23 Syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 01/10/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 05/12/2023

Minimum aantal tewerkgestelde personeelsleden: 10 bedienden.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 2 juli 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van het statuut van de syndicale afvaardigingen (nr. 160982/CO/202).

We geven u hierna de grote lijnen van het statuut van de vakbondsafvaardiging. Gelieve op het registratienummer te klikken voor een uitvoerige analyse ervan (integrale tekst).

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Oprichting

Een afzonderlijke afvaardiging wordt opgericht op verzoek van één of meerdere representatieve organisaties voor bedienden onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 5 van de cao en in dit hoofdstuk voor elke hierna vermelde groep voor zover in ieder daarvan het aantal personen voorzien in punt 3 (hieronder) wordt bereikt:

  1. administratief- en opslagplaatspersoneel;
  2. verkooppersoneel van de bijhuizen met een verkoopoppervlakte van minder dan 750 ml;
  3. verkooppersoneel van de bijhuizen met een verkoopoppervlakte van 750 ml of meer.

Het verzoek tot oprichting van een syndicale afvaardiging, wordt schriftelijk ingediend bij het ondernemingshoofd door ten minste één van de representatieve werknemersorganisaties, die er vooraf de andere in het Paritair comité vertegenwoordigde representatieve werknemersorganisaties van verwittigt.

3. Samenstelling

De syndicale afvaardiging bestaat uit gewone afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden. Er zijn evenveel plaatsvervangende afgevaardigden als gewone afgevaardigden. De afgevaardigden kiezen één hunner tot voorzitter.

Het aantal gewone afgevaardigden wordt als volgt vastgesteld, in verhouding tot het aantal bedienden in de onderneming:

Aantal bedienden

 

Aantal afgevaardigden

Van

Tot

10

40

2

41

60

3

61

100

4

101

200

5

201

300

6

301

400

7

401

500

8

501

600

9

601

800

10

801

1.000

11

1.001

1.400

12

1.401

1.800

13

1.801

2.200

14

2.201

2.600

15

> 2.600

-

16

In afwijking van artikel 16 van de cao, kan in de ondernemingen waar ten minste 25 bedienden van minder dan 21 jaar in dienst zijn een plaats van afgevaardigde worden voorbehouden aan een kandidaat die de vereiste leeftijd niet heeft bereikt.

Bij de berekening van de in bovenvermelde punten 2 en 3 bepaalde getalsterkte, worden slechts de bedienden die onder een overeenkomst van onbepaalde duur in dienst zijn, in aanmerking genomen.

Voor de vaststelling van de personeelssterkte van de ondernemingen wordt het gemiddeld aantal bedienden (fysische personen) in aanmerking genomen dat er tewerkgesteld is gedurende de vier burgerlijke kwartalen die het kwartaal voorafgaan tijdens welke de instelling van een syndicale afvaardiging werd aangevraagd.

4. Werking

4.1. In de onderneming uit te oefenen mandaten

  • Administratief personeel: 6 uur/maand per effectief mandaat.
  • Verkooppersoneel van de bijhuizen met een verkoopoppervlakte van 750 m2 of meer: 12 uur/maand per effectief mandaat.
  • Verkooppersoneel van de bijhuizen met een verkoopoppervlakte van minder dan 750 m2: 18 uur/maand per effectief mandaat.
  • De werkgever moet tenminste 24 uur op voorhand verwittigd worden.

4.2. Buiten de onderneming uit te oefenen mandaten

  • Administratief personeel: vier dagen per jaar, per effectief mandaat.
  • Verkooppersoneel: acht dagen per jaar en per effectief mandaat voor het verkooppersoneel.
  • De centrale directie van het personeel van de onderneming evenals de onmiddellijke chef van de aanvragers moeten ten minste 8 werkdagen vóór het verbruik van dit dagkrediet op voorhand verwittigd worden.

4.3. Verplaatsingskosten

De werkgever komt tussen in de verplaatsingskosten van de syndicale afgevaardigden gedaan voor de uitoefening van de in de cao omschreven syndicale opdrachten en activiteiten binnen de onderneming.

Het daartoe voorziene budget wordt vastgesteld op 500 EUR per jaar per effectief mandaat.

5. Bescherming

De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. De werkgever die voornemens is een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden af te danken moet een bepaalde procedure naleven (zie tekst cao).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/07/2020
Registratienr
160982
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/09/2020
Registratiedatum
29/09/2020
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
Onderwerp
Statuut van de syndicale afvaardigingen
BS Bericht van neerlegging
19/10/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/03/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
31/03/2021
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Historiek
06/12/2023 31/12/2050 23 Syndicale afvaardiging
01/01/2020 05/12/2023 23 Syndicale afvaardiging
01/09/2015 31/12/2019 23 Statuut van de syndicale afvaardigingen
01/01/2007 31/08/2015 23 Statuut van de syndicale afvaardigingen
01/01/2002 31/01/2006 23 Statuut van de syndicale afvaardigingen
01/01/1997 31/12/2001 23 Statuut van de syndicale afvaardigingen