040101 Loonvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 29/07/2022
Geldig vanaf: 01/12/2021

De loonvoorwaarden (regels, bedragen en premies) worden in het hoofdstuk omschreven.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 13 januari 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen (nr 174151/CO/202).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.

Voor de evolutie van de minimumwedden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Minimummaandlonen van het verkooppersoneel van groep I en II en administratief personeel

2.1. Barema's

2.1.1. Algemeen barema (barema ‘B’)

De maandelijkse minimumlonen worden vastgesteld op 1 december 2021, ten overstaan van index 105,76, spil van de stabilisatieschijf 104,71 – 105,76 – 106,82 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 1 van de CAO.

2.1.2. Specifiek barema ‘A’

De maandelijkse minimumlonen in de ondernemingen Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match en Mestdagh worden vastgesteld op 1 december 2021, ten overstaan van index 105,76, spil van de stabilisatieschijf 104,71 – 105,76 – 106,82 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 2 van de CAO.

2.1.3. Specifiek barema ‘C’

De maandelijkse minimumlonen in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 december 2021, ten overstaan van index 105,76, spil van de stabilisatieschijf 104,71 – 105,76 – 106,82 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 3 van de CAO.

2.2. Opklimming in de loonschaal

De opklimming in de minimumloonschaal geschiedt jaarlijks en gelijkmatig. Zij wordt gespreid over een periode van 22 jaar, in functie van de anciënniteit in de onderneming.

De verhogingen die het gevolg zijn van de vooruitgang van de loonschalen worden door de werkgever betaald:

  • hetzij de eerste maand die volgt op deze van de datum van indiensttreding van de bediende;
  • hetzij op een andere datum van het jaar die paritair is afgesproken in de onderneming.

2.3. Studentenbarema's

Voor werknemers onder studentenstatuut (degenen verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema op basis van de volgende degressiviteit:

  • 21 jaar en ouder: 100 %;
  • 20 jaar: 97,5 %;
  • 19 jaar: 92,5 %;
  • 18 jaar: 87,5 %;
  • 17 jaar: 82,5 %;
  • 16 jaar: 75 %.

Deze percentages moeten worden toegepast op het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

2.4. Conventionele verhoging

Vanaf 1 december 2021 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van het verkooppersoneel van groep I en II en administratief personeel verhoogd worden met 10 euro bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

3. Minimummaandlonen van de filiaalhouders

3.1. Barema's

3.1.1. Algemeen barema (barema ‘B’)

De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders worden vastgesteld 1 december 2021, ten overstaan van index 105,76, spil van de stabilisatieschijf 104,71 – 105,76 – 106,82 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 4 van de CAO.

3.1.2. Specifiek barema ‘A’

De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders in de ondernemingen Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match en Mestdagh worden vastgesteld op 1 december 2021, ten overstaan van index 105,76, spil van de stabilisatieschijf 104,71 – 105,76 – 106,82 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 5 van de CAO.

3.1.3. Specifiek barema ‘C’

De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 december 2021, ten overstaan van index 105,76, spil van de stabilisatieschijf 104,71 – 105,76 – 106,82 (basis 2013), zoals voorzien in bijlage 6 van de CAO.

3.2. Categorieën

3.2.1. Categorie I filiaalhouders

Wanneer in het filiaal buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van één persoon met voltijdse betrekking wordt tewerkgesteld, moet het loon van de filiaalhouder tenminste 4,5 % van de maandomzet bedragen, ongeacht het genot van huisvesting in het filiaal.

Aan de filiaalhouder wiens inventaris betreffende de periode die voorafgaat aan de betaling van het loon niet is afgesloten met een malus, wordt een toeslag van 0,25 % van de maandomzet toegekend. Deze toeslag omvat het gedeelte van de bonus dat aan de filiaalhouder wordt toegekend.

In elk geval wordt aan de filiaalhouder het toepasselijke minimummaandloon van categorie I toegekend.

Desgevallend betaalt de werkgever aan de belanghebbende de aanvullende RSZ-bijdrage die de bediende is verschuldigd om onderworpen te blijven aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

3.2.2. Categorie II filiaalhouders

Wanneer in het filiaal één of twee personen buiten de filiaalhouder zijn tewerkgesteld en er een traditioneel verkoopsysteem wordt toegepast, moet het maandloon van de filiaalhouder ten minste 4,5 % van de maandomzet bereiken, ongeacht het genot van huisvesting in het filiaal.

Indien de inventaris betreffende de periode die voorafgaat aan de betaling van het loon niet met een malus wordt afgesloten, wordt een toeslag van 0,25 % van de maandomzet toegekend. Deze toeslag omvat het gedeelte van het bonus dat aan de filiaalhouder wordt toegekend.

De in het voorgaand lid vermelde voordelen worden echter slechts gewaarborgd tot beloop van de maandomzet vastgesteld in bijlage 4 van de CAO. Wanneer de maandomzet deze grens overschrijdt, wordt het maandloon verhoogd met ten minste een bedrag gelijk aan 1 % van het gedeelte van de maandomzet boven deze grens.

In elk geval wordt aan de filiaalhouder het toepasselijke minimummaandloon van categorie II toegekend.

Wanneer in het filiaal één of twee personen buiten de filiaalhouder zijn tewerkgesteld en er een verkoopsysteem in zelfbediening wordt toegepast, wordt aan de filiaalhouder in elk geval het toepasselijke minimummaandloon van categorie II toegekend.

3.2.3. Categorie III filiaalhouders

Wanneer in het filiaal drie of meer personen worden tewerkgesteld buiten de filiaalhouder, wordt aan de filiaalhouder in elk geval het toepasselijke minimummaandloon van categorie III toegekend.

3.3. Opklimming in de loonschaal

De voor de filiaalhouder voorziene lonen worden niet beïnvloed door een loonschaal gebaseerd op leeftijd of op anciënniteit; ze mogen geen vermindering tot gevolg hebben van de hogere voordelen waar dit personeel al kan van genieten.

3.4. Conventionele verhoging

Vanaf 1 december 2021 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de filiaalhouders verhoogd worden met 10 euro bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

4. Gemeenschappelijke bepalingen

4.1. In rekening te nemen anciënniteit

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

4.2. Deeltijds tewerkgesteld personeel

Voor het deeltijds tewerkgesteld personeel worden de loonschalen alsook de verhogingen van de minimumlonen en van de werkelijke lonen berekend naar rato van hun arbeidsuren in verhouding tot het conventioneel aantal arbeidsuren.

4.3. Bevordering in een hogere categorie

De bevordering in een hogere categorie heeft de onmiddellijke toekenning tot gevolg van het loon van de nieuwe categorie.

Bij overgang naar een andere beroepscategorie behoudt de werknemer zijn anciënniteit.

4.4. Administratief personeel buiten categorie

Alle leden van het administratief personeel die geklasseerd zijn boven de vierde categorie en waarvan de functie niet overeenstemt met de criteria van deze laatste, bekomen een merkelijk hoger loon – tenminste 20 %, alle premies inbegrepen – dan dit van de bedienden van de vierde categorie.

4.5. Commerciële kosten

Behoudens andersluidend beding in de vrij door de partijen aangegane verbintenissen, mag het loon in geen geval zijn bezwaard met commerciële kosten ten laste van de filiaalhouder, behalve wanneer deze kosten door de filiaalhouder zijn gemaakt geweest zonder toelating van de werkgever.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
13/01/2022
Registratienr
174151
Geldig van
01/12/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/04/2022
Registratiedatum
15/07/2022
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
Onderwerp
Lonen
BS Bericht van neerlegging
05/08/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/02/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
03/04/2023
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, DEELTIJDSE ARBEID, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, STUDENTENLONEN, VARIABEL LOON, REËLE LONEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, LOONSVERHOGINGEN, DEELTIJDSE ARBEID, OUDERE WERKNEMERS:ANCIËNNITEITSVERLOF,-TOESLAG,-PREMIE/AFSCHEIDSPREMIE
Tekst aangepast op
19/07/2022

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2019 30/11/2021 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/12/2011 30/06/2015 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2003 30/06/2005 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2002 31/12/2002 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Loonvoorwaarden