40 Deeltijdse arbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 21/11/2017
Geldig vanaf: 01/09/2015
Geldig tot: 30/09/2017

Minimum wekelijkse arbeidsduur

 • Principe: 20u/week
 • Ingeval van tijdskrediet: mogelijk 17,5 u/week
 • Mogelijkheid om contracten voor één dag per week te sluiten
 • Bedrijfs-CAO kan afwijkende regeling voorzien (over meerdere dagen) voor -12u-contracten.

Recht op contractverhoging

 • vanaf 01/10/2005: werknemers met anciënniteit van 18 maanden mogen een wijziging van hun contractuele arbeidsduur vragen van 20u of 21u naar 22u.
 • vanaf 01/01/2006: in de winkels met minstens 12 werknemers kunnen werknemers met anciënniteit van 3 jaar een wijziging van hun contractuele arbeidsduur vragen van 22u of 23u naar 24u mits een flexibiliteit van +2u/-2u (of +4u met akkoord van werknemer). Er moet minstens 18 maanden liggen tussen de verhoging naar 22u en de verhoging naar 24u.
 • vanaf 01/06/2012: in de winkels met minder dan 12 werknemers kunnen werknemers met anciënniteit van 3 jaar een wijziging van hun contractuele arbeidsduur vragen van 22u of 23u naar 24u mits een flexibiliteit van +2u/-2u (of +4u met akkoord van werknemer). Er moet minstens 18 maanden liggen tussen de verhoging naar 22u en de verhoging naar 24u.

Bijkomende uren deeltijdse werknemers met een vaste wekelijkse arbeidsduur

Voor de deeltijdse werknemers met een vaste wekelijkse arbeidsduur (constante wekelijkse arbeidsduur) en variabele uurroosters: keuzemogelijkheid voor de werknemer invoeren om zijn bijkomende uren ofwel onmiddellijk uitbetaald te krijgen, ofwel om deze betaald te recupereren binnen een periode van 12 maanden na afloop van het kwartaal waarbinnen de bijkomende uren werden gepresteerd.

In het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de deeltijdse arbeid.

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

HOOFDSTUK II - DEELTIJDS WERK

1. Minimale wekelijkse arbeidsduur en afwijkingen

Artikel 2

De minimale arbeidsduur van de deeltijdse werknemers wordt vastgesteld op twintig uur per week indien hun prestaties over meerdere dagen gespreid worden.

Artikel 3

In afwijking op de hiervoor vastgestelde minimale wekelijkse arbeidsduur, en in afwijking op de minimale wekelijkse arbeidsduur, voorzien in artikel 11 bis van de Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, blijft het mogelijk arbeidsovereenkomsten voor één dag per week aan te gaan.

Artikel 4

De mogelijkheden om in afwijking van artikel 11 bis van de Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, werknemers tewerk te stellen in een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur die lager ligt dan een derde van een voltijdse betrekking, kunnen worden uitgebreid door een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van het bedrijf.

Artikel 5

In geval van tijdskrediet kan de wekelijkse arbeidsduur 17,5 uur bedragen.

2. Individueel recht op verhoging van de arbeldsduur

2.1. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 18 maanden

Artikel 6

§1. Vanaf 1 oktober 2005 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van 18 maanden in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week, die hiervoor een schriftelijke aanvraag doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 22 uur per week, in een variabel uurrooster.

2.2. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels met minstens 12 werknemers

§2. Vanaf 1 januari 2006 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 22 uur of 23 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 12 werknemers of meer en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per week, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die hierna volgende leden.

 1. in het kader van een flexibel arbeidsregime:
  Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 24u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld.
  In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24u van:
  - maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe en
  - maximum twee uren naar beneden toe.
  De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 22u en maximum 26u of, met akkoord van de werknemer, maximum 28u.
  Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op ondernemingsvlak.
 2. Mededeling van de uurroosters:
  De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is.
 3. De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 24u.
 4. Geen cumul met verhogingsrecht uit artikel 6, §1. van deze CAO:
  Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, §1. van deze CAO en de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, §2. van deze CAO, dient minstens 18 maanden verstreken te zijn.

2.3. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels met minder dan 12 werknemers

§3. Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 22 uur of 23 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met minder dan 12 werknemers en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per week, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die hierna volgende leden.

 1. in het kader van een flexibel arbeidsregime:
  Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 24u, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime, waarin deze arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld.
  In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24u van:
  - maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven tee en
  - maximum twee uren naar beneden toe.
  De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 22u en maximum 26u of, met akkoord van de werknemer, maximum 28u.
  Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op ondernemingsvlak.
 2. Mededeling van de uurroosters:
  De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is.
 3. De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 24u.
 4. Geen cumul met verhogingsrecht uit artikel 6, §1. Van deze CAO:
  Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, §1. van deze CAO en de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, §3 van deze CAO, dient minstens 18 maanden verstreken te zijn.
 5. Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden is de werkgever niet verplicht meer dan 3 contractverhogingen per winkel toe te staan. De voorrang wordt vastgesteld op basis van de anciënniteit.

2.4. Uitzondering

§4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden die daartoe op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is.

3. Minimale dagelijkse arbeidsduur

Artikel 7

De minimale dagelijkse arbeidsduur van de deeltijdse bedienden, met prestaties over verschillende dagen van de week wordt vastgesteld op drie uur.

Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur.

4. Herziening van de arbeidsovereenkomst bij overschrijding van de arbeidstijd

Artikel 8

In geval van overschrijding van de overeengekomen arbeidstijd, wordt de arbeidsovereenkomst herzien, rekening houdend met de gemiddelde prestaties gedurende de periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag van de betrokken bediende, met uitsluiting van de maanden juli, augustus en december, en mits het opstellen van een regeling met trappen van een uur, waarbij de overschrijding wordt afgerond naar boven toe of naar beneden toe, al naargelang de gemiddelde prestaties hoger of lager liggen dan een half uur.

5. Uurroosters

Artikel 9

De uurroosters van de deeltijds tewerkgestelde werknemers moeten worden vermeld in de bijlagen van het arbeidsreglement.

De uurroosters van de deeltijdse werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster (dit is met uurroosters waarvan de wekelijke arbeidsduur kan verschillen van week tot week en de uurroosters die binnen een vaste wekelijkse arbeidsduur van dag tot dag kunnen verschillen) moeten 2 weken op voorhand voor de derde week meegedeeld worden. Ze mogen, tijdens deze periode, slechts worden gewijzigd mits voorafgaand akkoord van de betrokkene.

HOOFDSTUK III - BIJKOMENDE UREN DEELTIJDSE WERKNEMERS MET EEN VASTE WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR

Artikel 10

Onverminderd de wettelijke bepalingen van cao 35 (art.6 en volgende) en de sectorale bepalingen inzake het recht op contractaanpassing, hebben de deeltijdse werknemers met een vaste wekelijkse arbeidsduur (constante wekelijkse arbeidsduur) en variabele uurroosters de keuzemogelijkheid om de bijkomende uren ofwelonmiddellijk uitbetaald te krijgen ofwel om deze betaald te recupereren binnen een periode van 12 maanden na afloop van het kwartaal waarbinnen de bijkomende uren werden gepresteerd.

HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

De CAO van 11 januari 2012 betreffende het deeltijds werk (108112/CO/202) wordt opgeheven op 1 september 2015.

Artikel 12

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2015 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
129826
Geldig van
01/09/2015
Geldig tot
30/09/2017
Neerleggingsdatum
28/09/2015
Registratiedatum
21/10/2015
Onderwerp
deeltijdse arbeid
BS Bericht van neerlegging
29/10/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
28/04/2016
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, DEELTIJDSE ARBEID

Historiek
01/01/2023 31/12/2050 40 Deeltijdse arbeid
01/10/2017 31/12/2022 40 Deeltijdse arbeid
01/09/2015 30/09/2017 40 Deeltijdse arbeid
01/01/2012 31/08/2015 40 Deeltijdse arbeid
01/10/2005 31/12/2011 40 Deeltijdse arbeid
01/01/2002 30/09/2005 40 Deeltijdse arbeid