3802 Sluiting van onderneming

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 05/08/2004
Geldig vanaf: 01/01/2002

Specifieke sectorale maatregel: voorafgaande informatie.

Op 5 november 2002 werd een CAO gesloten in de schoot van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (nr. 64941/CO/202).

1. Toepassingsgebied

Werkgevers en bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

2. Voorafgaande informatie in geval van sluiting van onderneming

In geval van sluiting van zijn onderneming of van een afdeling ervan is de werkgever gehouden ten minste zes maanden vóór die sluiting daarvan op de hoogte te brengen:

  • de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de personeelsafvaardiging;
  • alle bedienden tewerkgesteld in de onderneming, bij middel van aanplakking;
  • de voorzitter van het paritair comité, die deze informatie onmiddellijk overmaakt aan de werkgeversorganisaties en aan de vakbonden die in het comité zijn vertegenwoordigd, evenals aan het "Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers".

Zodra de informatie is gegeven aan de voorzitter van het paritair comité, worden bepaalde leden van het comité, die in beperkt comité zijn afgevaardigd, belast met een onderzoek teneinde de plaatsing van de bedienden die in de onderneming zijn tewerkgesteld op het ogenblik van de informatie, te vergemakkelijken, ongeacht of zij al dan niet hun opzegging hebben ontvangen. Daarbij wordt een beroep gedaan op de medewerking van het gewestelijk bureau van de VDAB, van FOREM of van Actiris.

De plaatsing gebeurt in de eerste plaats met de medewerking van de werkgeversorganisaties, op regionaal vlak en in dezelfde bedrijfssector.

Daarna wordt ook gestreefd naar plaatsing in andere bedrijfssectoren die vestigingen hebben in dezelfde streek.

De gevallen waarvoor geen enkele oplossing is gevonden door het beperkt comité binnen de drie maanden na de sluiting van de onderneming, worden overgemaakt door het comité aan het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/11/2002
Registratienr
64941
Geldig van
-
Geldig tot
01/01/2014
Neerleggingsdatum
21/11/2002
Registratiedatum
03/01/2003
Onderwerp
Tewerkstelling
BS Bericht van neerlegging
16/01/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/06/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
25/08/2003
Keywords
JONGE WERKNEMERS: LONEN, OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2002 31/12/2999 3802 Sluiting van onderneming