040101 0401 Loonvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 23/03/2020
Geldig vanaf: 01/07/2017
Geldig tot: 30/06/2019

Afdeling 1 – Minimummaandlonen van het verkooppersoneel van groep I en II en administratief personeel

 1. BAREMA'S

  1. Algemeen barema (barema ‘B’)
  2. Specifiek barema ‘A’
  3. Specifiek barema ‘C’
 2. OPKLIMMING IN DE LOONSCHAAL
 3. STUDENTENBAREMA'S
 4. CONVENTIONELE VERHOGING

Afdeling 2 – Minimummaandlonen van de filiaalhouders

 1. BAREMA'S

  1. Algemeen barema (barema ‘B’)
  2. Specifiek barema ‘A’
  3. Specifiek barema ‘C’
 2. CATEGORIEEN
  1. Categorie I filiaalhouders
  2. Categorie II filiaalhouders
  3. Categorie III filiaalhouders
 3. OPKILIMMING IN DE LOONSCHAAL
 4. CONVENTIONELE VERHOGING

Afdeling 3 – Gemeenschappelijke bepalingen

 1. IN REKENING TE NEMEN ANCIENNITEIT
 2. DEELTIJDS TEWERKGESTELD PERSONEEL
 3. BEVORDERING IN EEN HOGERE CATEGORIE
 4. ADMINISTRATIEF PERSONEEL BUITEN CATEGORIE
 5. COMMERCIËLE KOSTEN

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen (registratienummer 142260/CO/202).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.

Voor de evolutie van de minimumwedden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

§2. Met "bedienden" worden de mannelijke en  vrouwelijke bedienden bedoeld.

HOOFDSTUK II - LOONSCHALEN

Afdeling 1 – Minimummaandlonen van het verkooppersoneel van groep I en II en administratief personeel

A. BAREMA'S

1. Algemeen barema (barema ‘B’)

Artikel 2

De maandelijkse minimumlonen worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 – 102,64 – 103,67 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 1 van deze CAO.

2. Specifiek barema ‘A’

Artikel 3

De maandelijkse minimumlonen in de ondernemingen Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match en Mestdagh worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 – 102,64 – 103,67 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 2 van deze CAO.

3. Specifiek barema ‘C’

Artikel 4

De maandelijkse minimumlonen in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 – 102,64 – 103,67 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 3 van deze CAO.

B. OPKLIMMING IN DE LOONSCHAAL

Artikel 5

De opklimming in de minimumloonschaal geschiedt jaarlijks en gelijkmatig. Zij wordt gespreid over een periode van 22 jaar, in functie van de anciënniteit in de onderneming.

Artikel 6

De verhogingen die het gevolg zijn van de vooruitgang van de loonschalen worden door de werkgever betaald:

 • hetzij de eerste maand die volgt op deze van de datum van indiensttreding van de bediende;
 • hetzij op een andere datum van het jaar die paritair is afgesproken in de onderneming.

C. STUDENTENBAREMA'S

Artikel 7

Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema op basis van de volgende degressiviteit:

 • 21 jaar en ouder: 100 %;
 • 20 jaar: 97,5 %;
 • 19 jaar: 92,5 %;
 • 18 jaar: 87,5 %;
 • 17 jaar: 82,5 %;
 • 16 jaar: 75 %.

Deze percentages moeten worden toegepast op het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

D. CONVENTIONELE VERHOGING

Artikel 8

Vanaf 1 juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van het verkoqppersoneel van groep I en II en administratief personeel verhoogd worden met 25 euro bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

Afdeling 2 – Minimummaandlonen van de filiaalhouders

A. BAREMA'S

1. Algemeen barema (barema ‘B’)

Artikel 9

De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 – 102,64 – 103,67 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 4 van deze CAO.

2. Specifiek barema ‘A’

Artikel 10

De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders in de ondernemingen Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match en Mestdagh worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 – 102,64 – 103,67 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 5 van deze CAO.

3. Specifiek barema ‘C’

Artikel 11

De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 – 102,64 – 103,67 (basis 2013), zoals voorzien in bijlage 6 van deze CAO.

B. CATEGORIEEN

1. Categorie I filiaalhouders

Artikel 12

Wanneer in het filiaal buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van één persoon met voltijdse betrekking wordt tewerkgesteld, moet het loon van de filiaalhouder tenminste 4,5 % van de maandomzet bedragen, ongeacht het genot van huisvesting in het filiaal.

Aan de filiaalhouder wiens inventaris betreffende de periode die voorafgaat aan de betaling van het loon niet is afgesloten met een malus, wordt een toeslag van 0,25 % van de maandomzet toegekend. Deze toeslag omvat het gedeelte van de bonus dat aan de filiaalhouder wordt toegekend.

In elk geval wordt aan de filiaalhouder het toepasselijke minimummaandloon van categorie I toegekend.

Desgevallend betaalt de werkgever aan de belanghebbende de aanvullende RSZ-bijdrage die de bediende is verschuldigd om onderworpen te blijven aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

2. Categorie II filiaalhouders

Artikel 13

Wanneer in het filiaal één of twee personen buiten de filiaalhouder zijn tewerkgesteld en er een traditioneel verkoopsysteem wordt toegepast, moet het maandloon van de filiaalhouder ten minste 4,5 % van de maandomzet bereiken, ongeacht het genot van huisvesting in het filiaal.

Indien de inventaris betreffende de periode die voorafgaat aan de betaling van het loon niet met een malus wordt afgesloten, wordt een toeslag van 0,25 % van de maandomzet toegekend. Deze toeslag omvat het gedeelte van het bonus dat aan de filiaalhouder wordt toegekend.

De in het voorgaand lid vermelde voordelen worden echter slechts gewaarborgd tot beloop van de maandomzet vastgesteld in bijlage 4 van deze CAO. Wanneer de maandomzet deze grens overschrijdt, wordt het maandloon verhoogd met ten minste een bedrag gelijk aan 1 % van het gedeelte van de maandomzet boven deze grens.

In elk geval wordt aan de filiaalhouder het toepasselijke minimummaandloon van categorie II toegekend.

Artikel 14

Wanneer in het filiaal één of twee personen buiten de filiaalhouder zijn tewerkgesteld en er een verkoopsysteem in zelfbediening wordt toegepast, wordt aan de filiaalhouder in elk geval het toepasselijke minimummaandloon van categorie II toegekend.

3. Categorie III filiaalhouders

Artikel 15

Wanneer in het filiaal drie of meer personen worden tewerkgesteld buiten de filiaalhouder, wordt aan de filiaalhouder in elk geval het toepasselijke minimummaandloon van categorie III toegekend.

C. OPKILIMMING IN DE LOONSCHAAL

Artikel 16

De voor de filiaalhouder voorziene lonen worden niet beïnvloed door een loonschaal gebaseerd op leeftijd of op anciënniteit; ze mogen geen vermindering tot gevolg hebben van de hogere voordelen waar dit personeel al kan van genieten.

D. CONVENTIONELE VERHOGING

Artikel 17

Vanaf 1 juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de filiaalhouders verhoogd worden met 25 euro bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

Afdeling 3 – Gemeenschappelijke bepalingen

A. IN REKENING TE NEMEN ANCIENNITEIT

Artikel 18

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

B. DEELTIJDS TEWERKGESTELD PERSONEEL

Artikel 19

Voor het deeltijds tewerkgesteld personeel worden de loonschalen alsook de verhogingen van de minimumlonen en van de werkelijke lonen berekend naar rato van hun arbeidsuren in verhouding tot het conventioneel aantal arbeidsuren.

C. BEVORDERING IN EEN HOGERE CATEGORIE

Artikel 20

De bevordering in een hogere categorie heeft de onmiddellijke toekenning tot gevolg van het loon van de nieuwe categorie.

Artikel 21

Bij overgang naar een andere beroepscategorie behoudt de werknemer zijn anciënniteit.

D. ADMINISTRATIEF PERSONEEL BUITEN CATEGORIE

Artikel 22

Alle leden van het administratief personeel die geklasseerd zijn boven de vierde categorie en waarvan de functie niet overeenstemt met de criteria van deze laatste, bekomen een merkelijk hoger loon – tenminste 20 %, alle premies inbegrepen – dan dit van de bedienden van de vierde categorie.

E. COMMERCIËLE KOSTEN

Artikel 23

Behoudens andersluidend beding in de vrij door de partijen aangegane verbintenissen, mag het loon in geen geval zijn bezwaard met commerciële kosten ten laste van de filiaalhouder, behalve wanneer deze kosten door de filiaalhouder zijn gemaakt geweest zonder toelating van de werkgever.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 24

De collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 betreffende de lonen, geregistreerd onder het nummer 130033/CO/202 wordt opgeheven op 1 juli 2017.

Artikel 25

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden van de kleinhandel in voedingswaren.

(...)

Commentaar: voor de evolutie van de minimumwedden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142260
Geldig van
01/07/2017
Geldig tot
01/07/2019
Neerleggingsdatum
13/09/2017
Registratiedatum
27/10/2017
Onderwerp
lonen
BS Bericht van neerlegging
09/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
12/07/2018
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2019 30/11/2021 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/12/2011 30/06/2015 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2003 30/06/2005 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2002 31/12/2002 040101 0401 Loonvoorwaarden
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Loonvoorwaarden