02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 06/10/2017
Geldig vanaf: 07/10/2017

  • hotels, restaurants en cafés
  • RSZ kengetal :
    • gewone werknemers = 017
    • gelegenheidswerknemers = 317

In het Belgisch Staatsblad van 30 april 1975 verscheen het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en tot vast­stelling van het aantal leden ervan.

Wij geven u hierna de bepalingen inzake de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, aange­vuld met enige commentaar.

1. Bevoegdheid van het paritair comité

Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor het hotelbedrijf" dat bevoegd is voor de werk­nemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de hotels, restaurants en cafés.

Hieronder vallen: motels, logementen, pensions, homes (met uitzondering van die welke onder het Pari­tair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen ressorteren), rusthuizen, slaap­wagens, res­­tau­­­ratie­­­­wagens, buffet­wagens, snackbardienst van de treinen, traiteurs, messes, kantines, privé-kringen, bars, snack­bars, zelfbediening, automaten, buffetten, toonbanken, banketsalons die niet bij een klein­banket­­bak­kerij behoren; alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers, toeristen, kost­gangers of betalende gasten worden ontvangen en, in het algemeen, alle gelegenheden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of logies wordt verschaft.

Volgens de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen is het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ook bevoegd voor de volgende bedrijven:

de pretparken, met uitsluiting van de werkgevers en werknemers die omwille van hun activiteit vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf; appartementen die verhuurd worden en waar hoteldiensten geleverd worden; cateringbedrijven.

2. Commentaar

Het Paritair Comité voor het hotelbedrijf is bevoegd voor de rusthuizen en komt hiermede in concurrentie met het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330). De Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO heeft in een brief van 21 oktober 1982 de volgende gedrags­lijn vastgelegd.

Res­sorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330), bejaardentehuizen die tegelijkertijd:

  • gezondheidszorgen verstrekken met eigen personeel;
  • regelmatig bezocht worden door een geneesheer of een zelfstandige verpleegster (waarbij een zekere overeen­­­komst tussen het bejaardentehuis en de zorgenverstrekker wordt verondersteld);
  • en waar­van de verantwoordelijke houder is van een diploma van geneesheer of verpleger.

Historiek
07/10/2017 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/10/2013 06/10/2017 02 Bevoegdheid van het paritair comité
18/08/1992 30/09/2013 02 Toepassingsgebied