1903 4802 Risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 06/08/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 2 mei 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsovereenkomsten en geregistreerd op 25 mei 2012 onder het nr. 109691/CO/202.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Wij geven u hierna de integrale tekst van de CAO.

Tekst van de C.A.O.

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitzondering van de werkgevers en de bedienden die vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

Hoofdstuk II - Bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de Hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

De sociale partners verbinden er zich toe deze CAO aan te passen in geval van wijziging van de wetgeving zodat de sector zijn verplichtingen naleeft in verband met de risicogroepen vermeld in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

Deze CAO voert de bepalingen uit van het sectoraal akkoord 2011-2012.

Artikel 3

Een maandelijkse toeslag boven op de RVA-uitkering zal door het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen toegekend worden in geval van haltijds tijdskrediet in de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende het tijdskrediet (geregistreerd de 17 januari 2012 onder nr 107745/CO/20200).

Het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, kent eveneens een aanpassingstoelage toe van 123,95 euro per maand voor de bedienden van de sector, gedurende de 24 eerste maanden van hun definitieve arbeidsongeschiktheid.

Artikel 4

Het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen kent financiële tussenkomsten toe in de kost van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen zoals bepaald door de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers voor 31 maart 2011 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,335%, berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester 2010.

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, voor 1 januari 2011 een kopie van de aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2010 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.

Met het oog op de financiering van deze tussenkomst, storten de werkgevers voor 31 maart 2012 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,32% berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester van het jaar 2011.

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, voor 1 januari 2012 een kopie van de aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2011 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.

De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het "Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen" en tot vaststelling van de statuten ervan (geregistreerd de 22 april 2007 onder nr 82612/CO/20200), algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 2007 (B.S. 30/10/2007) zijn van toepassing.

Artikel 5

Het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voor de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen wordt, op voorstel van de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Hoofdstuk III - Slotbepalingen

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 9 december 2011 betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen (geregistreerd de 17 januari 2012 onder nr 107747/CO/20200) en heft ze op. Ze treedt in werking op 1 januari 2011 en stopt op 31 december 2012.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/05/2012
Registratienr
109691
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
07/05/2012
Registratiedatum
25/05/2012
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
19/06/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/03/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
21/08/2013
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen
01/01/2017 31/12/2016 1903 4802 Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen
01/01/2015 31/12/2014 1903 4802 Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Risicogroepen
01/01/2011 31/12/2010 1903 4802 Risicogroepen
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Risicogroepen
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Risicogroepen
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Risicogroepen
01/01/2002 31/12/2005 1903 Risicogroepen
01/01/2002 31/12/2004 1903 4802 Risicogroepen
01/01/1999 31/12/2001 1903 4802 Risicogroepen