24 Syndicale vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 11/08/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2020

Urenkrediet: 15 dagen, te verdelen over 4 jaar, per effectief mandaat in de OR, het CPBW en de VA.

Begunstigden: effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het CPBW en de VA.

Op 17 juni en 5 september 1994 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot regeling van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (K.B. 18 november 1994, B.S. 20 januari 1995).

Krachtens artikels 3 en 4 van deze CAO blijven de CAO's gesloten in het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen (waarvan de benaming werd gewijzigd in "Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren") van toepassing op de werkgevers van Groep A en hun bedienden. Zij zijn van toepassing op de werkgevers en de bedienden van Groep B vanaf 1 januari 1995.

De definitie van de groepen vindt u terug in onze omzendbrief Hfdst. 0202.

De kredieturen voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers werden geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 1989 (K.B. 22 november 1989, B.S. 16 december 1989).

Deze werd van kracht op 1 april 1989 voor een onbepaalde duur en werd gewijzigd door een cao gesloten op 21 december 1995 (nr. 40.963/CO/202) die op 1 april 1995 in werking is getreden.

Bovendien werd op 12 februari 2020 een cao gesloten ter vastlegging voor 2020 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (nr. 157723/CO/202).

1. Urenkrediet

Er worden kredieturen toegekend voor sociale vorming waarvan de duur vastgesteld is op 15 dagen, te verdelen over 4 jaar, per effectief mandaat in de OR, het CPBW en de VA.

Deze kredieturen voor afwezigheid op het werk met het oog op deelneming aan kursussen voor sociale vorming mogen door een bediende slechts gecumuleerd worden ten belope van 6 dagen per jaar en per persoon, voor de drie vermelde organen samen.

2. Begunstigden

Van de mogelijkheid die in de overeenkomst is voorzien, kan gebruik worden gemaakt door de effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het CPBW en de VA.

3. Procedure

Met inachtneming van de goede organisatie van de arbeid en ten einde een productieverlies te voorkomen, zullen de vakbonden, ten minste een maand op voorhand, de werkgevers inlichten omtrent de voorziene data van afwezigheid, alsook omtrent het aantal kredieturen waarover zij wensen te beschikken met het oog op vormingsvergaderingen.

Zij zullen er zorg voor dragen te vermijden dat een groot aantal werknemers gelijktijdig worden aangeduid en de vervanging van afwezige bedienden vergemakkelijken.

In geval de afwezigheid van andere werknemers op dezelfde arbeidsplaats en over dezelfde tijdspanne dan deze toegekend voor de vorming van vakbondsafgevaardigden de goede werking van de onderneming zou kunnen verstoren, zal de werkgever de betrokken syndicale organisatie hierover inlichten.

Elk jaar zullen de syndicale organisaties aan het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren de inhoud van de vormingsprogramma's bekendmaken.

De vorming dient betrekking te hebben op de economische en sociale problemen, ten einde de vertegenwoordigers van de bedienden in staat te stellen hun opdracht op het vlak van de onderneming en in het belang van alle partijen ten volle te vervullen. Aan deze leergangen dient om het even welk eisenkarakter vreemd te zijn.

Bij de organisatie van die vormingskursussen is de mogelijkheid niet uitgesloten dat een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie in de gelegenheid wordt gesteld als lesgever op te treden.

4. Betaling van het loon

Voorlopig wordt overeengekomen dat de ondernemingen zelf de bezoldigingen zullen betalen die betrekking hebben op de afwezigheden van de bedienden die werkelijk hebben deelgenomen aan de kursussen voor sociale vorming, overeenkomstig de hierboven vermelde modaliteiten.

5. Financiering

De representatieve interprofessionele bediendenorganisaties hebben recht op een financiële deelneming ten laste van het Sociaal Fonds voor de onkosten die ze dragen bij de organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de bedienden op economisch, sociaal en technisch vlak.

Bijdrage van de werkgevers: zie hoofdstuk 190202.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/02/2020
Registratienr
157723
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
26/02/2020
Registratiedatum
19/03/2020
Buiten bereik
Werkgevers en bedienden die vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (202.01)
Onderwerp
Vastlegging, voor 2020, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/07/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
06/08/2020
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 24 Syndicale vorming
01/01/2023 31/12/2023 24 Syndicale vorming
01/01/2022 31/12/2022 24 Syndicale vorming
01/01/2021 31/12/2021 24 Syndicale vorming
01/01/2020 31/12/2020 24 Syndicale vorming
01/01/2019 31/12/2019 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2019
01/01/2018 31/12/2018 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2017
01/01/2018 31/12/2017 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2016 31/12/2016 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2014
01/01/2013 31/12/2013 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2013 - behalve PSC 202.01
01/01/2012 31/12/2012 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2012 - behalve PSC 202.01
01/01/2011 31/12/2011 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2011
01/01/2010 31/12/2010 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2010
01/01/2009 31/12/2009 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2009
01/01/2008 31/12/2008 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2008
01/01/2007 31/12/2007 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2007
01/01/2006 31/01/2006 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2006
01/01/2005 31/12/2005 24 02 Formation syndicale année 2005
01/01/2003 31/12/2004 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2003
01/01/2001 31/12/2002 24 02 Syndicale vorming voor de jaren 2001 en 2002
01/01/1999 31/12/2000 24 02 Syndicale vorming