31 Borgtocht

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 31/01/2008
Geldig vanaf: 01/01/2002

Regels over de borgtocht van klein-filiaalhouders.

1. Algemeen

In bepaalde gevallen moet de werknemer de goede uitvoering van zijn verplichtingen garanderen door een geldsom als waarborg te geven.  Men spreekt hier van een borgtocht.  

Om van een verplichting in hoofde van de werknemer te kunnen spreken, moet de waarborg voorzien zijn:

  • door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, hetzij in de onderneming, hetzij in  het paritair comité;
  • bij gebreke aan dergelijke overeenkomst, onder de volgende voorwaarden:
    - de werknemer moet de functie bekleden van filiaalhouder, handelsvertegenwoordiger, kassier verbonden aan een boekhoudkundige dienst, handelsagent die een buitenlandse onderneming vertegenwoordigt ;
    - de omvang van de voorraden, goederen, sommen of waarden die aan hem zijn toevertrouwd, moet minstens gelijk zijn aan 1 maand loon;
    - het bedrag van de borgtocht mag niet meer belopen dan 1 of 3 maanden loon, naargelang het jaarlijks loon van de werknemer niet hoger of wel hoger is dan het bedrag vastgesteld door de C.A.O nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht.

De borgtocht moet binnen 15 dagen na de storting in bewaring worden gegeven hetzij bij de Nationale Bank, hetzij bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een bankinstelling. De inbewaringgeving geschiedt op naam van de werknemer, met vermelding van de bestemming.

2. PC 202

Op 5 november 2002 werd in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren een AO gesloten betreffende de borgtocht van klein-filiaalhouders (nr. 64907/CO/202).

In afwijking van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 gesloten op 25 maart 1986 in de Nationale arbeidsraad, mag de werkgever een borgtocht vragen aan de filiaalhouders van eerste en tweede categorie, bepaald in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, met uitsluiting van andere categorieën van het bediendenpersoneel.

In afwijking van artikel 4 van de vermelde collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad wordt het bedrag van de borgtocht door de partijen bepaald en mag het in geen geval 1 239,47 euro overschrijden.

Dit plafond wordt aangepast bij toepassing van de bepalingen van artikel 131 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De sociale partners hebben die aanpassingen nooit berekend. Mocht dit ooit aanleiding geven tot een praktisch probleem, dan zullen wij dit overleggen aan het paritair comité.

In afwijking van artikel 6 van de vermelde collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad wordt het bedrag van de borgtocht gestort op het ogenblik van de aanwerving van de filiaalhouder, ofwel betaald door middel van inhoudingen op het loon van de filiaalhouder volgens het door de partijen hierover afgesloten akkoord.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/11/2002
Registratienr
64907
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/11/2002
Registratiedatum
03/01/2003
Onderwerp
borgtocht van klein- filiaalhouders
BS Bericht van neerlegging
16/01/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/05/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
02/07/2003
Keywords
-

Historiek
01/01/2002 31/12/2999 31 Borgtocht
01/09/1985 31/12/2001 31 01 Borgtocht van klein-filiaalhouders