20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 07/05/2021
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2020

Tussenkomsten:

 • Toeslag bij halftijds tijdskrediet: zie hfdst. 2806.
 • Toelage definitieve arbeidsongeschiktheid: 190,55 EUR/maand gedurende de eerste 24 maanden (bedrag op 01.01.2021).
 • Kinderopvang: 3 EUR/dag (max. 600 EUR/jaar ).
 • Aanwervingspremie jongeren -26 in risicogroepen-ingroeibanen: 750 EUR voor voltijdse werknemer en 400 EUR voor deeltijdse werknemer (min. 24 u/week) na 12 maanden anciënniteit.

Betaling: door het Fonds.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 12 februari 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming van de riscogroepen (nr. 157722/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen met betrekking tot de tussenkomsten van het Fonds.

Voor de statuten van het Sociaal Fonds en de werkgeversbijdragen : zie onze sectorale documentatie Hfdst. 1901, Hfdst. 1902 en Hfdst. 4802.

1. Tijdskrediet

Zie het hoofdstuk 2806.

2. Toelage definitieve arbeidsongeschiktheid

Een aanpassingstoelage wordt toegekend door het Fonds aan de bedienden van het sector gedurende de 24 eerste maanden van hun definitieve arbeidsongeschiktheid: 190,55 EUR/maand (vanaf 01.01.2021).

Historiek van het bedrag:

 • 01.07.2020: 186 EUR/maand (cao);
 • 01.01.2020: 188,66 EUR/maand (indexatie).

3. Kinderopvang

Tussenkomst in de kinderopvang in erkende opvanginstellingen (kribbe, peutertuin, onthaalouder) voor kinderen van 0 tot 3 jaar, voor de jaren 2020 en 2021:

 • 3 EUR per dag effectieve opvang en per kind (max. 600 EUR/jaar).
 • Op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van kinderen.
 • Recht voor elk van de 2 ouders (voorwaarden: 12 volledige maanden anciënniteit hebben in de sector en een arbeidsovereenkomst hebben bij een werkgever van de sector op het moment van de opvang van het kind).
 • Aanvragen ingediend door de werknemers bij de werkgevers die een volledige dossier overmaken aan het Fonds.

4. Aanwervingspremie

 • Jongeren minder dan 26 jaar in riscogroepen.
 • Eénmalige forfaitaire toelage: 750 EUR voor een voltijdse werknemer en 400 EUR voor een deeltijdse werknemer (min. 24 uur/week).
 • Werknemer met een contract van onbepaalde duur met minstens 12 maanden anciënniteit in de onderneming (hierbij wordt de tewerkstelling in een contract van bepaalde duur bij dezelfde werkgever die zonder onderbreking voorafgaat aan het contract van onbepaalde duuur mee in rekening gebracht).

5. Financiering

Bijdrage van de werkgevers: zie hoofdstuk 4802.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/02/2020
Registratienr
157722
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
26/02/2020
Registratiedatum
19/03/2020
Buiten bereik
Werkgevers en bedienden die vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (202.01)
Onderwerp
tewerkstelling en vorming van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/11/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
14/01/2021
Keywords
LONEN, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds
01/01/2019 31/12/2020 20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds
01/01/2017 31/12/2018 20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds