussen de premie en de loontoeslag verschuldigd.

Voorbeeld:  Een werknemer werkt van zaterdagavond 22.00 uur tot zondagochtend 05.00 uur.  De prestatie tussen 24.00 uur en 5.00 uur geeft recht op een nachttoeslag gelijk aan 5 x 0,98 EUR = 4,9 EUR.  De prestatie op zondag geeft ook recht op de zondagpremie van 4,46 EUR.  Aangezien beide premies niet cumuleerbaar zijn, zal de werknemer ontvangen 4,46 EUR (zondagspremie) + 0,44 EUR (= verschil tussen 4,9 EUR en 4,46 EUR) = 4,9 EUR

LET OP! Sinds 1 juli 2002 heeft deze bepaling haar nut verloren.  Dit omdat de situatie waarin de loontoeslag groter is dan de premie zich niet meer kan voordoen.

Voorbeeld:
Op 1 juli 2002 is de maximale loontoeslag voor nachtprestaties gelijk aan 0,97 EUR X 5 (enkel de uren tussen middernacht en 5 uur ’s morgens geven aanleiding tot betaling van de toeslag) = 4,85 EUR.Concreet heeft dit als gevolg dat bij samenloop van de premie voor arbeid op zon- of feestdagen en de loontoeslag voor nachtprestaties, enkel de premie voor arbeid op zon- of feestdagen verschuldigd is.

Artikel 6

In afwijking van de collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf van 25 juni 1997 in verband met de bekendmaking van de variabele werkroosters voor deeltijdse werknemers zullen de variabele werkroosters die een arbeidsregeling met nachtprestaties voorziet voor de werknemers tenminste 5 werkdagen vooraf door aanplakking van een gedateerd bericht ter kennis gebracht worden van de werknemers in de lokalen van de onderneming op de plaats bedoeld bij artikel 15 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Artikel 7

Op 1 januari van elk jaar zal de loontoeslag, waarvan sprake in artikel 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, aangepast worden in functie van de reële evolutie van het viermaandelijks gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de laatste 12 maanden (november jaar - 1 tegenover november jaar - 2).

Het quotiënt dat bekomen wordt door de deling van het bedoelde indexcijfer van november jaar - 1 en dat van november jaar - 2, vermeldt 5 decimalen en wordt afgerond naar het hoger cijfer indien het zesde decimaal gelijk is aan of groter is dan vijf.

De aangepaste loontoeslag wordt afgerond op 4 decimalen na de komma. Wanneer het vijfde decimaal lager is dan 5, wordt er geen rekening mee gehouden. Wanneer het vijfde decimaal gelijk is aan of hoger is dan 5, wordt het af te ronden decimaal met een eenheid verhoogd.

Artikel 8

Jeugdige werknemers ouder dan zestien jaar mogen in ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf tewerkgesteld worden tot 23 uur.

De werkgever die van deze afwijking wenst gebruik te maken brengt dit schriftelijk ter kennis van de inspecteur - districtshoofd van de inspectie der sociale wetten in wiens ambtsgebied de onderneming gelegen is.

Artikel 9

 1. Voor de werknemers onderworpen aan een arbeidsregeling zoals gedefinieerd in art.2, 3° van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst die bij het beëindigen van hun dagtaak niet meer beschikken over een openbaar vervoermiddel of een eigen vervoermiddel of de mogelijkheid tot carpoolen om hun verblijfplaats te vervoegen, wanneer deze meer dan 5 km van de arbeidsplaats is verwijderd dient de werkgever te voorzien in hun vervoer of de werkelijke kosten op basis van een bewijsstuk te vergoeden.
 2. Voor de jeugdige werknemers zoals bepaald in art.8 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst die bij het beëindigen van hun dagtaak niet meer beschikken over een openbaar vervoermiddel om hun verblijfplaats te vervoegen, dient de werkgever te voorzien in hun vervoer of de werkelijke kosten op basis van een bewijsstuk te vergoeden.

Artikel 10

In de ondernemingen waar op het ogenblik van het in voege treden van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, reeds gunstiger voorwaarden aan de werknemers worden toegekend dan deze bepaald in artikel 4, blijven deze gehandhaafd.

Artikel 11

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt:

 1. Vanaf de datum van haar inwerkingtreding:

  1. Het koninklijk besluit van 24.12.1968 tot vaststelling van maatregelen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 40 van 24 oktober 1967 betreffende de vrouwenarbeid;
  2. Het koninklijk besluit van 5.10.1973 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12.04.1973 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf tot wijziging van de beslissing van 15.6.1966 gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 23.4.1970 en 9.5.1972 van hetzelfde paritair comité respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9.9.1967, 10.7.1970 en 21.9.1972 betreffende de arbeidsvoorwaarden van sommige categorieën van werknemers en de collectieve arbeidsovereenkomst van 14.5.1968 algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 23.1.1969;
  3. Het koninklijk besluit van 6.2.1974 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9.5.1972 betreffende nachtarbeid van jeugdige werknemers.
  4. De collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers die arbeidsprestaties leveren tussen 24 uur en 5 uur (48.572/CO/302).
 2. Vanaf 1 januari 1999:
  Het koninklijk besluit van 30.10.1991 waarbij algemeen verbindend werd verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27.3.1991 tot vaststelling van een loontoeslag voor nachtprestaties.

Artikel 12

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 1998.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 3 maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/10/2007
Registratienr
85834
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
30/10/2007
Registratiedatum
29/11/2007
Onderwerp
vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers die arbeidsprestaties leveren tussen middernacht en vijf uur
BS Bericht van neerlegging
18/12/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/05/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
08/07/2008
Keywords
LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID

Historiek
01/01/2008 31/12/2050 040105 Loontoeslag voor nachtprestaties
01/07/2003 31/12/2007 040105 Loontoeslag voor nachtprestaties
01/01/2002 30/06/2003 040105 Loontoeslag voor nachtprestaties
01/07/2001 31/12/2001 040105 Loontoeslag voor nachtprestaties
01/01/1999 30/06/2001 040105 Loontoeslag voor nachtprestaties
01/04/1998 30/06/2001 040105 Loontoeslag voor nachtprestaties