0501 Eindejaarspremie (Kerstpremie)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 26/11/2021
Geldig vanaf: 01/07/2007

Toepassingsgebied: PSC 202.01 uitgesloten.

Bedrag: zie tekst.

Toekenningsvoorwaarden: tijdens het beschouwde kalenderjaar minstens 3 al dan niet opeenvolgende maanden in de onderneming werkzaam zijn.

Betaling: door de werkgever.

Betalingsdatum: vóór Kerstdag.

Referteperiode: kalenderjaar.

Pro rata-regels en gelijkstellingen: ja.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 27 augustus 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de kerstpremie (nr. 84924/CO/202 - K.B. 19/02/2008 - B.S. 10/04/2008).

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Toekenningsvoorwaarden

 • Op 31 december:

  • in dienst zijn;
  • of zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid in toepassing van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie;
  • of in tijdskrediet/thematisch verlof zijn en tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties uitgevoerd te hebben;
 • Tijdens het beschouwde kalenderjaar minstens 3 al dan niet opeenvolgende maanden in de onderneming werkzaam zijn;
 • Niet gestraft zijn geweest met één van de straffen daartoe voorzien in de arbeidsovereekomst voor bedienden of in het arbeidsreglement.

3. Wie betaalt de eindejaarspremie?

De werkgever.

4. Betalingsdatum

Vóór Kerstdag.

5. Bedrag

5.1. Administratief en verkoopspersoneel (de filiaalhouder uitgezonderd)

Bruto maandloon van december (vast te stellen zoals datgene dat als basis dient voor het berekenen van het vakantiegeld).

5.2. Filiaalhouder

Bedrag gelijk aan het gemiddelde van de maandlonen die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van het vakantiegeld (grens: 1.487,36 EUR).

5.3. Filiaalhouder die de gemiddelde maandomzet van ten minste 17.455,22 EUR (geïndexeerd bedrag op 01/01/2020) niet haalt

Geen recht op deze premie.

De filiaalhouder die geacht wordt normale prestaties te leveren krachtens artikel 10 van de cao betreffende de functieclassificatie van 5 november 2002, wordt evenwel steeds geacht in de vereiste omstandigheden te verkeren om de premie te verkrijgen, hoeveel de behaalde omzet ook moge zijn (= filiaalhouders die in eerste categorie zijn geklasseerd, waarvan het filiaal een maandomzet boekt van minder dan 26.226,42 euro (ten overstaan van index 108,88, spil van de stabilisatieschijf 107,81 — 109,97, basis 1996 = 100).

5.4. Ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in buitengewoon ongunstige economische omstandigheden in de zin van de wet

Tegenwaarde van het bruto maandloon van december (vast te stellen zoals datgene dat als basis dient voor het berekenen van het vakantiegeld) (grens: 1.487,36 EUR).

5.5. Deeltijds tewerkgesteld personeel

Naar rato van hun arbeidsuren in verhouding tot het conventioneel aantal arbeidsuren, met dien verstande dat elke gedeeltelijk gewerkte dag, ten minste, als een halve dag wordt aangerekend.

6. Referteperiode

Kalenderjaar.

7. Pro rata eindejaarspremie

7.1. In welke gevallen?

In dienst getreden in de loop van de referteperiode? JA (indien 3 maanden prestaties)

Ontslagen ZONDER dringende reden?

NEEN (behalve indien onstlag wegens economische of technische redenen)

Ontslagen MET dringende reden?

NEEN

Beëindiging door overmacht om medische redenen?

JA

Beëindiging in onderling akkoord?

NEEN

Bij einde contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk?

NEEN

Werknemer neemt zelf ontslag?

NEEN

Bij beëindiging omwille van SWT?

NEEN (behalve indien onstlag wegens economische of technische redenen)

Bij beëindiging omwille van pensioen?

JA
In tijdskrediet of thematisch verlof tijdens de betaling JA (pro rata in funtie van het aantal maanden effectieve of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties (wetgeving op de jaarlijkse vakantie)

7.2. Wat bij onvolledige kalendermaand?

In aanmerking te nemen.

8. Afwezigheden gelijkgesteld met prestaties

"Elke afwezigheid welke in het kader van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie wordt gelijkgesteld met arbeidsprestaties, wordt evenwel beschouwd als effectieve arbeidsprestatie".

AARD VAN DE AFWEZIGHEID

GELIJKGESTELD

MODALITEITEN

Adoptieverlof

JA

 

Arbeidsongeval

 

 

 
 • tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid

JA

 

 • tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minstens 66 % volgend op volledige ongeschiktheid

 

JA

 

Eerste 12 maanden.

 • tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder dan 66 % volgend op volledige ongeschiktheid

 

NEEN

 

 • permanente ongeschiktheid

NEEN

 

Beroepsziekte

 

 

 • tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid

JA

 

 • tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minstens 66 % volgend op volledige ongeschiktheid

 

JA

 

Eerste 12 maanden.

 • tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder dan 66 % volgend op volledige ongeschiktheid

 

NEEN

 

 • permanente ongeschiktheid

NEEN

 

Borstvoedingsverlof

JA

 

Burgerplicht

JA

 

Educatief verlof

JA

 

Feestdagen

JA

 

Feestdagen - Extralegale

JA

 

Inhaalrust voor arbeidsduurvermindering

 

 

 • betaald

JA

 

 • niet betaald

JA

 

Inhaalrust voor overuren

JA

 

Klein verlet

JA

 

Lock-out

JA

 

Militaire dienst

JA

De laatste 12 maanden – ook voor staatsburgers van een land uit de Europese Unie.

Moederschapsrust

JA

Ook bij omzetting in vaderschapsverlof in geval van hospitalisatie of overlijden van de moeder.

Ongewettigde afwezigheid

NEEN

Kerstpremie verminderd ten belope van het overeenstemmend bedrag.

Ongeval (privé)

JA

De eerste 12 maanden - Een nieuwe onderbreking die zich voordoet binnen de 14 kalenderdagen, wordt beschouwd als de voortzetting van de ziekteperiode.

Openbaar mandaat JA  

Overmacht

NEEN

 

Pleegzorgverlof

JA

 

Politiek verlof

NEEN

 

Profylactisch verlof

JA

 

Rechter in sociale zaken

JA

 

Schorsing in onderling akkoord

NEEN

 

Sociale promotie

JA

 

Sollicitatieverlof

JA

 

Staking

 

 

 • erkend

JA

 

 • niet erkend

NEEN

 

Syndicale vorming

JA

 

Syndicale opdracht JA  

Thematisch verlof

NEEN

 

Tijdskrediet

NEEN

 

Vaderschapsverlof

 

 

 • omzetting moederschapsverlof

JA

 

 • 10 dagen

JA

 

Vakantie – Europese

JA

 

Vakantie – Extralegale

JA

 

Vakantie – Jaarlijkse

JA

 

Vakantie – Jeugd en Senior

JA

 

Verlof om dwingende redenen (cao nr. 45)

NEEN

 

Verlof zonder wedde

NEEN

 

Voorlopige hechtenis

NEEN

 

Werkloosheid economische redenen

JA

 

Werkloosheid overmacht NEE Behalve voor de periode 1 februari 2020 - 31 december 2020 en 1 januari 2021 - 31  december 2021.

Werkloosheid staking

JA

Voor diegenen die ten gevolge van de staking werkloos zijn en enkel indien de RVA uitkeringen toekent.

Werkloosheid slecht weer

NEEN

 

Werkloosheid technische stoornis

NEEN

 

Werkverwijdering zwangere wn

JA

 

Ziekte (privé)

JA

De eerste 12 maanden - Een nieuwe onderbreking die zich voordoet binnen de 14 kalenderdagen, wordt beschouwd als de voortzetting van de ziekteperiode.

9. Bijzondere opmerkingen

Krachtens een ondernemingsovereenkomst, gesloten met de afgevaardigden van de meest representatieve bediendenorganisatie(s), kan de kerstpremie worden omgezet in andere gelijkwaardige voordelen.

De Kerstpremie wordt niet toegekend indien er een voordeel bestaat dat ten minste gelijkwaardig is aan 1.487,36 EUR.

Filiaalhouders met waarborg:

 • de filiaalhouder waarvan het saldo wegens tekort op inventaris dat verschuldigd is op 30 november gelijk of groter is dan het bedrag van zijn waarborg, heeft geen recht op de kerstpremie;
 • de filiaalhouder waarvan het saldo wegens tekort op inventaris dat verschuldigd is op 30 november kleiner is dan het bedrag van zijn waarborg, heeft recht op een kerstpremie, waarvan het normaal bedrag echter wordt verminderd met het saldo wegens tekort op inventaris dat verschuldigd is.

In deze sector (PSC 202.01 uitgesloten) wordt er eveneens een jaarlijkse premie betaald in de maand december. Voor meer informatie zie hoofdstuk 0602.

10. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de kerstpremie of in de verloningssoftware, slechts de bedienden vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dienen zij de bedienden toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de kerstpremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/08/2007
Registratienr
84924
Geldig van
01/07/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/09/2007
Registratiedatum
01/10/2007
Onderwerp
kerstpremie
BS Bericht van neerlegging
15/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/02/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
10/04/2008
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE

Historiek
01/07/2007 31/12/2999 0501 Eindejaarspremie (Kerstpremie)
01/10/2005 30/06/2007 0501 Kerstpremie
01/07/2005 30/09/2005 0501 Kerstpremie
01/01/2002 30/06/2005 0501 Kerstpremie
01/01/1997 31/12/2001 0501 Kerstpremie