03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 14/05/2018
Geldig vanaf: 30/11/2015
Geldig tot: 14/03/2018

 • 9 functiecategorieën aan welke referentiefuncties worden toegewezen
 • de functiebenaming gekoppeld aan de referentiefunctie moet opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst
 • Inschaling
  • Algemeen principe

   • Inschaling op basis van de referentiefunctie met nul functiejaren
   • Behoud van de reeds verworven functiejaren indien reeds in dienst op 1 oktober 2007;
   • evolutie binnen dezelfde referentiefunctie in functie van het aantal functiejaren in deze referentiefunctie
   • terug inschaling op basis van de referentiefunctie met nul functiejaren ingeval van overstap naar andere referentiefunctie in een hogere categorie
   • specifieke regels om de anciënniteit te berekenen voor werknemers aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, seizoenwerknemers en gelegenheidswerknemers.
  • Afwijkende regels:
   • Crew;
   • Chef de partie warm en koud;
   • Kaderleden;
   • Leerlingen en studenten.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 april 2008 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector (registratienummer 88102/CO/302).

Zij werd gewijzigd door:

De nieuwe bepalingen treden in werking op 30 november 2015.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie en vervolgens enkele belangrijke praktische schikkingen. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers in vetjes.

Tekst van de CAO

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast loon.

HOOFDSTUK II - Begrippenkader

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

 1. Taken: het geheel van activiteiten dat aan een werknemer wordt opgedragen om eventueel met behulp van bepaalde middelen een bepaalde functie te vervullen.
 2. Functie: het geheel van bijeenhorende taken waarvan de samenhang en de aard afhankelijk zijn van de onderneming.
 3. Referentiefunctie: een functie die afgeleid is uit een sectorale taakanalyse en die tot doel heeft als vergelijkingsfunctie te dienen bij het benoemen en omschrijven van iedere functie die in de sector effectief wordt uitgeoefend. De lijst van de bijgevoegde referentiefuncties (bijlage 1) en hun beschrijving (bijlage 2) maakt integraal deel uit van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.
 4. Functieweging: de weging van elke referentiefunctie op basis van het universeel analytisch wegingssysteem USB (Universeel Systeem Berenschot). Het resultaat en de verantwoordelijkheid voor de functieweging berusten bij de systeemhouder.
 5. Functiecategorie: al de referentiefuncties die met hun individuele weging vallen binnen éénzelfde van de negen wegings-intervallen die door het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werden vastgesteld.
 6. Loonschaal: een schaal van minimumlonen. Aan elke functiecategorie is één (1) loonschaal gekoppeld. Onder minimumlonen dient verstaan te worden het bruto minimumuurloon voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-uren week.
 7. Functiejaren: het aantal jaren ervaring die een werknemer verwerft in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever. Functiejaren kunnen op geen enkel ogenblik gekoppeld worden aan de leeftijd van de werknemer.  Een functiejaar gaat in op het ogenblik van het in dienst treden van de werknemer bij zijn werkgever.  Telkenmale vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van indiensttreding wordt aan de werknemer één hoger functiejaar toegekend, ook functiestap genoemd en dit tot de werknemer de 8 functiejaren heeft doorlopen zoals die vermeld worden in de loonschaal van de van toepassing zijnde functiecategorie.
 8. Anciënniteit: de periode van ononderbroken dienst in dezelfde onderneming.
 9. Classificatiecommissie:  de commissie waarvan de bevoegdheid, de samenstelling en de te volgen procedure wordt bepaald in bijlage 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK III - Referentiefuncties

Artikel 3

De in bijlage gevoegde exhaustieve lijst van referentiefuncties vermeldt de functiebenamingen die door de werkgever moeten gebruikt worden. Het is de werkgever verboden andere functiebenamingen te vermelden in de arbeidsovereenkomst en op de loonfiche tenzij zij door het Paritair Comité voor het hotelbedrijf worden goedgekeurd en bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard.

Artikel 4

 De hierna genoemde referentiefuncties hebben een bediendestatuut:

 Functie  

Weging

 Functie

Weging

Kassier(ster)

61,5

Veiligheidschef(fin)

146

Telefonist(e)

79

Assistent zaakvoerder

147

Kassabediende

81

Diëtist(e)

148,5

Medewerk(st)er winkel

85,5

Verantwoordelijke ontspanningsclub

154

Reservatiebediende

88,5

Verantwoordelijke diëtetiek

156

Night-auditor/Coördinator ontvangster

92

Verantwoordelijke productie

156,5

Bediende boekhouding

95

Directiesecretaresse/secretaris

164

Econo(o)m(e)

100

Verantwoordelijke recreatie

165

F&B analyst

104

Assistent(e) van de personeelsverantwoordelijke

165

Nachtreceptionist(e)

105

Medewerk(st)er PR

166

Medewerk(st)er loonadministratie

107

Systeemoperator

168

Medewerk(st)er personeelsadministratie

108

Verantwoordelijke verkooppunt

171

Receptionist(e)

112

Hoofd huishouding

180

Secretaresse(is)

114

Kwaliteitscontroleur/-euse

181

Verantwoordelijke telefonisten

115

Front office manager

183

Aanko(o)p(st)er

121

(Hoofd)Boekhoud(st)er

186

Verantwoordelijke camping

130

Boordhofmeester(es)

197,5

Verantwoordelijke reservaties

130,5

Gerant

204

Receptiechef(fin)

139

Verantwoordelijke technische dienst

210

Assistent(e) banketmanager

144

Vertegenwoordig(st)er

210

 

 

Opleidingsverantwoordelijke

210

HOOFDSTUK IV - Vermelding referentiefunctie in arbeidsovereenkomst

Artikel 5

Bij indienstneming van een werknemer zal de werkgever in de arbeidsovereenkomst voor de functie die de werknemer uitoefent uitsluitend die functiebenaming gebruiken die voorkomt op de lijst van referentiefuncties (bijlage 1).

Deze bepaling is niet van toepassing op functies uitgeoefend door kaderleden die niet door de systeemhouder werden beschreven.

Onder kaderleden dient verstaan te worden de bedienden, met uitsluiting van die welke deel uitmaken van het leidinggevend personeel die in de onderneming een hogere functie uitoefenen en die in het algemeen voorbehouden wordt aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft.

Artikel 6

De werknemer die in een onderneming meerdere functies uitoefent zoals vermeld op de lijst van de referentiefuncties, zal deze referentiefunctie en de daaraan gekoppelde verloning vermeld krijgen op zijn arbeidsovereenkomst en op zijn loonfiche waar hij in de loop van de arbeidsweek of een volledige arbeidscyclus de meeste arbeidsuren aan besteedt.

Artikel 7

Indien de werkgever vaststelt dat in de lijst van de referentiefuncties geen enkele referentiefunctie overeenstemt met de functie zoals zij in zijn onderneming zal moeten uitgeoefend worden, dient de werkgever zich te wenden tot de classificatiecommissie en dit binnen een termijn van 90 kalenderdagen na datum van indiensttreding van de werknemer.

De classificatiecommissie zal een advies formuleren. De werkgever zal de werknemer voorlopig inschalen met een referentiefunctie die zo dicht mogelijk aansluit bij de uitgeoefende functie.

Met behoud van al zijn rechten kan een werknemer het advies inwinnen van de classificatiecommissie met betrekking tot de door zijn werkgever gedane classificatie van zijn functie.

 Een dergelijk advies kan uitsluitend betrekking hebben op feiten waarbij de werknemer van oordeel is dat zijn werkgever hem onderbrengt in een referentiefunctie met een lagere weging die niet overeenstemt met de functie die hij uitoefent.

HOOFDSTUK V - Functiecategorieën

Artikel 8

De werknemers worden ingedeeld in één van de negen onderstaande functiecategorieën, op basis van de weging zoals vermeld in de lijst van de referentiefuncties en bepaald door de systeemhouder.

Categorie

Wegingsinterval

Weging 

Functiebenaming

I 0-39,5 31,0

Medewerk(st)er office

31,5

Afruim(st)er

35,5

Aangestelde toiletten

36,0

Aangestelde verdeling koffie, dranken en broodjes

II 40 -51,5 40,0

Medewerk(st)er self-service

40,5

Naaister

41,5

Hulpkelner(in)/Commis zaal

41,5

Medewerk(st)er snackbar

41,5

Hulpkelner(in) banket

43,5

Hulp-étage-kelner(in)

43,5

Aangestelde linnen/Linnenverzorg(st)er

44,0

Aangestelde zaalinrichting/Hulp verhuizer

45,0

Aangestelde kleedkamer

46,0

Aangestelde distributie karretjes

46,0

Kruier/Bagagist(e)

46,5

Aangestelde kleedkamer recreatie

47,5

Besteller aan huis van bereide gerechten

48,0

Kamermeisje/jongen

48,5

Medewerk(st)er wasserij/droogkuis

49,0

Schaaldierenspecialist(e)

49,5

Hulp-barman/Commis-barman/Hulp-barmeid/Hulp-barmeisje

49,5

Schoonma(a)k(st)er

50,0

Medewerk(st)er verhuur recreatiemateriaal

50,5

Loopjongen/Boodschapper/Boodschappenjongen/
Boodschappenlo(o)p(st)er

51,0

Commis/ Keukenhulp/ Keukenjongen/Keukenmeisje

51,0

Medewerk(st)er keuken

51,0

Inpaker(ster)/Aangestelde tray-setting

III 52-61 52,5

Medewerk(st)er keuken/Pizzabakker(in)

54,5

Medewerk(st)er verkoop en controle toegangskaarten

54,5

Medewerker sneldienst-restauratie – keuken/grill – crew

54,5

Hulpkassier(ster)

55,5

Medewerker sneldienstrestauratie – onthaal/zaal - crew

56,0

Onthaal/Hostess

56,5

Toonbankbediende/-houd(st)er (bedienen)

56,5

Banketkelner(in)

57,5

Medewerk(st)er ontbijt (buffet)

58,0

Toonbankbediende/-houd(st)er (opwarmen en bedienen)

58,5

Medewerk(st)er spoelkeuken/Bordenwass(t)er alleenwerkend

58,5

Voerman/Voiturier/Wagenbegeleid(st)er

59,0

Medewerk(st)er spoelkeuken (groot vaatwerk)/
Bordenwass(t)er vast en mobiel keukenmateriaal

60,5

Frituurbakker(in)

60,5

Portier

60,5

Kelner pensiongasten

IV 61,5 - 74,5 61,5

Kassier(ster)

63,0

Eerste keukenjongen/-meisje - Hoofd keukenhelpers

65,5

Medewerk(st)er sneldienstrestauratie (Crew)

66,5

Kelner(in) café

70,0

Tuinier

71,5

Aangestelde bevoorrader automaat

72,5

Rotisseur/Vleesbra(a)d(st)er

72,5

Tapkastbedien(st)er/Buffetbediende/Buffethoud(st)er/
Tapkastdien(st)er

73,5

Toonbank-kok(kin)/ Rotisseur/Aangestelde grill

73,5

Toonbankbediende/-houd(st)er (bereiden en bedienen)

73,5

½ rijleid(st)er banket

V 75 – 94 75,0

Demi-chef de partie

75,5

Kelner(in) brasserie, taverne, bistrot

75,5

Etage-kelner(in)

76,5

½ rijleid(st)er zaal

76,5

Toonbankbediende/-houd(st)er (bereiden, bedienen, kassa)

76-80,5

Ambulante verkoper

79,0

Telefonist(e)/Operator

79,5

Verko(o)p(st)er mini-bar

80,0

Schilder

81,0

Kassabediende

FO cashier

83,0

Magazijnier(ster)

84,5

Chauffeur/Chauffeuse goederen

85,0

Ploegverantwoordelijke (Crew leader)

85,5

Verko(o)p(st)er medewerker winkel

87,0

Ploegverantwoordelijke spoelkeuken/Assistent(e) verantw. spoelkeuken

87,0

Entre-metier/Tussengerechtbereid(st)er

88,5

Reservatiebediende

88,5

Rijleid(st)er/Rangkelner(in)

88,5

Chauffeur/Chauffeuse personentransport

88,5

Rijleid(st)er/Rangkelner(in) banket

90,5

Kelner(in) kassier restaurant

91,0

Ploegverantwoordelijke (Shift leader)

92,0

Diskjockey

92,0

Night-auditor/Coördinator ontvangsten

92,5

92,5

Assistent-diëtist

Barman/Barkeeper/Barmeid/Barmeisje

VI 94,5 - 115,5 94,5

Garde-manger

95,0

Banketbakker(in)/Patissier

95,0

Nachtwa(a)k(st)er

95,0

Medewerk(st)er algemeen onderhoud

95,0

Bediende boekhouding/Medewerk(st)er crediteuren – debiteuren/Adm bediende

96,0

Chef de partie koude keuken

96,0

Verko(o)p(st)er zaal

96,0

Steward(ess)/Hofmeester(es)

96,5

Visbereid(st)er

97,5

Eerste rangkelner(in) banket/Verant. kelners

97,5

Chef de partie warme keuken

97,5

Eerste rangkelner(in) zaal

98,5

Saucier

98,5

Verantwoordelijke barman/barmeisje/Verantwoordelijke barmeid

99,0

Wijnkelner(in)/Sommelier

99,5

Gouvernante d’étage/Gouvernante/Huisdame/Huis-meester/Verant. kamermeisjes/- jongens

99,5

Verantwoordelijke schoonma(a)k(st)ers

100,0

Econo(o)m(e)

101,0

Steward(ess)/train attendant

101,5

Hoofd linnenafdeling

104,0

F&B analyst (controller)/Controleur/Controleuse

105,0

Nachtreceptionist(e)

105,0

Steward(ess) slaap- en ligwagen

106,5 Verzorg(st)er Spa & Wellness
107,0

Medewerk(st)er loonadministratie

107,5

Timmerman

108,0

Medewerk(st)er personeelsadministratie

110,0

Slager

110,0

Veiligheidsagent(e)

111,0

Conciërge/Medewerk(st)er infobalie

111,5

Kok(kin)-traiteurdienst

112,0

Receptionist(e)

114,0

Secretaresse/Secretaris

115,0

Verantwoordelijke telefonisten/Chief Operator

VII 116-141 118,0

Zwemmeester(es)

119,0 Assistente kwaliteit en preventie
121,0

Animator/Animatrice

121,0

Aanko(o)p(st)er/Manager purchasing/Purchaser

121,5

Hulp-kok alleenwerkend

123,0

Aangestelde thermische installaties

126,0

Loodgieter

129,0

Electricien

130,0

Verantwoordelijke camping

130,5

Verantwoordelijke reservaties

131,0

Chef conciërge

134,0 Teamleader verzorg(st)er Spa & Wellness
139,0

Chef(fin) receptionisten & receptie/Verantwoordelijke receptie

VIII 141,5 - 170,5 144,0

Assistent(e) banketmanager

144,0

Assistent(e) verantw. tech. dienst, coördinator, ploegverantwoordelijke

146,0

Veiligheidschef(fin)

147,0

Verantwoordelijke spoelkeuken

147,0

Assistent zaakvoerder

147,5 Purser / on board services supervisor
148,0

Assistent(e) oberkelner roomservice/Assistent(e) hofmeester roomservice

148,5

Diëtist(e)

153,5

Assistent(e) oberkelner zaal/Assistent(e) hofmeester zaal/
Assistent(e) maître d'hôtel zaal

153,5

Assistent(e) oberkelner banket/Assistent(e) hofmeester banket/Assistent(e) maître d’hôtel banket

154,0

Verantwoordelijke ontspanningsclub

155,5

Adjunct boordhofmeester(es)

156,0

Verantwoordelijke diëtetiek

156,5

Verantwoordelijke productie

157,5

Kok(kin)/Kok(kin) alleenwerkend

159,0

Onderchef(fin) keuken/Sous-chef

164,0

Directiesecretaresse/-secretaris

165,0

Verantwoordelijke recreatie

165,0

Assistent(e) van de personeelsverant.

166,0

Medewerk(st)er PR/Marketing-Publiciteit

168,0

Systeemoperator/Verantw. informatica

IX 171 171,0

Verantw. verkooppunt self. cafetaria

180,0

Hoofd huishouding/Execut. housekeeping

181,0

Kwaliteitscontroleur/-euse

183,0

Front office manager

186,0

Oberkelner(in) roomservice/Hofmeester(es) roomservice

186,0

(Hoofd)boekhouder(ster)

189,5

Maître d'hôtel/Hofmeester(es) zaal/Oberkelner(in) zaal

189,5

Maître d'hôtel/Hofmeester(es) banket/Oberkelner(in) banket

192,0

Chef-gerant

197,5

Boordhofmeester(es)

204,0

Gerant/ Restaurantmanager

206,0

Keukenchef(fin)/Keukenverantwoord.

210,0 Verantwoordelijke technische dienst
210,0 Vertegenwoordig(st)er/Commerciële medewerk(st)er/Sales-promotor/Sales-executive/Sales-representatieve
210,0 Opleidingsverantwoordelijke
215,0

Spa manager

HOOFDSTUK VI - Inschaling

A. Algemeen principe

Artikel 9

Bij indienstneming worden de werknemers ingeschaald in functie van hun referentiefunctie met de overeenstemmende functiecategorie op de lijn met nul functiejaren, en dit voor een periode van 6 maanden of 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde functie in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.

Eens het hierboven vermeld aantal maanden of dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald en dit tot de eerste dag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van zijn arbeidsovereenkomst.

De overstap naar de volgende functiejaren heeft plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de volgende verjaardagen van de arbeidsovereenkomst, in zoverre de werknemer een referentiefunctie uitoefent die tot eenzelfde functiecategorie behoort in dezelfde onderneming.

De werknemer die in dezelfde onderneming overstapt naar een nieuwe referentiefunctie in een hogere functiecategorie, wordt ingeschaald op het eerste hogere minimumuurloon te rekenen vanaf 0 functiejaren, in vergelijking met het minimumuurloon dat hij had op het ogenblik van zijn overstap, en op dezelfde of dichtstbijzijnde trap van functiejaren die voorzien wordt in de nieuwe functiecategorie waarin hij wordt ondergebracht en dit ongeacht het aantal functiejaren die hij in zijn oude functiecategorie in de onderneming had verworven. De inschaling in een hogere functiecategorie ten gevolge van een promotie mag nooit een lager loon tot gevolg hebben. De ancienniteit in de nieuwe functiecategorie zal de ancienniteit zijn die overeenstemt met het in de nieuwe functiecategorie toegekende loon.

De werknemers in dienst op 1 oktober 2007 behouden voor hun inschaling hun reeds verworven functiejaren.

Voor het bepalen van het aantal functiejaren die een werknemer effectief heeft verworven, zullen de doorlopen instapjaren tot 1 oktober 2007 niet in aanmerking genomen worden.

Commentaar

a. Behoud van de verworven functiejaren

De werknemers die op 1 oktober 2007 in dienst waren van een onderneming behouden voor hun inschaling hun reeds verworven functiejaren.  (cfr. art. 9 collectieve arbeidsovereenkomst houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector).

b. Voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Vanaf 1 oktober 2007 gaan voltijdse werknemers in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, over naar het eerste functiejaar zes maanden na hun indiensttreding en dit ten vroegste op 1 oktober 2007.  De vervroegde overstap naar het eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie.  De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op de tweede verjaardag van de arbeidsovereenkomst te rekenen vanaf 1 oktober 2007.

c. Voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Vanaf 1 oktober 2007 gaan voltijdse werknemers in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, over naar het eerste functiejaar wanneer ze 6 maanden in de onderneming totaliseren (of reeds getotaliseerd hebben) en dit ten vroegste op 1 oktober 2007.  De vervroegde overstap naar het eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie.

Voor onvolledige maanden van contracten van bepaalde duur, duurt voor de toepassing van deze bepaling, een maand 31 kalenderdagen.

De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op het ogenblik waarop de werknemer 24 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert te rekenen vanaf 1 oktober 2007.  De overstap naar het volgende functiejaar zal geschieden telkenmale de werknemer cumulatief 12 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert.

d. Deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Vanaf 1 oktober 2007 gaan deeltijdse werknemers in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, over naar het eerste functiejaar zes maanden na hun indiensttreding en dit ten vroegste op 1 oktober 2007.  De vervroegde overstap naar het eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie.  De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op de tweede verjaardag van de arbeidsovereenkomst te rekenen vanaf 1 oktober 2007.

e. Deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Vanaf 1 oktober 2007 gaan deeltijdse werknemers in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, over naar het eerste functiejaar wanneer ze 6 maanden in de onderneming totaliseren (of reeds getotaliseerd hebben) en dit ten vroegste op 1 oktober 2007.  De vervroegde overstap naar het eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie.

Voor onvolledige maanden van contracten van bepaalde duur, duurt voor de toepassing van deze bepaling, een maand 31 kalenderdagen.

De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op het ogenblik waarop de werknemer 24 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert te rekenen vanaf 1 oktober 2007.  De overstap naar het volgende functiejaar zal geschieden telkenmale de werknemer cumulatief 12 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert.

f. Gelegenheidswerknemers

De gelegenheidswerknemers zoals gedefinieerd in artikel 4 § 2 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 tot wijziging van de artikelen 5quater, 25, 31bis en 32 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en de artikelen 5bis en 9septies van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels gaan over naar het eerste functiejaar na 130 effectief gepresteerde dagen in dezelfde referentiefunctie, te rekenen vanaf 1 oktober 2007.

De gelegenheidswerknemer ingeschaald in het eerste functiejaar gaat over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in dezelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.

De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt telkenmale na 260 effectief gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever in dezelfde functiecategorie.

Artikel 9bis

In afwijking van artikel 9 stappen de werknemers bedoeld in artikel 18 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en artikel 3 § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector over naar het tweede functiejaar op 1 oktober 2009.  De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt steeld op 1 oktober.

B. Uitzonderingen

1. Crew (referentiefunctie 116 B)

Artikel 10

De crew wordt bij zijn indiensttreding ingeschaald op de lijn met nul functiejaren in categorie III.  Na een tewerkstelling van zes maanden in dezelfde referentiefunctie gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van functiecategorie IV waar bij gedurende 18 maanden blijft.  De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van de arbeidsovereenkomst.

2. Chef de partie warm en koud

Artikel 11

De chef de partie warm en koud zal bij indiensttreding ingeschaald worden in de functiecategorie VI en een minimumuurloon genieten van 8 functiejaren.

3. Kaderleden

Artikel 12

Functies die door kaderleden worden uitgeoefend zoals bepaald in artikel 5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die niet werden beschreven door de systeemhouder, worden ingeschaald in functiecategorie IX.

4. Leerlingen en studenten

Artikel 13

De leerlingen en studenten, met uitzondering van de leerlingen en studenten van de hotelscholen, tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 17bis §1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, worden ingeschaald in twee functiecategorieën lager dan deze die overeenstemt met de functiecategorie waarin zij volgens hun referentiefunctie zouden ingeschaald worden.

HOOFDSTUK VIII - Anciënniteit

A. Algemeen principe

Artikel 14

De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht –t.t.z. de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag van zijn arbeidsovereenkomst – op een minimumloon verhoogd met 1% berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het achtste functiejaar.  Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

B. Seizoenwerknemers

Artikel 15

§1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder werknemer: de werknemer die gebonden is door een arbeidsovereenkomst van minstens twee maanden die vallen in de periode van 1 mei tot 30 september, met wekelijkse arbeidsduur die ten minste gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking met dezelfde werkgever in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centra zoals omschreven in artikel 15 § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 inzake de arbeidsduur en de arbeidsduurvermindering.

§ 2. Voor de werknemers die beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in § 1 van onderhavig artikel worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.

Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met nul functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek, en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.

De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek.  Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.

Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van een hoger functiejaar.

Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1.300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij nul functiejaren.

Artikel 16

In de ondernemingen waar reeds een gelijkwaardige of gun­stigere anciënniteitsregeling toegekend wordt, blijft deze gehandhaafd en zijn de bepalingen van dit hoofdstuk niet van toepassing.

HOOFDSTUK IX -  Classificatiecommissie

Artikel 17

De bevoegdheid, de samenstelling en de te volgen procedure worden bepaald in bijlage 3 bij onderhavige overeenkomst.

HOOFDSTUK X - Slotbepalingen

Artikel 18

Op 1 oktober 2007 worden werknemers, die ingeschaald werden in één van de instapjaren zoals vermeld in artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997 tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector, ingeschaald op de nullijn van dezelfde functiecategorie en dit voor een periode van 6 maanden te rekenen vanaf 1 oktober 2007.

Voor het bepalen van het aantal functiejaren die een werknemer effectief heeft verworven, zullen de doorlopen instapjaren niet in aanmerking genomen worden.

Artikel 19

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2007 en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf, houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector, en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997, tot invoering van een functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elke van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Bijlage 1: Exhaustieve lijst van referentiefuncties

Afdeling keuken

102

Keukenjongen/-meisje/keukenhulp/commis   

Code: II

103

Eerste keukenjongen/-meisje/hoofd keukenhelpers

Code: IV

104

Demi-chef de partie

Code: V

105

Chef de partie koude keuken

Code: VI

106

Chef de partie warme keuken

Code: VI

107/108

Banketbakker(in)–patissier

Code: VI

109

Saucier

Code: VI

110

Visbereider/-bereidster

Code: VI

111

Garde-manger

Code: VI

112

Onderchef(fin) keuken/sous-chef

Code: VIII

113A

Kok(in)/kok(in) alleenwerkend

Code: VIII

113B

Chef gérant

Code: IX

113C

Hulp – kok alleenwerkend (m/v)

Code: VII

114

Keukenverantwoordelijke/keukenchef(fin)

Code: IX

116A

Medewerk(st)er keuken

Code: II

116B

Mederwerk(st)er sneldienstrestauratie crew

Code: IV

116C

Medewerk(st)er keuken – pizzabakker(in)

Code: III

116D

Medewerk(st)er sneldienstrestauratie-keuken/grill – crew

Code: III

117A

Ploegverantwoordelijke (crew-leader)

Code: V

117B

Ploegverantwoordelijke (shift leader)

Code: V

118

Verantwoordelijke productie

Code: VIII

121

Toonbank-kok/rotisseur/aangestelde grill

Code: IV

122

Kok(in) – traiteurdienst

Code: VI

123

Frituurbakker(in)

Code: III

124

Medewerk(st)er office (m/v)

Code: I

125

Medewerker snackbar

Code: II

126

Medewerker spoelkeuken/bordenwass(t)er/bordenwass(t)er alléénwerkend

Code: III

127

Medewerk(st)er spoelkeuken (groot vaatwerk)/Bordenwass(t)er vast en mobielkeukenmateriaal

Code: III

128

Ploegverantwoordelijke bordenwass(t)ers /Assistent(e) verantwoordelijke spoelkeuken

Code: V

129

Verantwoordelijke spoelkeuken

Code: VIII

130

Slager

Code: VI

131

Schaaldierenspecialist(e)/ecailler

Code: II

132

Entre-mettier/tussengerechtbereid(st)er

Code: V

133

Rotisseur/vleesbra(a)d(st)er

Code: IV

 Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0301.

Afdeling bediening

202-205

Hulpkelner(in)/commis

Code: II

206A

Kelner(in) klassiek restaurant

Code: V

206B

Kelner(in) brasserie, taverne, bistro

Code: V

206C

Kelner(in) café

Code: IV

206D

Kelner pensiongasten

Code: III

207

1/2 rijleid(st)er

Code: V

208

Rangkelner(in)/rijleid(st)er

Code: V

209

Eerste rangkelner(in)/verantwoordelijke kelners

Code: VI

210

Wijnkelner(in)/sommelier

Code: VI

211A

Assistent(e) oberkelner(in)/assistent(e) maître d'hôtel/assistent(e) hofmeester(es)

Code: VIII

211B

Oberkelner(in)/hofmeester(es)/maître d'hôtel

Code: IX

212

Hulp-barman/barmeid/commis barman/hulp-barmeisje

Code: II

213

Barman/barkeeper/barmeisje/barmeid

Code: V

214

Verantwoordelijke barman/barmeisje/barmeid

Code: VI

216

Tapkastbedien(st)er/buffetbediende/buffethoud(st)er/tapkastdien(st)er

Code: IV

217A

Medewerk(st)er self-service/medewerk(st)er zelfbediening

Code: II

217B

Toonbankbediende/-houd(st)er (bedienen)

Code: III

217C

Toonbankbediende/-houd(st)er (opwarmen en bedienen)

Code: III

217D

Toonbankbediende/houd(st)er (bereiden en bedienen)

Code: IV

217E

Toonbankbediende/-houd(st)er (bereiden, bedienen, kassa)

Code: V

217F

Medewerker sneldienstrestauratie-onthaal/zaal-crew (m/v)

Code: III

218

Onthaal/hostess

Code: III

220

Kassier(ster)

Code: IV

221

Hulp-kassier(ster)

Code: III

222-223

Verantwoordelijke verkoopspunt self-service cafetaria

Code: IX

224

Afruim(st)er

Code: I

226

Inpak(st)(k)er – aangestelde tray-setting

Code: II

226B

Aangestelde verdeling koffie, dranken en broodjes

Code: I

226C

Assistent-diëtist(e)

Code: V

227

Aangestelde distributie karretjes

Code: II

228A

Chauffeur/chauffeuse goederentransport

Code: V

228B

Chauffeur/chauffeuse personentransport

Code: V

229

Aangestelde bevoorrader automaten

Code: IV

230

Verko(o)p(st)er/medewerk(st)er winkel

Code: V

231

Verko(o)p(st)er mini-bar

Code: V

232

Verko(o)p(st)er zaal

Code: VI

233

Steward(ess)/hofmeester(es)

Code: VI

234

Medewerk(st)er ontbijt(buffet)

Code: III

235

Hulpkelner(in)/commis

Code: II

236

1/2 rijleid(st)er

Code: IV

237

Rangkelner(in)/rijleid(st)er

Code: V

238

Eerste rangkelner(in)

Code: VI

239

Assistent(e) maître d'hôtel/assistent(e) oberkelner/assistent(e) hofmeester

Code: VIII

240

Oberkelner(in)/hofmeester(es)/maître d'hôtel

Code: IX

241

Banketkelner(in)

Code: III

242

Besteller aan huis van bereide gerechten (pizza's, pastas …)

Code: II

243

Steward(ess)/train attendant

Code: VI

250

Ambulante verkoper (m/v)

Code: V

251

Purser / on board services supervisor

Code: VIII

Commentaar: voor de beschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0302.

Afdeling Front office – receptie

301

Boodschapper/boodschappenjongen/boodschapjongen/        boodschappenlo(o)p(st)er / loopjongen

Code: II

302

Kruier/bagagist

Code: II

303

Voiturier/voerman

Code: III

304

Portier

Code: III

305A

Conciërge/medewerk(st)er infobalie

Code: VI

305B

Chef conciërge

Code: VII

306

Receptionnist(e)/klantendienst-guestservice agent/ploegverantwoordelijke receptionisten (shift-leader)

Code: VI

307

Verantwoordelijke receptie/chef(fin)/receptionisten/receptiechef(fin)

Code: VII

309

Reservatiebediende

Code: V

310

Verantwoordelijke reservaties/reservations supervisor

Code: VII

311

Kassabediende/Front Office Cashier

Code: V

313

Telefonist(e)/operator

Code: V

314

Verantwoordelijke telefonisten/Chief Operator

Code: VI

316

Nacht-receptionist(e)

Code: VI

317

Nachtwa(a)k(st)er

Code: VI

318A

Veiligheidsagent(e)/bewa(a)k(st)er

Code: VI

318B

Veiligheidschef(fin)/chef(fin) bewaking

Code: VIII

319

Aangestelde kleedkamer

Code: II

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0303.

Afdeling Kamerdiensten – roomservice - (spoorwegen)

401

Hulp etage-kelner(in)

Code: II

402

Etage-kelner(in)

Code: V

403

Assistent(e) oberkelner roomservice/assistent(e) hofmeester roomservice

Code: VIII

404

Oberkelner(in)/hofmeester(es)

Code: IX

406

Steward(ess) slaap- en ligwagen

Code: VI

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0304.

Afdeling Schoonmaak - Housekeeping

500A

Kamermeisje/jongen

Code: II

500B

Gouvernante/huisdame/huismeester/gouvernante d'étage/Verantwoordelijke kamermeisjes/jongens

Code: VI

501

Schoonma(a)k(st)er

Code: II

502

Verantwoordelijke schoonma(a)k(st)ers

Code: VI

503

Aangestelde linnen/linnenverzorg(st)er

Code: II

504

Naaister

Code: II

505

Mederwerk(st)er wasserij/droogkuis

Code: II

506

Hoofd linnenafdeling

Code: VI

507

Hoofd huishouden/executive housekeeping

Code: IX

509

Aangestelde toiletten

Code: I

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0305.

Afdeling Recreatie

601

Aangestelde kleedkamer

Code: II

603

Animator/animatrice

Code: VII

604

Zwemmeester(es)

Code: VII

605

Verantwoordelijke ontspanningsclub

Code: VIII

606

Diskjockey

Code: V

609

Medewerk(st)er verhuur recreatiemateriaal

Code: II

610

Medewerk(st)er verkoop en controle toegangskaarten

Code: III

611

Verantwoordelijke recreatie/recreatiemanager

Code: VIII

615

Teamleader verzorg(st)er Spa & Wellness

Code: VII

616

Verzorg(st)er Spa & Wellness

Code: VI

617

Spa manager

Code: IX

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0306.

Afdeling Technische Dienst

701

Aangestelde zaalinrichting/hulp verhuizer

Code: II

702

Medewerk(st)er algemeen onderhoud

Code: VI

703

Timmerman

Code: VI

704

Elektricien

Code: VII

705

Loodgieter

Code: VII

706

Schilder

Code: V

707

Aangestelde thermische installaties

Code: VII

708

Tuinier

Code: IV

709

Verantwoordelijke Technische Dienst

Code: IX

710

Assistent(e) verantwoordelijke technische dienst/coördinator, ploegverantwoordelijke

Code: VIII

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0307.

Afdeling Administratie

801

Magazijnier(ster)

Code: V

802

Econo(o)m(e)

Code: VI

803

Aankoop(st)er/manager purchasing/purchaser

Code: VII

804

F&B analyst (controller)/controleur(euse)

Code: VI

805

Gerant/restaurantmanager

Code: IX

806

Assistent zaakvoerder

Code: VIII

807

Front office manager/verantwoordelijke receptie

Code: IX

809

Assistent(e) banket manager

Code: VIII

812

Verantwoordelijke diëtetiek

Code: VIII

813

Diëtist(e)

Code: VIII

814

Boordhofmeester(es)

Code: IX

815

Adjunct boordhofmeester(es)

Code: VIII

816

Kwaliteitscontroleur/-controleuse

Code: IX

817

Bediende boekhouding/medewerk(st)er crediteuren/debiteuren/adm. bediende

Code: VI

818

(Hoofd)Boekhoud(st)er

Code: IX

819

Medewerk(st)er loonadministratie

Code: VI

821

Night-auditor/coördinator ontvangsten

Code: V

822

Systeemoperator/verantwoordelijke informatica

Code: VIII

824

 

Commerciële medewerk(st)er/vertegenwoordig(st)er/Sales Promotor/Sales Executive/Sales Representative

Code: IX

825

Medewerk(st)er PR marketing – publiciteit

Code: VIII

826A

Assistent(e) van de personeelsverantwoordelijke

Code: VIII

826B

Medewerk(st)er personeelsadministratie

Code: VI

827

Opleidingsverantwoordelijke

Code: IX

828

Secretaresse/secretaris

Code: VI

829

Directiesecretaresse/-secretaris

Code: VIII

834

Verantwoordelijke camping

Code: VII

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0308.

Bijlage 2: Beschrijving van de referentiefuncties

(...) Commentaar: voor de beschrijving van deze functies zie Hfdst. 0301 tot en met 0308.

Bijlage 3: Reglement van de classificatiecommissie

Bevoegdheid

Artikel 1

De Classificatiecommissie is een emanatie van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf en fungeert zowel als verzoeningsbureau uitsluitend wanneer het gaat om conflicten in een onderneming tussen werknemer en werkgever over de toepassing van de functieclassificatie op ondernemingsvlak, en als werkgroep die advies uitbrengt aan het Paritair Comité wanneer nieuwe referentiefuncties dienen beschreven en gewogen te worden.

Het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf kan op ieder ogenblik een dossier dat in behandeling is bij de Commissie naar zich toe trekken.

Samenstelling

Artikel 2

 1. De classificatiecommissie is samengesteld uit zeven leden en zeven plaatsvervangers van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf aangeduid door de werknemersorganisaties, en zeven leden en zeven plaatsvervangers van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf aangeduid door de werkgeversorganisaties.
 2. De commissie beraadslaagt en adviseert alleen dan geldig, wanneer ten minste 3 leden die de werkgevers vertegenwoordigen en ten minste 3 leden die de werknemers vertegenwoordigen, aanwezig zijn.
 3. Als voorzitter van de classificatiecommissie fungeert de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.
 4. De classificatiecommissie wordt bijgestaan door een secretaris die geen stemrecht heeft en aangeduid wordt door de raad van bestuur van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante Bedrijven.
 5. De classificatiecommissie kan zich in voorkomende gevallen laten bijstaan door een expert van de systeemhouder die als externe deskundige geen deel uitmaakt van de classificatiecommissie en geen stemrecht heeft.

Opdracht van de Commissie

Artikel 3

De Commissie zal in ieder individueel dossier onderzoeken of:

 • de feitelijke functie-inhoud overeenstemt met de toegewezen referentiefunctie;
 • de procedure met betrekking tot de inschaling van de werknemer werd gerespecteerd.

Op basis van de beschreven hoofdtaken van de referentiefunctie en hun respectievelijke wegingen zal de Commissie een gemotiveerd advies formuleren.

Wanneer de beschrijving van de bestaande referentiefuncties geen oplossing biedt aan de vraag van de werknemer en/of de werkgever en wanneer een meerderheid van de Commissie, zoals bepaald in art. 14 van het reglement zich hierover gunstig uitspreekt, zal beroep gedaan worden op de expert bedoeld in artikel 2 punt e.

De leden van de Commissie zullen vermijden dat het aantal referentiefuncties te sterk aangroeit, dermate dat het pakket hoofdtaken van verschillende bij elkaar aansluitende referentiefuncties nog nauwelijks van elkaar verschilt.

De Commissie dient te vermijden dat de oplossing van een concreet dossier op het vlak van een onderneming en dit door de creatie van een nieuwe referentiefunctie, problemen zou scheppen in andere ondernemingen.

De Commissie zal een nieuwe referentiefunctie toetsen aan het bestaande systeem.

Als optimale situatie kan voorop gesteld worden dat een nieuwe referentiefunctie die aansluit bij een bestaande referentiefunctie, na weging zou kunnen ondergebracht worden in een andere loonklasse.

Alleen in dit laatste geval kan er sprake zijn van onderhoud van het bestaande systeem. In alle andere gevallen zal het een differentiatie zijn van een bestaande referentiefunctie maar zonder dat zij het systeem vervolledigt, tenzij het gaat om een functie die geïsoleerd is en derhalve geen enkele invloed uitoefent op enig andere functie.

De Commissie zal logistiek en financieel ondersteund worden door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. Deze laatste zal in het kader van haar jaarlijkse begroting een bedrag voorzien die de werking van de Commissie moet mogelijk maken.

Opdracht van de secretaris van de Commissie

Artikel 4

De secretaris van de Commissie rapporteert over de dossiers die ingediend werden bij de Commissie alleen naar de voorzitter en de leden van de Commissie die, zoals voorzien in art. 15 van het reglement, verplicht zijn tot geheimhouding.

1. Naar de voorzitter van de Commissie toe

 • Hij bepaalt, in overleg met de voorzitter, de data van de vergaderingen.
 • Hij bepaalt in overleg met de voorzitter van de Commissie de agenda van de vergadering. De dossiers vermeld op de agenda worden gerubriceerd onder "te behandelen in verzoening" of "te behandelen voor advies" telkenmale met vermelding van de naam van de indiener van het verzoek- of bezwaarschrift, de referentiefunctie waarover het gaat, de datum van indiening van het verzoek- of bezwaarschrift en de hoeveelste maal het dossier werd geagendeerd.
  Eenzelfde dossier kan evenwel op achtereenvolgende vergaderingen in bezwaar en in verzoek behandeld worden.
 • Hij legt ter goedkeuring het verslag voor van de vergadering.
 • Hij maakt aan de voorzitter van het Paritair Comité de nodige ontwerp-CAO's over wanneer een nieuwe referentiefunctie werd beschreven en gewogen.

2. Naar de leden van de Commissie toe

 • Hij nodigt de effectieve en plaatsvervangende leden uit voor iedere vergadering.
  Het effectieve lid dat niet kan aanwezig zijn op een vergadering, zorgt er zelf voor dat een plaatsvervangend lid op de vergadering aanwezig is.
  Een effectief en een plaatsvervangend lid kunnen op dezelfde vergadering aanwezig zijn, deze laatste evenwel als waarnemer zonder stemrecht.
 • Hij maakt aan ieder lid van de Commissie de nodige stukken over van ieder dossier en dit ten minste 14 kalenderdagen voor de vergadering. Alleen volledige dossiers worden aan de leden van de Commissie overgemaakt.
 • Hij formuleert een gemotiveerd administratief pre-advies.
 • Hij houdt de aanwezigheidslijsten bij.
 • Op uitdrukkelijke vraag van de leden van de Commissie nodigt hij de partijen uit om gehoord te worden.
 • Hij verstuurt naar de effectieve en plaatsvervangende leden van de Commissie de verslagen van de vergaderingen.
 • Op uitdrukkelijke vraag van de leden van de Commissie nodigt hij de expert uit.
 • Hij geeft opdracht tot betaling van de verplaatsingsvergoedingen van de leden van de Commissie.

3. Administratieve taken van de secretaris van de Commissie

Opvolging van de procedure:

 1. melding van ontvangst van bezwaar- of verzoekschrift (8 kalenderdagen);
 2. melding van aanvaarding of tekorten (30 kalenderdagen na ontvangstmelding);
 3. periode om tekorten aan te vullen (30 kalenderdagen);
 4. eerste agendering van het dossier met administratief pre-advies

Wat aanleiding geeft tot volgende besluiten van de Commissie

 • akkoord met pre-advies;
 • pre-advies wordt ter zitting gewijzigd zonder partijen gehoord te hebben;
 • partijen moeten gehoord worden;
 • dossier wordt verwezen naar de expert.

Volgens hoger vermelde besluiten neemt de secretaris de volgende acties:

 • Pre-advies wordt advies en ter kennis gebracht van partijen na ondertekening door de voorzitter.
 • Pre-advies wordt aangepast tot advies en ter kennis gebracht van partijen na ondertekening door de voorzitter.
 • Partijen worden uitgenodigd voor de volgende vergadering, na partijen gehoord te hebben wordt het pre-advies uitgewerkt door de Commissie tot een advies dat ter kennis wordt gebracht van partijen na ondertekening door de voorzitter.
 • De expert wordt schriftelijk in kennis gesteld van zijn opdracht. Na advies van de expert, wordt het pre-advies uitgewerkt door de Commissie tot een advies dat ter kennis wordt gebracht van partijen na ondertekening door de voorzitter.

Het advies dient gemotiveerd te zijn en dient ingangsdatum te bepalen.

Indien over een advies gestemd wordt en er is staking van stemmen, zal het tijdens een volgende vergadering in heroverweging genomen worden. Dit dossier zal apart op de agenda vermeld worden.

Opdracht van de expert

Artikel 5

De raad van bestuur van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca gaf opdracht aan de N.V. Berenschot om te fungeren als expert van de Commissie.

Die opdracht houdt o.m. in:

 1. de classificatiebeheerder te coachen, dit impliceert dat de NV Berenschot aan de secretaris van de Commissie de nodige opleiding geeft en instrumenten ter beschikking stelt om de ingediende bezwaar- en verzoekschriften af te handelen en als klankbord fungeert in het proces van afhandeling van de ingediende dossiers.
 2. te fungeren als expert voor ieder bezwaar- en verzoekschrift telkenmale de leden van de Commissie het nodig achten hem te horen.
 3. de formele opdrachten inzake beschrijving en weging van functies uit te oefenen.

De expert zal geen rechtstreekse opdrachten ontvangen van werkgevers en werknemers tenzij hij hiervoor de schriftelijke toestemming heeft van de Commissie.

De expert zal uitsluitend rapporteren naar de Commissie via de voorzitter en/of de secretaris van de Commissie.

Procedure

Artikel 6

§1. Nadat de werknemer, eventueel samen met een syndicaal vertegenwoordiger, schriftelijk zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt tegen de hem toegewezen referentiefunctie en de daaraan gekoppelde functiecategorie, bij zijn hiërarchische leiding en/of bij de personeelsdirecteur en/of zijn werkgever en er binnen de 30 kalenderdagen geen akkoord kan gevonden worden, kan de werknemer en/of de syndicaal vertegenwoordiger binnen de 60 dagen nadat het bezwaar aan de werkgever werd betekend, advies inwinnen van de classificatiecommissie.

De vraag om advies wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een ondertekend en gedagtekend bezwaarschrift bij de secretaris van de classificatiecommissie. Het bezwaarschrift dient op een speciaal daartoe bestemd formulier ingediend te worden, dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de classificatiecommissie of bij de werkgevers- of werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité.

§2. Indien een werkgever een werknemer in dienst neemt en vaststelt dat in de lijst van de referentiefuncties geen enkele functie overeenstemt met de functie zoals zij in zijn onderneming zal moeten uitgeoefend worden, dient hij een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift tot onderzoek van de functie in te dienen bij de secretaris van de classificatiecommissie en dit binnen een termijn van 90 kalenderdagen na datum van indiensttreding van de werknemer. Het verzoekschrift tot onderzoek dient op een speciaal daartoe bestemd formulier ingediend te worden, dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de classificatiecommissie.

Artikel 7

§1. Het bezwaarschrift dient tenminste de hiernavolgende vermeldingen te omvatten:

 1. Naam, voornaam en woonpiaats van de werknemer;
 2. Naam, voornaam en woonplaats van de werkgever;
 3. Naam en adres van de onderneming;
 4. Indien de werknemer zich wil laten bijstaan, naam en adres van de persoon die hem zal bijstaan;
 5. De functiebenaming en de functieomschrijving waarin de werknemer werd ingedeeld;
 6. Een nauwkeurig gemotiveerde omschrijving van het bezwaar en/of het eventueel gaat om een betwisting over de functiebenaming, de functie-omschrijving of beiden;
 7. Een kopie van het schriftelijk bezwaar aan de werkgever bezorgd met vermelding van datum en handtekening, evenals de eventuele reactie van de werkgever binnen de 30 kalenderdagen na bekendmaking van dit bezwaar.

§2. Het verzoekschrift tot onderzoek dient tenminste de hiernavolgende vermeldingen te bevatten:

 1. Naam, voornaam en woonplaats van de werkgever;
 2. Naam, voornaam en woonplaats van de werknemer;
 3. Naam en adres van de onderneming;
 4. De functie in de onderneming die met geen enkele functie overeenstemt in de lijst van de referentiefuncties;
 5. Een nauwkeurige beschrijving van de functie in de onderneming.

Artikel 8

De secretaris bevestigt binnen de 8 kalenderdagen de ontvangst van het door de werknemer ingediende bezwaarschrift of het door de werkgever ingediende verzoekschrift tot onderzoek aan respectievelijk de werknemer en de werkgever.

Artikel 9

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het door de werknemer ingediende bezwaarschrift of na ontvangst van het door de werkgever ingediende verzoekschrift tot onderzoek, stuurt de secretaris een bericht met de vermelding of het bezwaarschrift of verzoekschrift al dan niet beantwoordt aan de in artikel 6 en 7 bepaalde voorwaarden; bij onvolledigheid zal hij zijn opmerkingen formuleren en stelt hij de werknemer of werkgever in de gelegenheid om binnen de 30 kalenderdagen na het bericht van de secretaris, het bewaar- of verzoekschrift aan te vullen of te verduidelijken.

Artikel 10

De secretaris maakt een kopie van het bezwaarschrift of verzoekschrift, eventueel aangevuld of verduidelijkt over aan de voorzitter en de leden van de classificatiecommissie. Een kopie van het bezwaarschrift maakt hij daarnaast ook over aan de werkgever.

Artikel 11

Na ontvangst van alle gegevens vermeld in artikel 7 van onderhavig reglement, nodigt de voorzitter de leden van de classificatiecommissie uit op een zitting om de ingediende bezwaarschriften of verzoekschriften tot onderzoek in behandeling te nemen. Indien nodig worden ook de betrokken partijen uitgenodigd.

De secretaris verstuurt de uitnodiging voor de vergadering tenminste 14 dagen voor de zitting.

Artikel 12

Het advies in verband met een bezwaarschrift zal ter zitting genotuleerd en getekend worden door de voorzitter en secretaris van de classificatiecommissie en ter kennis gebracht worden van de partijen die bij het geschil betrokken zijn.

Artikel 13

De classificatiecommissie brengt advies uit zo snel mogelijk na de zitting waarin het bezwaarschrift of het verzoekschrift in behandeling werd genomen. De classificatiecommissie kan vooraleer zij een advies formuleert, het oordeel inwinnen van een deskundige die indien nodig ter zitting kan aanwezig zijn. Het advies dient de gronden te bevatten waarop het berust.

Artikel 14

Elk advies van de classificatiecommissie wordt genomen met een dubbele meerderheid die bestaat uit een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en/of plaatsvervangers van de werknemersorganisaties en een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en/of plaatsvervangers van de werkgeversorganisaties. Bij staking van stemmen vindt er een heroverweging plaats na eventueel advies ingewonnen te hebben bij de expert, welke dient te leiden tot een meerderheidsstandpunt.

Artikel 15

Voorzitter, secretaris, leden en hun plaatsvervangers zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen als gevolg van het beroep of het verzoek tot onderzoek hen ter kennis komt. Elke inbreuk op de geheimhouding zal gemeld worden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf die de feiten voorlegt aan het Paritair Comité, die een lid van de Commissie kan uitsluiten. De organisatie die het uitgesloten lid heeft voorgedragen zal voorzien in zijn vervanging.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/11/2015
Registratienr
131288
Geldig van
30/11/2015
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/12/2015
Registratiedatum
10/02/2016
Onderwerp
wijziging van de toepassing van de functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
19/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/08/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
19/09/2016
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
15/03/2018 31/12/2999 03 Beroepenclassificatie
30/11/2015 14/03/2018 03 Beroepenclassificatie
23/06/2014 29/11/2015 03 Beroepenclassificatie
13/01/2014 22/06/2014 03 Beroepenclassificatie
20/12/2012 12/01/2014 03 Beroepenclassificatie
01/10/2007 19/12/2012 03 Beroepenclassificatie
01/02/2009 30/06/2010 03 Beroepenclassificatie
01/10/2007 31/01/2009 03 Beroepenclassificatie
01/10/2007 30/09/2007 03 Beroepenclassificatie
01/07/1997 30/09/2007 03 Beroepenclassificatie
01/10/2007 30/09/2007 03 Beroepenclassificatie
01/07/2010 30/09/2007 03 Beroepenclassificatie