2402 Syndicale vorming voor het jaar 2008

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 28/04/2009
Geldig vanaf: 01/01/2008
Geldig tot: 31/12/2008

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd  op 10 maart 2008 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter vastlegging voor 2008 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming. Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 26 maart 2008 onder het nummer 87599/CO/202.

Wij geven u hierna de bepalingen m.b.t. de syndicale vorming.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008

HOOFDSTUK I – Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.1).

HOOFDSTUK II – Sociale voordelen

AFDELING I – Korting op de syndicale bijdrage

(………) zie hoofdstuk 25.

AFDELING II – Syndicale vorming

A. Aard van het voordeel

Artikel 10

De onder artikel 4, 1°, bepaalde representatieve interprofessionele bediendenorganisaties hebben recht op een financiële deelneming ten laste van het Sociaal Fonds voor de onkosten die ze dragen bij de organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de bedienden op economisch, sociaal en technisch vlak, zoals bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de syndicale vorming, gesloten in het Paritair comité voor de Levensmiddelenbedrijven met Talrijke Bijhuizen op 4 juli 1989 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 november 1989.

B. Bedrag

Artikel 11

De globale financiële deelneming van het Sociaal Fonds is gelijk aan 84.787 euro.

Dit bedrag wordt over de onder artikel 4, 1°, bedoelde representatieve interprofessionele bediendenorganisaties verdeeld naar rato van het aantal kortingen op de syndicale bijdrage dat het Sociaal Fonds tijdens het jaar 2007 voor elk van hen heeft betaald.

C. Afrekening

Artikel 12

De betaling van de financiële deelneming aan de bediendenorganisaties die vallen onder artikel 4, 1°, gebeurt gedurende de laatste twee weken van de maand september volgens de modaliteiten die vastgesteld zijn door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds.

HOOFDSTUK III  - Financiering

A. Bedrag van de bijdrage van de werkgevers

Artikel 13

Om het Sociaal Fonds voor de Levensmiddelenbedrijven met Talrijke Bijhuizen de mogelijkheid te bieden de definitieve sociale voordelen af te rekenen overeenkomstig hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bijdrage die door de werkgever aan het Sociaal Fonds moet worden betaald, bepaald op 93 euro per tewerkgestelde bediende op datum van 30 september 2007.

De aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2007 is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 30 september 2007.

Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te vragen. Indien het aantal bedienden tewerkgesteld op 15 mei 2008 gewijzigd wordt met meer dan 10% ten opzicht van het aantal bedienden meegedeeld op 30 september 2007, zal de bijdrage van de onderneming aangepast worden in functie van deze wijziging.

B. Inning van de bijdrage van de werkgevers

Artikel 14

De inning van de bijdrage van de werkgevers door het Sociaal Fonds, berekend overeenkomstig artikel 13 gebeurt in de maand april.

De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan het Sociaal Fonds.

HOOFDSTUK IV – Inwerkingtreding en duur van de collectieve arbeidsovereenkomst

Artikel 15

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2008 en loopt ten einde op 31 december 2008.


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 24 Syndicale vorming
01/01/2023 31/12/2023 24 Syndicale vorming
01/01/2022 31/12/2022 24 Syndicale vorming
01/01/2021 31/12/2021 24 Syndicale vorming
01/01/2020 31/12/2020 24 Syndicale vorming
01/01/2019 31/12/2019 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2019
01/01/2018 31/12/2018 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2017
01/01/2018 31/12/2017 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2016 31/12/2016 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2014
01/01/2013 31/12/2013 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2013 - behalve PSC 202.01
01/01/2012 31/12/2012 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2012 - behalve PSC 202.01
01/01/2011 31/12/2011 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2011
01/01/2010 31/12/2010 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2010
01/01/2009 31/12/2009 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2009
01/01/2008 31/12/2008 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2008
01/01/2007 31/12/2007 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2007
01/01/2006 31/01/2006 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2006
01/01/2005 31/12/2005 24 02 Formation syndicale année 2005
01/01/2003 31/12/2004 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2003
01/01/2001 31/12/2002 24 02 Syndicale vorming voor de jaren 2001 en 2002
01/01/1999 31/12/2000 24 02 Syndicale vorming