4801 Beroepsopleiding

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 04/05/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswarenn werd er op 9 december 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de beroepsopleinding. Zij werd neergelegd bij de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 17 januari 2011 onder het nr. 107748/CO/202. Het bericht van neerlegging verscheen in het BS van 2 februari 2012.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Wij geven U hierna de integrale tekst van de CAO van 9 december 2011.

CAO 9 december 2011

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van deondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01).

HOOFDSTUK II - BEROEPSOPLEIDING

Artikel 2 

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van artikel 30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, gepubliceerd in het Belgisch Staatsbiad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings-KB van 11 oktober 2007 (B.S. 15.12.2007).

Artikel 3 

Overeenkomstig het sectorakkoord 2011-2012, verbinden de sociale partners er zich toe om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector met 5 pct. te verhogen voor de jaren 2011-2012.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

Artikel 4 

Aan de Ondernemingsraad wordt informatie gegeven op basis van de toelichting van de sociale balans.

Artikel 5 

Jaarlijks zal het Sociaal Fonds een verslag afleveren die een overzicht geeft van de geleverde opleidingsinspanningen in het betrokken paritair comité, met specifieke aandacht voor het doelpubliek, de participatiegraad van de betrokken werknemers en de aard van opleidingen.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/12/2011
Registratienr
107748
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
30/06/2015
Neerleggingsdatum
16/12/2011
Registratiedatum
17/01/2012
Onderwerp
professionele vorming
BS Bericht van neerlegging
02/02/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/02/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
06/06/2013
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2024 31/12/2025 4801 Beroepsopleiding
01/01/2021 31/12/2022 4801 Beroepsopleiding
01/01/2019 31/12/2020 4801 Beroepsopleiding
01/01/2017 31/12/2018 4801 Beroepsopleiding
01/01/2013 31/12/2014 4801 Beroepsopleiding
01/01/2011 31/12/2012 4801 Beroepsopleiding
01/01/2009 31/12/2010 4801 Beroepsopleiding