1201 Vervoer van de bedienden

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 27/07/2009
Geldig vanaf: 01/07/2009
Geldig tot: 31/12/2011

Samenvatting

De bovenstaande reglementering kan als volgt worden samengevat:

Rechthebbenden

Alle bedienden.
Privé-vervoermiddelen alle bedienden waarvan de brutojaarwedde niet hoger is dan 29.747,22 euro.

Vervoermiddelen

Alle vervoermiddelen, openbaar en privé.

Tussenkomst van de werkgever                                                               

  • vervoer per spoor: gemiddeld 80% van de prijs van de treinkaart
  • andere openbare vervoermiddelen:prijs in verhouding tot de afstand: gemiddeld 80% zonder 80% van de werkelijke vervoersprijs te overschrijdeneenheidsprijs: 80% van het effectief betaald bedrag, max. bedrag tussenkomst trein voor 7km
  • privé-vervoermiddel: gemiddeld 66% van de prijs van de treinkaart
  • fiets: 0,10€/km

 Afstand

  • trein: geen beperking
  • andere vervoermiddelen: vanaf 2km

 

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 26 mei 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de vervoerskosten van de werknemers. Deze vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 9 juli 2009 en geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nr. 95210/CO/202. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2009. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 19 april 2010 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2010.

We geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

Tekst van de CAO van 26 mei 2009

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

HOOFDSTUK 2 ­Verplaatsingen wegens dienstredenen

Artikel 2 

De terugbetaling van de verplaatsingskosten om dienstredenen valt volledig ten laste van de onderneming.

Nochtans wordt de tegemoetkoming in de verplaatsingen met een persoonlijke wagen geregeld op basis van het ministerieel besluit van 12 december 1984 tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Deze tegemoetkoming wordt beperkt tot het bedrag dat er in voorkomt voor de voertuigen met 7 pk belastbaar vermogen.

HOOFDSTUK 3 ­Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel

Artikel 3 

Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de bedienden die regelmatig een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel gebruiken over een afstand van ten minste 2 km.

Artikel 4 

Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs berekend op basis van het barema, dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit dat getroffen werd in uitvoering van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden.

De tussenkomst van de werkgever wordt ten opzichte van dit barema verhoogd tot 80% gemiddeld, vanaf 1 juli 2009 (bijlage 1).

Artikel 5

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 2 km, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten:

  • a) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80% van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden;
  • b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 7km te overschrijden.

Artikel 6

Ingeval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meerdere andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen dan de trein, en er wordt slechts één vervoerbewijs afgeleverd voor het geheel van de afstand - zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel - zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement, zoals hoger bepaald.

In elk ander geval, dat de werknemer meer dan één gemeenschappelijk vervoermiddel gebruikt dan voorzien in het vorige artikel, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend:

  • nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel, waarvan de werknemer gebruik maakt, de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3, 4 en 5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen bedragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen.

Artikel 7 

De bijdrage van de werkgever in de door de werknemers gedragen vervoerkosten zal maandelijks betaald worden, voor de werknemers met een maandabonnement of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen voor een week geldig zijn.

De werknemers leggen aan de werkgevers een ondertekende verklaring voor waarin verzekerd wordt dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 2 km een gemeenschappelijk openbaar vervoer benutten om zich van hun woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven; bovendien preciseren zij, indien mogelijk, het aantal effectief gereden kilometers. Zij zullen ervoor zorgen iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mede te delen. De werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

HOOFDSTUK 4 ­ Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een individueel vervoermiddel

Artikel 8

Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de bedienden wier totale bruto jaarwedde niet hoger ligt dan 29.747,22 euro en die regelmatig hun individueel vervoermiddel gebruiken over een afstand van ten minste 2 km.

Tussen 1 juli 2009 en 31 januari 2010 is de tussenkomst van de werkgever gelijk aan 66% gemiddeld van het barema, dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit van 1 april 2009 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden (bijlage 1).

Vanaf 1 februari 2010 zal de tussenkomst van de werkgever gelijk zijn aan 70 % gemiddeld van het barema , dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit dat, voor 2010, het bedrag van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden zal vaststellen.

De evolutie van de berekeningsbasis zal opnieuw besproken worden in het kader van de sectoronderhandelingen 2011 - 2012.

Het toekennen van dit voordeel is onderworpen aan het ondertekenen door de bediende van een verklaring zeggende dat hij regelmatig gebruik maakt van een individueel vervoermiddel om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven, en dit over een afstand van minstens 2km.

Overeenkomstig artikel 9 van de CAO nr. 19octies kan de werknemer op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

HOOFDSTUK 5 - Fietsvergoeding

Artikel 9

Er wordt een vergoeding van 0,10 euro per kilometer ingesteld voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk.

HOOFDSTUK 6 - Slotbepaling

Artikel 10

De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden worden opgeheven.

Artikel 11

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de detailhandel in voedingswaren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/05/2009
Registratienr
95210
Geldig van
01/07/2009
Geldig tot
01/01/2012
Neerleggingsdatum
09/07/2009
Registratiedatum
26/10/2009
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
04/11/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/04/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
13/07/2010
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2014 31/12/2019 1201 Vervoer van de bedienden
01/01/2012 31/12/2013 1201 Vervoer van de bedienden
01/07/2009 31/12/2011 1201 Vervoer van de bedienden
01/01/2002 30/06/2009 1201 Vervoer van de bedienden
01/04/2001 31/12/2001 1201 12 Vervoer van de bedienden