03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 13/03/2008
Geldig vanaf: 01/10/2007
Geldig tot: 30/09/2007

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 23 oktober 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 29 november 2007 onder het nr. 85822/CO/302; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2007.  Zij treedt in werking op 1 oktober 2007.  

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie en vervolgens enkele belangrijke praktische schikkingen. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Groep S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers in vetjes.

Tekst van de CAO van 23 oktober 2007

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast loon.

HOOFDSTUK II - Begrippenkader

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

1°     Taken:   het geheel van activiteiten dat aan een werknemer worden opgedragen om eventueel met behulp van bepaalde middelen een bepaalde functie te vervullen.

2°     Functie:    het geheel van bijeenhorende taken waarvan de samenhang en de aard afhankelijk zijn van de onderneming.

3°     Referentiefunctie: een functie die afgeleid is uit een sectorale taakanalyse en die tot doel heeft als vergelijkingsfunctie te dienen bij het benoemen en omschrijven van iedere functie die in de sector effectief wordt uitgeoefend. De lijst van de bijgevoegde referentiefuncties (bijlage 1) en hun beschrijving (bijlage 2) maakt integraal deel uit van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

4°     Functieweging: de weging van elke referentiefunctie op basis van het universeel analytisch wegingssysteem USB (Universeel Systeem Berenschot). Het resultaat en de verantwoordelijkheid voor de functieweging berusten bij de systeemhouder.

5°     Functiecategorie: al de referentiefuncties die met hun individuele weging vallen binnen éénzelfde van de negen wegings-intervallen die door het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werden vastgesteld.

6°      Loonschaal: een schaal van minimumlonen. Aan elke functiecategorie is één (1) loonschaal gekoppeld. Onder minimumlonen dient verstaan te worden het bruto minimumuurloon voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-uren week.

7°     Functiejaren:    het aantal jaren ervaring die een werknemer verwerft in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.  Functiejaren kunnen op geen enkel ogenblik gekoppeld worden aan de leeftijd van de werknemer.  Een functiejaar gaat in op het ogenblik van het in dienst treden van de werknemer bij zijn werkgever.  Telkenmale vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van indiensttreding wordt aan de werknemer één hoger functiejaar toegekend, ook functiestap genoemd en dit tot de werknemer de 8 functiejaren heeft doorlopen zoals die vermeld worden in de loonschaal van de van toepassing zijnde functiecategorie.

8°      Anciënniteit: de periode van ononderbroken dienst in dezelfde onderneming.

9°     Classificatiecommissie:  de commissie waarvan de bevoegdheid, de samenstelling en de te volgen procedure wordt bepaald in bijlage 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK III - Referentiefuncties

Artikel 3

De in bijlage gevoegde exhaustieve lijst van referentiefuncties vermeldt de functiebenamingen die door de werkgever moeten gebruikt worden. Het is de werkgever verboden andere functiebenamingen te vermelden in de arbeidsovereenkomst en op de loonfiche tenzij zij door het Paritair Comité voor het hotelbedrijf worden goedgekeurd en bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard.

Artikel 4

 De hierna genoemde referentiefuncties hebben een bediendestatuut:

 

 

 Functie  

Weging

 

 Functie

Weging

 

 

 

 

 

 

 

Kassier(ster)

61,5

 

Veiligheidschef(fin)

146

 

Telefonist(e)

79

 

Assistent zaakvoerder

147

 

Kassabediende

81

 

Diëtist(e)

148,5

 

Medewerk(st)er winkel

85,5

 

Verantwoordelijke ontspanningsclub

154

 

Reservatiebediende

88,5

 

Verantwoordelijke diëtetiek

156

 

Night-auditor/Coördinator ontvangster

92

 

Verantwoordelijke productie

156,5

 

Bediende boekhouding

95

 

Directiesecretaresse/secretaris

164

 

Econo(o)m(e)

100

 

Verantwoordelijke recreatie

165

 

F&B analyst

104

 

Assistent(e) van de personeelsverantwoordelijke

165

 

Nachtreceptionist(e)

105

 

Medewerk(st)er PR

166

 

Medewerk(st)er loonadministratie

107

 

Systeemoperator

168

 

Medewerk(st)er personeelsadministratie

108

 

Verantwoordelijke verkooppunt

171

 

Receptionist(e)

112

 

Hoofd huishouding

180

 

Secretaresse(is)

114

 

Kwaliteitscontroleur/-euse

181

 

Verantwoordelijke telefonisten

115

 

Front office manager

183

 

Aanko(o)p(st)er

121

 

(Hoofd)Boekhoud(st)er

186

 

Verantwoordelijke camping

130

 

Boordhofmeester(es)

197,5

 

Verantwoordelijke reservaties

130,5

 

Gerant

204

 

Receptiechef(fin)

139

 

Verantwoordelijke technische dienst

210

 

Assistent(e) banketmanager

144

 

Vertegenwoordig(st)er

210

 

 

 

 

Opleidingsverantwoordelijke

210

HOOFDSTUK IV - Vermelding referentiefunctie in arbeidsovereenkomst

Artikel 5

Bij indienstneming van een werknemer zal de werkgever in de arbeidsovereenkomst voor de functie die de werknemer uitoefent uitsluitend die functiebenaming gebruiken die voorkomt op de lijst van referentiefuncties (bijlage 1).

Deze bepaling is niet van toepassing op functies uitgeoefend door kaderleden die niet door de systeemhouder werden beschreven.

Onder kaderleden dient verstaan te worden de bedienden, met uitsluiting van die welke deel uitmaken van het leidinggevend personeel die in de onderneming een hogere functie uitoefenen en die in het algemeen voorbehouden wordt aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft.

Artikel 6

De werknemer die in een onderneming meerdere functies uitoefent zoals vermeld op de lijst van de referentiefuncties, zal deze referentiefunctie en de daaraan gekoppelde verloning vermeld krijgen op zijn arbeidsovereenkomst en op zijn loonfiche waar hij in de loop van de arbeidsweek of een volledige arbeidscyclus de meeste arbeidsuren aan besteedt.

Artikel 7

Indien de werkgever vaststelt dat in de lijst van de referentiefuncties geen enkele referentiefunctie overeenstemt met de functie zoals zij in zijn onderneming zal moeten uitgeoefend worden, dient de werkgever zich te wenden tot de classificatiecommissie en dit binnen een termijn van 90 kalenderdagen na datum van indiensttreding van de werknemer.

De classificatiecommissie zal een advies formuleren. De werkgever zal de werknemer voorlopig inschalen met een referentiefunctie die zo dicht mogelijk aansluit bij de uitgeoefende functie.

Met behoud van al zijn rechten kan een werknemer het advies inwinnen van de classificatiecommissie met betrekking tot de door zijn werkgever gedane classificatie van zijn functie.

 Een dergelijk advies kan uitsluitend betrekking hebben op feiten waarbij de werknemer van oordeel is dat zijn werkgever hem onderbrengt in een referentiefunctie met een lagere weging die niet overeenstemt met de functie die hij uitoefent.

HOOFDSTUK V - Functiecategorieën

Artikel 8

De werknemers worden ingedeeld in één van de negen onderstaande functiecategorieën, op basis van de weging zoals vermeld in de lijst van de referentiefuncties en bepaald door de systeemhouder.

 

       

Categorie

Wegingsinterval

Weging

Functiebenaming

       
 

I

0-39,5

31,0

Medewerk(st)er office

 

 

31,5

Afruim(st)er

 

 

35,5

Aangestelde toiletten

 

 

36,0

Aangestelde verdeling koffie, dranken en broodjes

II

40 -51,5

40,0

Medewerk(st)er self-service

 

 

40,5

Naaister

 

 

41,5

Hulpkelner(in)/Commis zaal

 

 

41,5

Medewerk(st)er snackbar

 

 

41,5

Hulpkelner(in) banket

 

 

43,5

Hulp-étage-kelner(in)

 

 

43,5

Aangestelde linnen/Linnenverzorg(st)er

 

 

44,0

Aangestelde zaalinrichting/Hulp verhuizer

 

 

45,0

Aangestelde kleedkamer

 

 

46,0

Aangestelde distributie karretjes

 

 

46,0

Kruier/Bagagist(e)

 

 

46,5

Aangestelde kleedkamer recreatie

 

 

47,5

Besteller aan huis van bereide gerechten

 

 

48,0

Kamermeisje/jongen

 

 

48,5

Medewerk(st)er wasserij/droogkuis

 

 

49,0

Schaaldierenspecialist(e)

 

 

49,5

Hulp-barman/Commis-barman/Hulp-barmeid/Hulp-barmeisje

 

 

49,5

Schoonma(a)k(st)er

 

 

50,0

Medewerk(st)er verhuur recreatiemateriaal

 

 

50,5

Loopjongen/Boodschapper/Boodschappenjongen/Boodschapjongen/Boodschappenlo(o)p(st)er

 

 

51,0

Commis/ Keukenhulp/ Keukenjongen/Keukenmeisje

 

 

51,0

Medewerk(st)er keuken

 

 

51,0

Inpaker(ster)/Aangestelde tray-setting

III

52-61

52,5

Medewerk(st)er keuken/Pizzabakker(in)

 

 

54,5

Medewerk(st)er verkoop en controle toegangskaarten

 

 

54,5

Medewerker sneldienstrestauratie – keuken/grill – crew

 

 

54,5

Hulpkassier(ster)

 

 

55,5

Medewerker sneldienstrestauratie – onthaal/zaal - crew

 

 

56,0

Onthaal/Hostess

 

 

56,5

Toonbankbediende/-houd(st)er (bedienen)

 

 

56,5

Banketkelner(in)

 

 

57,5

Medewerk(st)er ontbijt (buffet)

 

 

58,0

Toonbankbediende/-houd(st)er (opwarmen en bedienen)

 

 

58,5

Medewerk(st)er spoelkeuken/Bordenwass(t)er/Bordenwass(t)er alleenwerkend

 

 

58,5

Voerman/Voiturier/Wagenbegeleid(st)er

 

 

59,0

Medewerk(st)er spoelkeuken (groot vaatwerk)/Bordenwass(t)er vast en mobiel keukenmateriaal

 

 

60,5

Frituurbakker(in)

 

 

60,5

Portier

 

 

60,5

Kelner pensiongasten

IV

61,5 - 74,5

61,5

Kassier(ster)

 

 

63,0

Eerste keukenjongen/-meisje - Hoofd keukenhelpers

 

 

65,5

Medewerk(st)er sneldienstrestauratie (Crew)

 

 

66,5

Kelner(in) café

 

 

70,0

Tuinier

 

 

71,5

Aangestelde bevoorrader automaat

 

 

72,5

Rotisseur/Vleesbra(a)d(st)er

 

 

72,5

Tapkastbedien(st)er/Buffetbediende/Buffethoud(st)er/Tapkastdien(st)er

 

 

73,5

Toonbank-kok(kin)/ Rotisseur/Aangestelde grill

 

 

73,5

Toonbankbediende/-houd(st)er (bereiden en bedienen)

 

 

73,5

½ rijleid(st)er banket

V

75 – 94

75,0

Demi-chef de partie

 

 

75,5

Kelner(in) brasserie, taverne, bistrot

 

 

75,5

Etage-kelner(in)

 

 

76,5

½ rijleid(st)er zaal

 

 

76,5

Toonbankbediende/-houd(st)er (bereiden, bedienen, kassa)

 

 

76-80,5

Ambulante verkoper

 

 

79,0

Telefonist(e)/Operator

 

 

79,5

Verko(o)p(st)er mini-bar

 

 

80,0

Schilder

 

 

81,0

Kassabediende

FO cashier

 

 

83,0

Magazijnier(ster)

 

 

84,5

Chauffeur/Chauffeuse goederen

 

 

85,0

Ploegverantwoordelijke (Crew leader)

 

 

85,5

Verko(o)p(st)er medewerker winkel

 

 

87,0

Ploegverantwoordelijke spoelkeuken/Assistent(e) verantw. spoelkeuken

 

 

87,0

Entre-metier/Tussengerechtbereid(st)er

 

 

88,5

Reservatiebediende

 

 

88,5

Rijleid(st)er/Rangkelner(in)

 

 

88,5

Chauffeur/Chauffeuse personentransport

 

 

88,5

Rijleid(st)er/Rangkelner(in) banket

 

 

90,5

Kelner(in) kassier restaurant

 

 

91,0

Ploegverantwoordelijke (Shift leader)

 

 

92,0

Diskjockey

 

 

92,0

Night-auditor/Coördinator ontvangsten

 

 

92,5

92,5

Assistent-diëtist

Barman/Barkeeper/Barmeid/Barmeisje

VI

94,5 - 115,5

94,5

Garde-manger

 

 

95,0

Banketbakker(in)/Patissier

 

 

95,0

Nachtwa(a)k(st)er

 

 

95,0

Medewerk(st)er algemeen onderhoud

 

 

95,0

Bediende boekhouding/Medewerk(st)er crediteuren – debiteuren/Adm bediende

 

 

96,0

Chef de partie koude keuken

 

 

96,0

Verko(o)p(st)er zaal

 

 

96,0

Steward(ess)/Hofmeester(es)

 

 

96,5

Visbereid(st)er

 

 

97,5

Eerste rangkelner(in) banket/Verant. kelners

 

 

97,5

Chef de partie warme keuken

 

 

97,5

Eerste rangkelner(in) zaal

 

 

98,5

Saucier

 

 

98,5

Verantwoordelijke barman/barmeisje/Verantwoordelijke barmeid

 

 

99,0

Wijnkelner(in)/Sommelier

 

 

99,5

Gouvernante d’étage/Gouvernante/Huisdame/Huis-meester/Verant. kamermeisjes/- jongens

 

 

99,5

Verantwoordelijke schoonma(a)k(st)ers

 

 

100,0

Econo(o)m(e)

 

 

101,0

Steward(ess)/train attendant

 

 

101,5

Hoofd linnenafdeling

 

 

104,0

F&B analyst (controller)/Controleur/Controleuse

 

 

105,0

Nachtreceptionist(e)

 

 

105,0

Steward(ess) slaap- en ligwagen

 

 

107,0

Medewerk(st)er loonadministratie

 

 

107,5

Timmerman

 

 

108,0

Medewerk(st)er personeelsadministratie

 

 

110,0

Slager

 

 

110,0

Veiligheidsagent(e)

 

 

111,0

Conciërge/Medewerk(st)er infobalie

 

 

111,5

Kok(kin)-traiteurdienst

 

 

112,0

Receptionist(e)

 

 

114,0

Secretaresse/Secretaris

 

 

115,0

Verantwoordelijke telefonisten/Chief Operator

VII

116-141

118,0

Zwemmeester(es)

 

 

121,0

Animator/Animatrice

 

 

121,0

Aanko(o)p(st)er/Manager purchasing/Purchaser

 

 

121,5

Hulp-kok alleenwerkend

 

 

123,0

Aangestelde thermische installaties

 

 

126,0

Loodgieter

 

 

129,0

Electricien

 

 

130,0

Verantwoordelijke camping

 

 

130,5

Verantwoordelijke reservaties

 

 

131,0

Chef conciërge

 

 

139,0

Chef(fin) receptionisten & receptie/Verantwoordelijke receptie

VIII

141,5 - 170,5

144,0

Assistent(e) banketmanager

 

 

144,0

Assistent(e) verantw. tech. dienst, coördinator, ploegverantwoordelijke

 

 

146,0

Veiligheidschef(fin)

 

 

147,0

Verantwoordelijke spoelkeuken

 

 

147,0

Assistent zaakvoerder

 

 

148,0

Assistent(e) oberkelner roomservice/Assistent(e) hofmeester roomservice

 

 

148,5

Diëtist(e)

 

 

153,5

Assistent(e) oberkelnerzaal/Assistent(e) hofmeester zaal/Assistent(e) maître d'hôtel zaal

 

 

153,5

Assistent(e) oberkelner banket/Assistent(e) hofmeester banket/Assistent(e) maître d’hôtel banket

 

 

154,0

Verantwoordelijke ontspanningsclub

 

 

155,5

Adjunct boordhofmeester(es)

 

 

156,0

Verantwoordelijke diëtetiek

 

 

156,5

Verantwoordelijke productie

 

 

157,5

Kok(kin)/Kok(kin) alleenwerkend

 

 

159,0

Onderchef(fin) keuken/Sous-chef

 

 

164,0

Directiesecretaresse/-secretaris

 

 

165,0

Verantwoordelijke recreatie

 

 

165,0

Assistent(e) van de personeelsverant.

 

 

166,0

Medewerk(st)er PR/Marketing-Publiciteit

 

 

168,0

Systeemoperator/Verantw. informatica

IX

171

171,0

Verantw. verkooppunt self. cafetaria

 

 

180,0

Hoofd huishouding/Execut. housekeeping

 

 

181,0

Kwaliteitscontroleur/-euse

 

 

183,0

Front office manager

 

 

186,0

Oberkelner(in) roomservice/Hofmeester(es) roomservice

 

 

186,0

(Hoofd)boekhouder(ster)

 

 

189,5

Maître d'hôtel/Hofmeester(es)/Oberkelner(in) zaal

 

 

189,5

Maître d'hôtel/Hofmeester(es) banket/Oberkelner(in) banket

 

 

192,0

Chef-gerant

 

 

197,5

Boordhofmeester(es)

 

 

204,0

Gerant/ Restaurantmanager

 

 

206,0

Keukenchef(fin)/Keukenverantwoord.

 

 

210,0

210,0

 

 

210,0

Verantwoordelijke technische dienst

Vertegenwoordig(st)er/Commerciële medewerk(st)er/Sales-promotor/Sales-executive/Sales-representatieve

 

Opleidingsverantwoordelijke

 

 

HOOFDSTUK VI - Inschaling

A.      Algemeen principe

Artikel 9

Bij indienstneming worden de werknemers ingeschaald in functie van hun referentiefunctie met de overeenstemmende functiecategorie op de lijn met nul functiejaren, en dit voor een periode van 6 maanden of 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde functie in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.

Eens het hierboven vermeld aantal maanden of dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald en dit tot de eerste dag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van zijn arbeidsovereenkomst.

De overstap naar de volgende functiejaren heeft plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de volgende verjaardagen van de arbeidsovereenkomst, in zoverre de werknemer een referentiefunctie uitoefent die tot eenzelfde functiecategorie behoort in dezelfde onderneming.

De werknemer die in dezelfde onderneming overstapt naar een nieuwe referentiefunctie in een hogere functiecategorie, wordt ingeschaald op het eerste minimumuurloon te rekenen vanaf 0 functiejaren, in vergelijking met het minimumuurloon dat hij had op het ogenblik van zijn overstap, en op dezelfde of dichtstbijzijnde trap van functiejaren die voorzien wordt in de nieuwe functiecategorie waarin hij wordt ondergebracht en dit ongeacht het aantal functiejaren die hij in zijn oude functiecategorie in de onderneming had verworven. De inschaling in een hogere functiecategorie ten gevolge van een promotie mag nooit een lager loon tot gevolg hebben. De ancienniteit in de nieuwe functiecategorie zal de ancienniteit zijn die overeenstemt met het in de nieuwe functiecategorie toegekende loon.

De werknemers in dienst op 1 oktober 2007 behouden voor hun inschaling hun reeds verworven functiejaren.

Voor het bepalen van het aantal functiejaren die een werknemer effectief heeft verworven, zullen de doorlopen instapjaren niet in aanmerking genomen worden.

B.      Uitzonderingen

1.      Crew (referentiefunctie 116 B)

Artikel 10

De referentiefunctie crew (116B) zal maximaal gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van indiensttreding in de onderneming,  worden ingeschaald in functiecategorie III en zal de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van de arbeidsovereenkomst ingeschaald worden in functiecategorie IV op 1 functiejaar.

2.      Chef de partie warm en koud

Artikel 11

De chef de partie warm en koud zal bij indiensttreding ingeschaald worden in de functiecategorie VI en een minimumuurloon genieten van 8 functiejaren.

3.      Kaderleden

Artikel 12

Functies die door kaderleden worden uitgeoefend zoals bepaald in artikel 5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die niet werden beschreven door de systeemhouder, worden ingeschaald in functiecategorie IX.

4.      Leerlingen en studenten

Artikel 13

De leerlingen en studenten, met uitzondering van de leerlingen en studenten van de hotelscholen, tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, worden ingeschaald in twee functiecategorieën lager dan deze die overeenstemt met de functiecategorie waarin zij volgens hun referentiefunctie zouden ingeschaald worden.

HOOFDSTUK VIII - Anciënniteit

A.      Algemeen principe

Artikel 14

De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht –t.t.z. de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag van zijn arbeidsovereenkomst – op een minimumloon verhoogd met 1% berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het achtste functiejaar.  Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

B.      Seizoenwerknemers

Artikel 15

§1. “De werknemer die gebonden is door een arbeidsovereenkomst van minstens twee maanden die vallen in de periode van 1 mei tot 30 september, met een wekelijkse arbeidsduur die ten minste gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking met dezelfde werkgever in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centra zoals omschreven in artikel 15 § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 inzake de arbeidsduur en de arbeidsduurvermindering”.

§ 2. Voor de werknemers die beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in § 1 van onderhavig artikel worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.

Onverminderd de bepalingen van artikel 9 met betrekking tot de inschaling op 0 en 1 functiejaar zal de werknemer die telkenmale 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, recht hebben op het minimumloon van één hoger functiejaar.

Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 2.560 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij nul functiejaren.

Artikel 16

In de ondernemingen waar reeds een gelijkwaardige of gun­stigere anciënniteitsregeling toegekend wordt, blijft deze gehandhaafd en zijn de bepalingen van dit hoofdstuk niet van toepassing.

HOOFDSTUK IX -  Classificatiecommissie

Artikel 17

De bevoegdheid, de samenstelling en de te volgen procedure worden bepaald in bijlage 3 bij onderhavige overeenkomst.

HOOFDSTUK X - Slotbepalingen

Artikel 18

Op 1 oktober 2007 worden werknemers, die ingeschaald werden in één van de instapjaren zoals vermeld in artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997 tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector, ingeschaald op de nullijn van dezelfde functiecategorie en dit voor een periode van 6 maanden te rekenen vanaf 1 oktober 2007.

Artikel 19

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2007 en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst nr 1 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997, tot invoering van een functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elke van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Bijlage 1: Exhaustieve lijst van referentiefuncties

Afdeling keuken

102

Keukenjongen/-meisje/keukenhulp/commis  

Code: II

103

Eerste keukenjongen/-meisje/hoofd keukenhelpers

Code: IV

104

Demi-chef de partie

Code: V

105

Chef de partie koude keuken

Code: VI

106

Chef de partie warme keuken

Code: VI

107/108

 Banketbakker(in)–patissier

Code: VI

109

Saucier

Code: VI

110

Visbereider/-bereidster

Code: VI

111

Garde-manger

Code: VI

112

Onderchef(fin) keuken/sous-chef

Code: VIII

113A

Kok(in)/kok(in) alleenwerkend

Code: VIII

113B

Chef gérant

Code: IX

113C

Hulp – kok alleenwerkend (m/v)

Code: VII

114

Keukenverantwoordelijke/keukenchef(fin)

Code: IX

116A

Medewerk(st)er keuken

Code: II

116B

Mederwerk(st)er sneldienstrestauratie crew

Code: IV

116C

Medewerk(st)er keuken – pizzabakker(in)

Code: III

116D

Medewerk(st)er sneldienstrestauratie-keuken/grill – crew

Code: III

117A

Ploegverantwoordelijke (crew-leader)

Code: V

117B

Ploegverantwoordelijke (shift leader)

Code: V

118

Verantwoordelijke productie

Code: VIII

121

Toonbank-kok/rotisseur/aangestelde grill

Code: IV

122

Kok(in) – traiteurdienst

Code: VI

123

Frituurbakker(in)

Code: III

124

Medewerk(st)er office (m/v)

Code: I

125

Medewerker snackbar

Code: II

126

Medewerker spoelkeuken/bordenwass(t)er/bordenwass(t)er alléénwerkend

Code: III

127

 

Medewerk(st)er spoelkeuken (groot vaatwerk)/Bordenwass(t)er vast en mobiel keukenmateriaal

Code: III

128

Ploegverantwoordelijke bordenwass(t)ers /Assistent(e) verantwoordelijke spoelkeuken

Code: V

129

Verantwoordelijke spoelkeuken

Code: VIII

130

Slager

Code: VI

131

Schaaldierenspecialist(e)/ecailler

Code: II

132

Entre-mettier/tussengerechtbereid(st)er

Code: V

133

Rotisseur/vleesbra(a)d(st)er

Code: IV

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0301.

Afdeling bediening

202-205

Hulpkelner(in)/commis

Code: II

206A

Kelner(in) klassiek restaurant

Code: V

206B

Kelner(in) brasserie, taverne, bistro

Code: V

206C

Kelner(in) café

Code: IV

206D

Kelner pensiongasten

Code: III

207

1/2 rijleid(st)er

Code: V

208

Rangkelner(in)/rijleid(st)er

Code: V

209

Eerste rangkelner(in)/verantwoordelijke kelners

Code: VI

210

Wijnkelner(in)/sommelier

Code: VI

211A

Assistent(e) oberkelner(in)/assistent(e) maître d'hôtel/assistent(e) hofmeester(es)

Code: VIII

211B

Oberkelner(in)/hofmeester(es)/maître d'hôtel

Code: IX

212

Hulp-barman/barmeid/commis barman/hulp-barmeisje

Code: II

213

Barman/barkeeper/barmeisje/barmeid

Code: V

214

Verantwoordelijke barman/barmeisje/barmeid

Code: VI

216

Tapkastbedien(st)er/buffetbediende/buffethoud(st)er/tapkastdien(st)er

Code: IV

217A

Medewerk(st)er self-service/medewerk(st)er zelfbediening

Code: II

217B

Toonbankbediende/-houd(st)er (bedienen)

Code: III

217C

Toonbankbediende/-houd(st)er (opwarmen en bedienen)

Code: III

217D

Toonbankbediende/houd(st)er (bereiden en bedienen)

Code: IV

217E

Toonbankbediende/-houd(st)er (bereiden, bedienen, kassa)

Code: V

217F

Medewerker sneldienstrestauratie-onthaal/zaal-crew (m/v)

Code: III

218

Onthaal/hostess

Code: III

220

Kassier(ster)

Code: IV

221

Hulp-kassier(ster)

Code: III

222-223

Verantwoordelijke verkoopspunt self-service cafetaria

Code: IX

224

Afruim(st)er

Code: I

226

Inpak(st)(k)er – aangestelde tray-setting

Code: II

226B

Aangestelde verdeling koffie, dranken en broodjes

Code: I

226C

Assistent-diëtist(e)

Code: V

227

Aangestelde distributie karretjes

Code: II

228A

Chauffeur/chauffeuse goederentransport

Code: V

228B

Chauffeur/chauffeuse personentransport

Code: V

229

Aangestelde bevoorrader automaten

Code: IV

230

Verko(o)p(st)er/medewerk(st)er winkel

Code: V

231

Verko(o)p(st)er mini-bar

Code: V

232

Verko(o)p(st)er zaal

Code: VI

233

Steward(ess)/hofmeester(es)

Code: VI

234

Medewerk(st)er ontbijt(buffet)

Code: III

235

Hulpkelner(in)/commis

Code: II

236

1/2 rijleid(st)er

Code: IV

237

Rangkelner(in)/rijleid(st)er

Code: V

238

Eerste rangkelner(in)

Code: VI

239

Assistent(e) maître d'hôtel/assistent(e) oberkelner/assistent(e) hofmeester

Code: VIII

240

Oberkelner(in)/hofmeester(es)/maître d'hôtel

Code: IX

241

Banketkelner(in)

Code: III

242

Besteller aan huis van bereide gerechten (pizza's, …)

Code: II

243

Steward(ess)/train attendant

Code: VI

250

Ambulante verkoper (m/v)

Code: V

Commentaar: voor de beschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0302.

Afdeling Front office – receptie

301                 

 

Boodschapper/boodschappenjongen/boodschapjongen/        boodschappenlo(o)p(st)er / loopjongen

Code: II

302

Kruier/bagagist

Code: II

303

Voiturier/voerman

Code: III

304

Portier

Code: III

305A

Conciërge/medewerk(st)er infobalie

Code: VI

305B

Chef conciërge

Code: VII

306

 

Receptionnist(e)/klantendienst-guestservice agent/ploegverantwoordelijke receptionisten (shift-leader)

Code: VI

307

Verantwoordelijke receptie/chef(fin)/receptionisten/receptiechef(fin)

Code: VII

309

Reservatiebediende

Code: V

310

Verantwoordelijke reservaties/reservations supervisor

Code: VII

311

Kassabediende/Front Office Cashier

Code: V

313

Telefonist(e)/operator

Code: V

314

Verantwoordelijke telefonisten/Chief Operator

Code: VI

316

Nacht-receptionist(e)

Code: VI

317

Nachtwa(a)k(st)er

Code: VI

318A

Veiligheidsagent(e)/bewa(a)k(st)er

Code: VI

318B

Veiligheidschef(fin)/chef(fin) bewaking

Code: VIII

319

Aangestelde kleedkamer

Code: II

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0303.

Afdeling Kamerdiensten – roomservice

401

Hulp etage-kelner(in)

Code: II

402

Etage-kelner(in)

Code: V

403

Assistent(e) oberkelner roomservice/assistent(e) hofmeester roomservice

Code: VIII

404

Oberkelner(in)/hofmeester(es)

Code: IX

406

Steward(ess) slaap- en ligwagen

Code: VI

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0304.

Afdeling Schoonmaak - Housekeeping

500A

Kamermeisje/jongen

Code: II

500B

 

Gouvernante/huisdame/huismeester/gouvernante d'étage/Verantwoordelijke kamermeisjes/jongens

Code: VI

501

Schoonma(a)k(st)er

Code: II

502

Verantwoordelijke schoonma(a)k(st)ers

Code: VI

503

Aangestelde linnen/linnenverzorg(st)er

Code: II

504

Naaister

Code: II

505

Mederwerk(st)er wasserij/droogkuis

Code: II

506

Hoofd linnenafdeling

Code: VI

507

Hoofd huishouden/executive housekeeping

Code: IX

509

Aangestelde toiletten

Code: I

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0305.

Afdeling Recreatie


601

Aangestelde kleedkamer

Code: II

603

Animator/animatrice

Code: VII

604

Zwemmeester(es)

Code: VII

605

Verantwoordelijke ontspanningsclub

Code: VIII

606

Diskjockey

Code: V

609

Medewerk(st)er verhuur recreatiemateriaal

Code: II

610

Medewerk(st)er verkoop en controle toegangskaarten

Code: III

611

Verantwoordelijke recreatie/recreatiemanager

Code: VIII

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0306.

Afdeling Technische Dienst

701

Aangestelde zaalinrichting/hulp verhuizer

Code: II

702

Medewerk(st)er algemeen onderhoud

Code: VI

703

Timmerman

Code: VI

704

Elektricien

Code: VII

705

Loodgieter

Code: VII

706

Schilder

Code: V

707

Aangestelde thermische installaties

Code: VII

708

Tuinier

Code: IV

709

Verantwoordelijke Technische Dienst

Code: IX

710

Assistent(e) verantwoordelijke technische dienst/coördinator, ploegverantwoordelijke

Code: VIII

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0307.

        Afdeling Administratie

801

Magazijnier(ster)

Code: V

802

Econo(o)m(e)

Code: VI

803

Aankoop(st)er/manager purchasing/purchaser

Code: VII

804

F&B analyst (controller)/controleur(euse)

Code: VI

805

Gerant/restaurantmanager

Code: IX

806

Assistent zaakvoerder

Code: VIII

807

Front office manager/verantwoordelijke receptie

Code: IX

809

Assistent(e) banket manager

Code: VIII

812

Verantwoordelijke diëtetiek

Code: VIII

813

Diëtist(e)

Code: VIII

814

Boordhofmeester(es)

Code: IX

815

Adjunct boordhofmeester(es)

Code: VIII

816

Kwaliteitscontroleur/-controleuse

Code: IX

817

Bediende boekhouding/medewerk(st)er crediteuren/debiteuren/adm. bediende

Code: VI

818

(Hoofd)Boekhoud(st)er

Code: IX

819

Medewerk(st)er loonadministratie

Code: VI

821

Night-auditor/coördinator ontvangsten

Code: V

822

Systeemoperator/verantwoordelijke informatica

Code: VIII

824

 

Commerciële medewerk(st)er/vertegenwoordig(st)er/Sales Promotor/Sales

Executive/Sales Representative

Code: IX

825

Medewerk(st)er PR marketing – publiciteit

Code: VIII

826A

Assistent(e) van de personeelsverantwoordelijke

Code: VIII

826B

Medewerk(st)er personeelsadministratie

Code: VI

827

Opleidingsverantwoordelijke

Code: IX

828

Secretaresse/secretaris

Code: VI

829

Directiesecretaresse/-secretaris

Code: VIII

834

Verantwoordelijke camping

Code: VII

Commentaar: voor de omschrijving van deze functies verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0308.

Bijlage 2: Beschrijving van de referentiefuncties

Commentaar: voor de beschrijving van deze functies zie de Hfdst. 0301 tot en met 0308.

Bijlage 3: Reglement van de classificatiecommissie

Bevoegdheid

Artikel 1

In de schoot van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf wordt op 1 juli 1997 een classificatiecom­mis­sie opgericht die zal fungeren als verzoenings­bureau belast met de behandeling van geschillen tussen indivi­duele werknemers en hun werkgever in verband met de toepassing van onder­havige collec­tieve arbeidsovereenkomst in een onderneming.

 De classificatiecommissie kan eveneens fungeren als werkgroep die advies uitbrengt aan het Paritair Comité voor het hotelbedrijf wanneer nieuwe referentiefuncties dienen beschreven en gewogen te worden en er maatrege­len moeten getroffen worden om het functieclassificatiesysteem te onder­houden.

Samenstelling

Artikel 2

a.    De classificatiecommissie is samengesteld uit zes leden van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, aangeduid door de werknemers­organisaties, zes leden en zes plaatsvervangers van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf,  aangeduid door de werkgeversorganisa­ties.

b.    De commissie beraadslaagt en adviseert alleen dan geldig, wanneer ten minste 3 leden die de werkgevers vertegenwoordigen en ten minste 3 leden die de werknemers vertegenwoordigen, aanwezig zijn.

c.     Als voorzitter van de classificatiecommissie fungeert de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

d.    De classificatiecommissie wordt bijgestaan door een secretaris die geen stemrecht heeft en aangeduid wordt door de raad van bestuur van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante Bedrijven.

e.    De classificatiecommissie bepaalt de taken van de secretaris.

f.     De classificatiecommissie kan zich in voorkomende gevallen laten bijstaan door een expert van de systeemhouder die als externe deskundige geen deel uitmaakt van de classificatiecommissie en geen stemrecht heeft.

g.    De vergoeding van de leden en de externe deskundige en de kosten die ten laste vallen van de werkgevers in geval van aanstelling van een externe deskundige, worden vastgelegd in een door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven vast te stellen regeling.

Procedure van verzoening

Artikel  3

§1.        Nadat de werknemer eventueel samen met een syndicaal vertegenwoordi­ger, schriftelijk zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt tegen de classificatie van zijn functie, bij zijn hiërarchische leiding en/of bij de personeelsdirecteur en/of zijn werkgever en er binnen de 30 kalenderdagen geen akkoord kan gevonden worden, kan de werknemer en/of de syndicaal vertegenwoordiger binnen de 60 dagen nadat het bezwaar aan de werkgever werd betekend, advies inwinnen van de classificatiecommissie.

De vraag om advies wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een ondertekend en gedagtekend bezwaarschrift bij de secretaris van de classificatiecommissie.  Het bezwaarschrift dient op een speciaal daartoe bestemd formulier ingediend te worden, dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de classificatiecommissie of bij de werkge­vers- of werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité.

§2.         Indien de werkgever op 1.7.1997 vaststelt dat in de lijst van referentiefuncties een enkele functie overeenstemt met de functie zoals zij in zijn onderneming wordt uitgeoefend, dient hij een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift tot onderzoek van de functie in te dienen bij de secretaris van de classificatiecommissie die zetelt als werkgroep die advies uitbrengt aan het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en dit binnen een termijn van 90 kalenderdagen.

Indien een werkgever een werknemer in dienst neemt na 1 juli 1997 en vaststelt dat in de lijst van de referentiefuncties geen enkele functie overeenstemt met de functies zoals zij in zijn onderneming zal moeten uitgeoefend worden, dient hij een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift tot onderzoek van de functie in te dienen bij de secretaris van de classificatiecommissie en dit binnen een termijn van 90 kalenderdagen na datum van indiensttreding van de werknemers. Het verzoekschrift tot onderzoek dient op een speciaal daartoe bestemd formulier ingediend te worden, dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de classifica­tiecommissie.

Artikel 4

§1.        Het bezwaarschrift dient tenminste de hiernavolgende vermeldingen te omvatten :

                   a.         Naam, voornaam en woonplaats van de werknemer.

                   b.        Naam, voornaam en woonplaats van de werkgever.

                   c.         Naam en adres van de onderneming.

                   d.        Indien de werknemer zich wil laten bijstaan, naam en adres van de persoon die hem zal bijstaan.

                   e.        De functiebenaming en de functieomschrijving waarin de werkne­mer werd ingedeeld.

                   f.         Een zo'n nauwkeurig mogelijk gemotiveerde omschrijving van het bezwaar en/of het eventueel gaat om een betwisting over de functiebenaming, de functie-omschrijving of beiden.

 

§1.        Het verzoekschrift tot onderzoek dient tenminste de hiernavolgende vermeldingen te bevatten:

                   a.         Naam, voornaam en woonplaats van de werkgever

                   b.        Naam, voornaam en woonplaats van de werknemer

                   c.         Naam en adres van de onderneming

                   d.        De functie in de onderneming die met geen enkele functie overeenstemt in de lijst van de referentiefuncties

                   e.        Een zo'n nauwkeurig mogelijke beschrijving van de functie in de onderneming.

Artikel  5

De classificatiecommissie heeft tot taak te onderzoeken of :

-     de procedure met betrekking tot de functie-indeling werd gevolgd.

-     de feitelijke functie-inhoud overeenstemt met de referentiefunctie.

-     de werknemer werd ingeschaald in de overeenstemmende loonklasse.

Artikel 6

De classificatiecommissie kan, indien zij dit nodig acht, partijen horen en indien zij niet tot een advies kan komen, beroep doen op een externe deskundige om de functie te onderzoeken en te waarderen.

Artikel 7

Na ontvangst van het door de werknemer ingediende bezwaarschrift of het door de werkgever ingediende verzoekschrift tot onderzoek, bevestigt de secretaris binnen de 8 kalenderdagen de ontvangst van het bezwaarschrift of het verzoekschrift aan respectievelijk de werknemer en de werkgever.

Artikel 8

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het door de werknemer ingediende bezwaarschrift of na ontvangst van het door de werkgever ingediende verzoekschrift tot onderzoek, stuurt de secretaris een bericht met de vermelding of het bezwaarschrift of verzoekschrift al dan niet beantwoordt aan de in artikel 3 en 4 bepaalde voorwaarden; bij onvolledig­heid zal hij zijn opmerkingen formuleren en stelt hij de werknemer of werkgever in de gelegenheid om binnen de 30 kalenderdagen na het bericht van de secretaris, het aan te vullen of te verduidelijken.

Artikel 9

De secretaris maakt een kopie van het bezwaarschrift of verzoek­schrift, eventueel aangevuld of verduidelijkt over aan de werkgever, ingeval van een bezwaarschrift, de voorzitter en de leden van de classifica­tiecommissie.

Artikel 10

Na de ontvangstmelding van het bezwaarschrift of het verzoek­schrift tot onderzoek nodigt de voorzitter de leden van de classificatiecom­missie en de betrokken partij(en), uit op een zitting om de ingediende bezwaar­schriften of verzoekschriften tot onderzoek in behandeling te nemen.

De secretaris verstuurt de uitnodiging voor de vergadering tenminste 14 dagen voor de zitting.

Artikel 11 

Het advies in verband met een bezwaarschrift zal ter zitting genotuleerd en getekend worden door de voorzitter en secretaris van de classificatiecommis­sie en ter kennis gebracht worden van de partijen die bij het geschil betrokken zijn.

Artikel 12

De classificatiecommissie brengt advies uit binnen de twee maanden die volgen op de zitting waarin het bezwaarschrift of het verzoekschrift in behandeling werd genomen.  De classificatiecommissie kan vooraleer een advies te formuleren, het oordeel inwinnen van een deskundige. Het advies dient de gronden te bevatten waarop zij berust en dient eventueel de ingangsdatum te bepalen.

Artikel 13 

Elk advies van de classificatiecommissie wordt genomen met een dubbele meerderheid die bestaat uit een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en/of plaatsvervangers van de werknemersorganisaties en een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en/of plaatsvervangers van de werkgeversorganisaties. Bij staking van stemmen vindt er een heroverweging plaats na eventueel advies ingewonnen te hebben bij de expert, welke dient te leiden tot een meerderheidsstandpunt.

Artikel 14

Voorzitter, secretaris, leden en hun plaatsvervangers zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen als gevolg van het beroep of het verzoek tot onderzoek hen ter kennis komt.

 

Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

·       de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;

·       de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststel­ling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van het GROEP S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van iedere nieuw aangeworven werknemer en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/10/2007
Registratienr
85822
Geldig van
01/10/2007
Geldig tot
01/10/2007
Neerleggingsdatum
30/10/2007
Registratiedatum
29/11/2007
Onderwerp
functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
18/12/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/03/2009
Gepubliceerd in het B.St. van
22/10/2009
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
15/03/2018 31/12/2999 03 Beroepenclassificatie
30/11/2015 14/03/2018 03 Beroepenclassificatie
23/06/2014 29/11/2015 03 Beroepenclassificatie
13/01/2014 22/06/2014 03 Beroepenclassificatie
20/12/2012 12/01/2014 03 Beroepenclassificatie
01/10/2007 19/12/2012 03 Beroepenclassificatie
01/02/2009 30/06/2010 03 Beroepenclassificatie
01/10/2007 31/01/2009 03 Beroepenclassificatie
01/10/2007 30/09/2007 03 Beroepenclassificatie
01/07/1997 30/09/2007 03 Beroepenclassificatie
01/10/2007 30/09/2007 03 Beroepenclassificatie
01/07/2010 30/09/2007 03 Beroepenclassificatie