Sectorakkoord 2021-2022

23/11/2021

In het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01) werd op 29 oktober 2023 een sectoraal akkoord voor 2021-2022 gesloten.

Opgelet ! Het gaat om een akkoord. De verschillende cao’s ter uitvoering moeten nog gesloten worden. De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen ten gepaste tijden aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden:

1. Koopkracht

1.1. Lonen (1 januari 2022)

1 januari 2022 (hoofdstukken 0402 en 0404): worden het gemiddeld minimum maandinkomen, de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd met 10 euro bruto per maand.

1.2. Eénmalige premie (december 2021)

Bedienden en arbeiders in dienst op 30 september 2021 (exclusief de langdurige zieken, d.w.z. langer dan 12 maanden ziek): éénmalige premie van 70 EUR bruto (prorata deeltijdse werknemers).

1.3. Coronapremie (consumptiecheque) (december 2021)

Dit voordeel moet worden toegekend volgens de voorwaarden die door de sector werden bepaald. Er is geen omzetting mogelijk.

Zie hoofdstuk 0605.

1.3.1. Bedrag

Voor werknemers van de bedrijven in PC 202 (met uitzondering van Match en Mestdagh) en PC 312 (met uitzondering van Cora en Hema), zal het bedrag 500 euro bedragen.

Voor werknemers van het bedrijf Hema, zal het bedrag 250 euro bedragen.

Voor werknemers van de bedrijven Cora, Match en Mestdagh zal het bedrag 200 euro bedragen.

Voor werknemers van de bedrijven in PC 311, zal het bedrag van de premie 250 euro bedragen, voor zover deze ondernemingen zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) hebben gekend.

1.3.2. Voorwaarden

Werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben (exclusief de langdurige zieken, d.w.z. langer dan 12 maanden ziek) op 30 september 2021 en op het moment van de uitbetaling komen in aanmerking voor de premie.

Aan de deeltijdse werknemers zullen deze voordelen naar verhouding tot hun effectieve gepresteerde en gelijkgestelde uren tussen 1 januari 2021 en 31 oktober 2021 toegekend worden.

Deze coronapremie zal niet in aanmerking komen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Deze coronapremie is een eenmalige premie die tegelijk met de eindejaarspremie van 2021 zal worden uitbetaald.

2. Omzetting

2.1. Ecocheques

Ecocheques (hoofdstuk 54) kunnen in het bedrijf worden omgezet in een ander voordeel door een collectieve arbeidsovereenkomst die vóór 31 januari 2022 wordt gesloten.

2.2. Premie 250 euro

De premie van 250 euro (hoofdstuk 0604) is via bedrijfs‐cao gesloten vóór 31 januari 2022 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omzetbaar in één van de volgende voordelen of een combinatie ervan met een gelijke totale waarde:

  • 1,45 euro toekenning of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques;
  • verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 euro en een bruto jaarpremie van 74 euro;
  • verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 euro en een jaarlijkse storting van 85 euro in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan);
  • een jaarlijkse storting van 289 euro in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan).

De brutopremie of de premie te storten in het groepsverzekeringsplan zal aan de deeltijdse werknemers betaald worden in verhouding tot hun prestaties.

De onderhandelingen op bedrijfsvlak kunnen enkel betrekking hebben op de keuze van één of een combinatie van meerdere opties uit het bovenstaand menu, niet op de bedragen zelf van elke keuze.

Bij gebrek aan bedrijfsakkoord vóór 31 januari 2022 zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie van toepassing zijn.

2.3. Premie 70 euro

De omzetting van deze premie van 70 euro (hoofdstuk 0602) in een gelijkwaardig voordeel kan worden geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomst, die uiterlijk op 31 januari 2022 op het niveau van de onderneming wordt gesloten.

3. Mobiliteit

1 januari 2022:

  • Privévervoer (hoofdstuk 1201) : wordt het plafond van 35.000 euro voor de terugbetaling van privévervoerskosten verhoogd tot 37.500 euro.

4. Vergoedingen (sociaal fonds)

Tussenkomsten blijven behouden (hoofdstuk 20): opleiding, aanvulling tijdskrediet, definitieve lichamelijke ongeschiktheid, aanwervingspremie – 26 jaar, kinderopvang (de leeftijdsvoorwaarde is verhoogd van 3 tot 6 jaar oud).

5. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels (nu 60 jaar):

  • SWT zwaar beroep (hoofdstuk 2102): 60 jaar – 35 jaar loopbaan;
  • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103): 60 jaar – 33 jaar loopbaan;
  • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 60 jaar – 40 jaar loopbaan.

6. Tijdskrediet

  • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803): 55 jaar (vermindering 1/5 en vermindering ½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan;
  • Tijdskrediet met motief: verlenging voor 2021-2022 van de vorige cao (zie hoofdstuk 2801).  

7. Opleiding

Opleidingsinspanning (hoofdstuk 4801): 5 dagen gemiddeld, per voltijds equivalent, voor de jaren 2021-2022 samen.

8. Arbeidsduur

Vanaf de ondertekening van dit sectorakkoord worden de uurroosters van voltijdse werknemers met variabele uurroosters bekendgemaakt binnen dezelfde termijn als die voor deeltijdse werknemers met variabele uurroosters.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.