0502 Bijkomend vakantiegeld

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 16/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2016

Toekenningsvoorwaarden: administratief en verkooppersoneel + enkele houders.

Bedrag: 74,37 EUR.

Betalingsdatum: idem dubbel vakantiegeld.

Het aanvullend vakantiegeld werd geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 betreffende de afwezigheden (nr. 130016/CO/202).

1. Toepassingsgebied

Uitsluiting van de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

2. Bedrag

Een aanvullend vakantiegeld wordt toegekend aan het administratief en verkooppersoneel evenals aan de houders van een filiaal waarin een gemiddelde maandomzet wordt geboekt van tenminste 12 590,69 euro aan index 108,88, spil van de stabilisatieschijf 107,81-109,97 (basis 1996 = 100).

Het bedrag hiervan is vastgesteld op 74,37 euro.

De toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten zijn deze die bepaald zijn in de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie voor de toekenning van het dubbel vakantiegeld.

3. Filialen

De ondernemingen waarvan de filialen tijdens de jaarlijkse vakantie niet sluiten en welke bijgevolg de filiaalhouder tijdens zijn vakantie vervangen, dragen de kosten van deze vervanging, hetzij door zelf de persoon te belonen die de filiaalhouder vervangt, hetzij, wanneer de filiaalhouder zelf voor zijn vervanging zorgt met instemming van zijn werkgever, door het bedrag te zijner beschikking te stellen dat nodig is om de persoon te belonen die hem vervangt en die, doorgaans, een lid is van zijn gezin.

De ondernemingen welke over geen vervangingspersoneel beschikken en de vakantie niet per beurtrol kunnen toekennen, moeten de sluiting van het filiaal gedurende ten minste twee weken voorzien.

4. Commentaar en praktische schikkingen

Op het aanvullend vakantiegeld zijn sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en moet bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven, worden de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130016
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
05/10/2015
Registratiedatum
09/11/2015
Onderwerp
afwezigheden
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
28/04/2016
Keywords
VAKANTIEGELD, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 0502 Bijkomend vakantiegeld
01/01/2002 31/12/2015 0502 0503 Aanvullend vakantiegeld
01/04/1993 31/12/2001 0502 0503 Aanvullend vakantiegeld
01/01/1969 31/12/2001 0502 1001 Bijzondere berekeningswijze van het vakantiegeld voor sommige bedienden